SPRÁVA KOORDINÁTORA 44. FOLKLÓRNEHO FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ...

Katarína Mosnáková
26. februára 2015

V poradí 44. folklórny festival Tancuj, tancuj... sa konal 31. mája 2014 v Hložanoch. Privítal okolo 1.200 účastníkov a to z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Šídu, Vojlovice, členov súboru Krajan-Vojvodina, tiež hosťujúce súbory Gymnázium Jána Kollára z Báčskeho Petrovca, FS Vila z Nového Sadu, FS Bukovinka z Braväcova zo Slovenska a Tanečnú skupinu Tanzkreis z Neudau z Rakúska. Svoju neprítomnosť ospravedlnili folkloristi z Dobanoviec a Báčskej Palanky, staršia tanečná skupina z Boľoviec a Lugu, ako aj mužská spevácka skupina z Aradáča.

Bolo to spolu 26 speváckych skupín, 2 ľudové orchestre a 23 tanečných súborov. Na Festival svoju účasť prihlásili už dobre známe slovenské vojvodinské súbory, ktoré pravidelne pestujú a zachovávajú folklórne tradície, ale po dlhších rokoch sa tu opäť zúčastnili aj tanečné skupiny zo Selenče, Silbaša, Lalite a Erdevíka, čo príjemne potešilo organizátorov, ale i návštevníkov festivalu. V súťažnej časti tanečných skupín odznelo 13 štylizovaných choreografií, 7 obyčají a 2 pôvodné tance.

Pod organizáciu sa podpisujú: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian. Festival sa organizoval ako humanitárna akcia pre obete záplav v Srbsku.

Samotnému dňu festivalu predchádzala dôkladná príprava - stretnutia Organizačno-správnej rady, Programovej rady, úprava areálu amfiteátra a príprava technických požiadaviek Realizačným tímom, skúšky otváracieho a zatváracieho ceremoniálu atď. Organizačno-správna rada pracovala v zložení: Michal Hataľa (predseda), Milina Sklabinská, Katarína Dobríková, Vladimír Medveď, Rastislav Struhár, členovia. Programová rada pracovala v zložení: Valentín Grňa (predseda), Michal Hataľa, Anna Chrťanová Leskovac, Michal Spišiak, Ján Marko, Stanislav Dierčan, Jaroslav Litavský, členovia.

Prvá schôdza organizačno-správnej rady (ďalej OSR) sa konala pomerne neskoro - 3. apríla 2014 a na nej sa určili smernice práce a rozdelili úlohy. Na návrh koordinátorky festivalu za režisérku programu bola vymenovaná Zdenka Bobáčeková z Báčskeho Petrovca, ktorá potom urobila návrh scenára a zvolila si svoj tím: Jaroslava Krišku (asistent), Annu Petrášovú (konferansa), Malvínu Zolňanovú (moderátorka koncertu speváckych skupín a orchestrov), inšpicientov, hudobníkov otváracieho a zatváracieho ceremoniálu, ako aj súbory ktoré tu účinkujú. Michal Hataľa si na tejto prvej schodzi OSR prebral úlohu zabezpečenia technických podmienok, pripraviť finančný plán festivalu a komunikovať s hosťujúcim súborom zo Slovenska, ktorý už vopred oslovil. Milina Sklabinská mala na starosti komunikáciu s Televíziou Vojvodiny (ohľadom priameho prenosu a televíznej reklamy) a INDOK oddelenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov malo za úlohu pripraviť propagačný materiál. Koordinátorka festivalu mala zozbierať prihlášky, ktoré už boli vopred zaslané súborom, vypísať výzvu na vizuálne riešenie festivalu, určiť sprievodné podujatia, nadhliadať programový tím a iné práce. Po tejto schodzi nasledovali ešte ďalšie tri stretnutia OS rady, najmä sa komunikovalo telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Prvá a jediná schôdza Programovej rady FF TT sa konala 16. apríla na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tu sa analyzovali Pravidlá festivalov, medzi nimi aj FF TT, navrhli sa členovia odbornej poroty a schválil sa návrh scenára Zdenky Bobáčekovej s pripomienkou, že by si členovia priali vidieť poradie vystupujúcich. Za členov odbornej poroty boli navrhnutí: Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Ervin Malina (pre spev a orchestre) a Marijan Pavlov, Milorad Lonić, Vlasta Vinkovičová a Anna Medveďová Gašková (pre tance). Anna Medveďová Gašková sa nemohla ujať členstva a preto bola následne zvolená Tatiana Kriváková Amidžićová.

Realizačný tím pracujúci v komisiách si rozdelil úlohy na prípravu terénu, stravovania, ubytovania a i., ktoré vykonával postupne behom apríla a mája.

V podnelok 7. apríla bola vypísaná výzva na vizuálne riešenie tohtoročného festivalu a 10. apríla končilo prihlasovanie súborov, tak sa mohlo pristúpiť aj konkrétnej príprave programu, sprievodných podujatí, marketingu a pod. Na konkurz pre dizajnérov prišlo 5 návrhov troch autorov, z ktorých potom OSR vybrala návrh Edvina Zvaru a rozhodla, že mu poverí dizajn celkového propagačného materiálu (pozvánka, plagát, bulletín a bilbord). Za obsahovú stránku tohto materiálu bola zodpovedná Anna Margaréta Valentová, spolupracovníčka ÚKVS.

V pondelok 14. apríla sa konalo stretnutie v RTV Vojvodiny ohľadom priameho prenosu festivalu. Milinu Sklabinskú a Katarínu Mosnákovu prijala Anna Jašková, zástupkyňa hlavného a zodpovedného redaktora Slovenskej redakcie. Za televízneho režiséra bol zvolený Ján Makan. Dohodol sa aj prenos televíznej reklamy, ako aj hosťovanie organizátorov FF TT v priamom vysielaní Spektrum, 9. mája 2014. Následne sa spred ÚKVS zaslal oficiálny dopis riaditeľovi Televízie Slobodanovi Arežinovi, ktorý schválil celkový prenos večerného koncertu, zabezpečenie svetla, používanie kranu a digitálneho vozu.

Za ozvučenie festivalu predseda OS rady dohodol firmu Ján Audio, ktorí mali na starosti pre FF TT pripraviť javisko amfiteátra, ozvučiť Dom kultúry a pripraviť ozvučenie pre Tanečný dom. Niekoľko dní pred festivalom vznikol problém s Televíziou Vojvodiny ohľadom toho, že nemôžu zabezpečiť celkové svetlo, aj keď riaditeľ televízie povedal, že je to vybavené. Kto je zodpovedný za túto chybu a prečo sa vyskytol problém sme zatiaľ nezistili, ale ešte niektoré svetlá sa dodatočne museli prenajať od firmy Ján Audio, bez toho aby táto položka bola vo finančnom pláne. Aby sa takýmuto neprofesionálnemu správaniu predišlo, musia sa dobudúcna definovať a zmluvne riešiť práva a povinnosti oboch zainteresovaných strán.

Následne režisérka festivalu pripravila návrh programu a štartovala s nácvikmi. Všetkým súborom bola rozposlaná nahrávka, z ktorej sa učili tanečné kroky pre otvárací ceremoniál, pokým sa pre zatvárací program konali skúšky v Báčskom Petrovci a v Novom Sade (viď prílohu: návrh scenára). Za moderátorov tanečného programu boli navrhnutí Marína Kušniarová a Ivica Grujić Litavský z Aradáča. Konferansa bola dosť slabá a musela sa značne upravovať po obsahovej a štylistickej stránke, o čo sa postarali moderátori a koordinátorka festivalu.

Obhliadka terénu s televíznou a zvukovou ekipou sa konala v stredu 28. mája a o dva dni neskôr sa už montovala technika.

Na základe stručne popísanej prípravnej fáze FF TT, OS rada schválila nasledovný program festivalu (poradie vystupujúcich viď v prílohe):

9.00 príchod súborov
13.00 Koncert speváckych sk
upín a orchestrov
16.00 Slávnostné defilé
17.00 Otvárací program
17.30 Prvý koncert tanečných súborov
20.00 Druhý koncert tanečných súborov
22.15 Zatvárací program a vyhlásenie výsledkov festivalu

Už v piatok 30. mája do Hložan pricestoval hosťujúci súbor Bukovinka z Braväcova, zo Slovenskej republiky, ktorý bol ubytovaný v penzióne Oáza, v areáli amfiteátra. Tu boli ubytovaní aj moderátori a koordinátorka festivalu. V piatok večer o 20.00 hodine mal FS Bukovinka koncert v hložianskom Dome kultúry za prítomnosti pomerne malého počtu obecenstva. Možno to bolo kvôli nedostatočnému marketingu tohto podujatia, alebo aj jednoducho kvôli tomu, že medzi vojvodinskými Slovákmi nie tak známy folklórny súbor zo Slovenska, nezujal dostatočnú pozornosť. Po koncerte nasledoval koktail pre účastníkov programu.

Ešte predtým, presnejšie v piatok 30. mája o 19.30 hodine, bola v predsieni Domu kultúry otvorená výstava starých panelových fotografií Múzea vojvodinských Slovákov, autorov Anny Séčovej Pintírovej a Marijana Pavlova a pod názvom Poznáte ma?. Na výstave sa prihovoril riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a jeden z dvojice autorov Marijan Pavlov. Prítomných privítal predseda Miesteho spoločenstva Hložany Ján Bohuš. Výstava trefne zapadla do sprievodného programu festivalu, lebo poukázala na tradičné kroje, zvyky a všeobecne život našich predkov z rôznych kútov Vojvodiny, čo je dokonca aj jedným z cieľov festivalu. Pochvalyhodná je spolupráca OS rady FF TT s Múzeom vojvodinských Slovákov, inštitúciou ktorá by aj v nadchádzajúcich ročníkoch mohla priložiť odbornú ruku festivalu a práve takýmito a podobnými aktivitami prispievať festivalu.

V sobotu 31. mája súbory začali prichádzať do Hložian už o 9.00 hodine kvôli nácviku otváracieho, zatváracieho programu a aby vykonali priestorové skúšky. Pre priestorovky bol urobený zoznam súborov a v tomto ohľade nemožno nepochváliť samotné spolky, ktoré sa pridržiavali časového harmonogramu priestoroviek a takmer všetci prišli na túto skúšku aby spoločne nacvičili program otvorenia festivalu. Tiež už ráno bola prítomná aj Televízia a zvukári, čo určite prispelo ku kvalite zvuku tohtoročného podujatia. Na spolky by bolo potrebné ešte apelovať, aby si na priestorovky doviedli aj celkový orchester, preto aby si technika vedela vopred pripraviť ich vystúpenie a zabezpečiť im kvalitný zvuk. Hoci aj mali k dispozícii popis zloženia každého orchestra, predsa si na týchto skúškach všímajú aj umiestnenie každého člena orchestra a pod. Teda dôležitá je spolupráca aby sme všetci boli spokojní s výsledkom.

O 11.00 bola otvorená Kuchyňa starodávnych jedál, ktorú sme ako sprievodné podujatie FF TT zorganizovali po druhýkrát. Za ňu bola tohto roku zodpovedná Ľudmila Barediová Stupavská, ktorá oslovila spolky žien z celej Vojvodiny. Svoju účasť prihlásili a na podujatí sa zúčastnili spoky z Kysáča, Aradáča, Ľuby, Bajše a z Pivnice. Cieľom tohto obsahu je aby na jednej strane ponúkol návštevníkom festivalu domáce špeciality vojvodinských Slovákov a na strane druhej aby podporil spolky žien, ktoré túto oblasť tradície najdôveryhodnejšie zachovávajú. Problém je ten, že si domáci Hložančania (spolky a jednotlivci) na tomto festivale privirábajú predajom pljeskavíc a že sa v areáli amfiteátra umiestnia tak, aby boli po ruke okoloidúcim a tým sa Kuchyňa starodávnych jedál dostane do úzadia. Bolo by dobre, keby Realizačný tím pouvažoval nad tým aby sa všetko jedlo predávalo iba na jednom určenom mieste, s nainštalovanými stolami a inými adekvátnymi podmienkami na stravovanie, aby tak v predaji bola rovnosť šancí a zároveň aby toto sprievodné podujatie bolo skutočne jedným novým kvalitným obsahom festivalu.

Pripomíname, že sa účastníci festivalu stravovali v jedálni pri Dome kultúry a že všetko bolo dobre pripravené. Jediná pripomienka sa týka stravných lístkov, ktoré neboli pripravené, ale každý spolok dostal listinu, z ktorej bolo vidno koľkí účastníci sa budú stravovať a kedy majú naplánovaný obed. Pre ľahšiu koordináciu kuchyne a kvoli samotnému stravovania účastníkov, ktorí častokrát majú viacero povinností a nemôžu byť v danom termíne pri obede, alebo aj aby sa vyhlo tomu, že sa niekto pôjde viackrát naobedovať navrhujeme, aby sa vrátil starý systém rozdeľovania stravných lístkov, hneď po príchode každého súboru, keď sa mu vlastne aj odovzdá program a iný materiál.

O 12.00 na poschodí Domu kultúry Spolok žien Slovenka v čele s predsedníčkou Vierou Miškovicovou otvoril výstavu tradičných predmetov Vrťela bi sa, nemám koľesá, tancovala bi, aľe som bosá. Výstava bola verejnosti dostupná do 19.00 hodiny a ešte raz potešila milovníkov slovenskej vojvodinskej ľudovej kultúry.

Tak tohto roku, ako i obvykle, o 12.15 hodine sa konala schôdza umeleckých vedúcich a predsedov spolkov v Základnej škole. Informovalo sa o tom, že sa očakáva pekné počasie a že sa Festival bude konať vonku, tiež sa doriešovali otázky ohľadom stravovania, defilé a pod. Vedúcich spolkov prijala koordinátorka festivalu.

O 13.00 hodine štartoval Koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov. Moderovala ho Malvína Zolňanová a prítomných úvodom privítala Katarína Mosnáková. Na koncerte súťažil pekný počet kvalitných speváckych skupín (ženských, dievčenských, mužských, chlapčenských a miešaných) a tohto roku iba dva ľudové orchestre. Podobne ako i minulé roky, koncert sledoval veľmi malý počet návštevníkov, čo si priam vyžaduje pouvažovať nad tým, ako tento program dobudúcna skvalitniť a zviditeľniť. Avšak tohto roku treba pochváliť inšpíciu Koncertu speváckych skupín a ľudových orchestrov, ktorá bola omnoho lepšia ako vlani.

O 16.00 hodine spred reštaurácie Pod lipami štartoval krojovaný sprievod uliciami Hložian. Inšpicienti zoraďovali súbory tak, aby boli zosúladnené s poradím v Otváracom programe FF TT. Účasť v defilé je povinná pre všetky súťažiace súbory a túto časť Pravidiel festivalu účastníci spravidla dodržiavajú.

Otvárací program sa začal presne o 17.00 hodine. Vlani a aj tohto roku sa nám stalo, že v prvých 5 - 10 minút lavica určená pre vysokých hostí bola prázdna, aj keď hostia do Hložian prišli už skôr a boli pripravení. Ich oneskorený príchod do hľadiska pôsobí dosť neseriózne vôči vystupujúcim súborom, ktoré tu defilujú a preto by sa mala spevniť komunikácia medzi hostiteľom a režisérom programu (resp. televíznym režisérom), ktorý dáva znak kedy program začína. Otvárací koncert, ako aj koncerty tanečných skupín moderovali Ivica Grujić-Litavský a Marína Kušniarová (scenár viď v prílohe). Prítomným sa prihovorili Ján Bohuš, predseda Miestneho spoločenstva Hložany, Alexandra Lašandová, tretia tajomníčka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku, Pavel Marčok, predseda obce Báčsky Petrovec, Milan Micić, námestník pokrajinského tajomníka pre kultúrne dedičstvo a verejné zbierky a Anna Tomanová-Makanová, predsedníča Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Festival družbovským vinšom slávnostne otvorili Pivničania, laureáti vlaňajšieho ročníka festivalu.

Koncerty tanečných skupín boli dobre zorganizované, program bol premyslený, vyvážený, časový harmonogram takmer do minútky presný. Účastníci sa dobre pripravili, snažili sa dôstojne prezentovať svoju dedinu. V programe dominoval slovenský dolnozemský materiál, ale niektoré súbory sa vyskúšali i v regiónoch zo Slovenska, čo im z jednej strany ubralo z bodov súťaže ale zo strany druhej spestrilo program festivalu. Medzi číslami však boli malé prestávky, ktorým by bolo potrebné predísť, teda žiada sa zdynamizovať nástup súborov a moderátorov na javisko, za čo sú zodpovední inšpicienti.

Medzi dvomi koncertmi sa na malom ihrisku zorganizoval v poradí 3. Tanečný dom. Vyučovali sa tance z Aradáča (lektor Ivan Bagľaš) a Horehronia (lektor Marek Pôbiš). Toto podujatie má za cieľ zábavným spôsobom naučiť návštevníkov a účastníkov niečo nové z oblasti slovenského tanca, ale zároveň aj poukázať na špecifiká a tanečné prvky jednotlivých našich dedín, resp. regiónov Slovenska. Tiež čo je dôležité, takáto akcia podporí mladých umeleckých vedúcich, aby vyskúšali svoje pedagogické schopnosti a zároveň aby sa snažili vynájsť čo je to z oblasti tanečnej ľudovej kultúry typické pre ich prostredie.

Druhý koncert tanečných súborov bol v priamom prenose na druhom programe Televízie Vojvodiny. Prenos, po obsahovej a zvukovej stránke, bol omnoho kvalitnejší než vlani. Na konci Festivalu bol polhodninový zatvárací program, pokým odborná porota hodnotila festival. Za zmienku stojí výdrž tanečných súborov, spevákov, muzikantov, ale aj publika, ktorí si aj napriek dažďu svoju úlohu splnili a počkali ceremoniál udeľovania cien. Tiež je pochvalyhodné, že sa odborná porota hodnotiaca tanečné skupiny dodržala stanoveného termínu a za 30 min pripravila výsledky festivalu.

Za porotu hodnotiacu výkon speváckych skupín výsledky prečítal Ervin Malina, pokým pre odbornú porotu tanečných skupín túto úlohu vykonal predseda Marijan Pavlov. Podľa rozhodnutia porôt výsledky 44. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... sú nasledovné:

 

Tance:

1. miesto folklórny súbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Choreografia Od konopí po rubáč, autor: Ivan Slávik

2. miesto mladšia tanečná skupina KOS-u Jednota z Hložian. Choreografia Pod oblok, autor: Jaroslav Kriška

3. miesto folklórny súbor Klasy SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Choreografia Veje vetrík, veje, po ovsenom KLASE, autor:Zlatko Ruman

Odmenený bol i folklórny súbor SKUS-u Jánošík z Jánošíka a to špeciálnou cenou za autentickosť tanca Už je ďiouka na Iľečke zrichtuvaná, ktorý zostavila Katarína Mosnáková.

 

Spevy:

1. miesto Dievčenskej speváckej skupine SKUS Jánošík z Jánošíka, umelecká vedúca: Katarína Mosnáková

2. miesto Ženskej speváckej skupine SKOS Detvan z Vojlovice, umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

3. miesto Dievčenskej speváckej skupine z Hložian, umelecký vedúci: Rastislav Struhár

 

Orchestre:

1. miesto orchestru SKOS-u Detvan z Vojlovice, umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

2. miesto orchestru Rosička z Kovačice, umelecký vedúci: Emil Nemček

 

Ceny udelili predstavitelia zakladateľov festivalu: Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Bohuš, predseda Miestneho spoločenstva Hložany a Michal Hataľa, predseda Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian. Najúspešnejšie kolektívy získali bronzové, strieborné a zlaté plakety s logom festivalu, tiež diplomy a kytice kvetov. Laureát festivalu, teda folklórny súbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, získal aj sošku NRSNM a postup na 50. folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.

Festival bol v celku dobre mediálne odsledovaný, prejavili oň záujem tak pokrajinské ako i lokálne rozhlasové a televízne stanice, tiež početné printové a elektornické médiá. Možno by sa dobudúcna mohlo uvažovať o tom ako vo väčšej miere osloviť aj srbské médiá, ako aj slovenské redakcie z Dolnej zeme a zo Slovenska.

Festival finančne podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany, Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, donátori a sponzori.

Záverom tejto správy zostáva iba poďakovať sa za spoluprácu, tak spoluorganizátorom a podporovateľom festivalu, ako i samotným účinkujúcim spolkom, folklórnym súborom, hudobníkom, spevákom, umeleckým vedúcim a tvorcom, ktorí sú základným žriedlom tohto celomenšinového podujatia. Vďaka patrí i Organizačnej a Programovej rade, tiež Realizačnému tímu, všetkým menovaným a nemenovaným, ktorí svojimi vedomostiami a zručnostiami prispievajú k dobrému menu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj....

K ďalšiemu zveľaďovaniu a skvalitňovaniu tohto podujatia si dovolím napísať ešte niekoľko postrehov a návrhov, ktoré by mohli prispieť celkovej organizácii nasledujúcich ročníkov festivalu.

 

Návrhy na zlepšenie Festivalu

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Najväčšou chybou, ktorá sa stala na 44. ročníku FF TT je tá, že nebola prítomná sanitka v čase, keď jedna tanečníčka z Kovačice mala epileptický záchvat. Na sanitku z Báčskeho Petrovca sa čakalo až 30min, situácia už bola alarmantná, ale našťastie sa všetko dobre skončilo.

Na podujatí, ktoré má vyše 1000 účastníkov a ešte dvakrát toľko návštevníkov, si takúto chybu nemôžeme dovoliť a nastávajúce ročníky festivalu sa jednoducho nemôžu konať bez bezpečnostných opatrení, sanitky, zdravotných sestričiek, hasičov a pod.

 

PORADIE KONCERTOV

Už tradičné poradie koncertov (spevácky, otvárací, prvý tanečný a druhý tanečný) je pravdepodobne stanovené tým poradím, kvôli jednoduchšej organizácii celkového programu festivalu ako aj kvoli tomu, že odborníci trvali na tom aby sa spevácky koncert konal v zatvorenom priestore, teda v Dome kultúry.

Výsledkom toho je pravdepodobne aj to, že Koncert speváckych skupín a orchestrov každoročne sleduje veľmi malý počet obecenstva, že ho nenavštívia ani vysokí hostia, že sa skončí predtým než sa festival oficiálne aj otvorí a na ten spôsob stále zostava na margu celkového podujatia. Pripomíname, že keď sme v roku 2011 vo Vojlovici tento koncert zaradili medzi dva tanečné koncerty, že sieň vojlovického Domu kultúry bola plná obecenstva, spevákov a orchestre sledovali tak návštevníci ako i účastníci festivalu.

Keďže sa nám z roka na rok zvyšuje počet speváckych skupín, ale aj kvalita ľudových muzík, možno by nebolo zle pouvažovať nad tým, ako tento koncert zaradiť do programu tak, aby sa zviditeľnil a mal zaslúžené miesto v obsahu festivalu.

 

ZAHRANIČNÝ SÚBOR

Na ubytovanie a stravovanie hosťujúceho súboru zo Slovenska sa každoročne vyčleňujú značné finančné prostriedky. Zabezpečuje sa im krásny pobyt v areáli amfiteátra počas celého víkendu a ich povinnosť je podať koncert v piatok (na ktorý príde málo návštevníkov), vystúpiť 6min v sobotu v rámci programu a zúčastniť sa Tanečného domu.

Aby sme ospravedlnili prostriedky, ktoré na nich vyčleňujeme, ako aj aby sme folklórnemu publiku v Srbsku umožnili spoznať špičkové súbory zo Slovenska, od ktorých budeme mať čo naučiť, žiaduce je dobre si premyslieť koho a kedy na festival pozývať.

Preto navrhujem, aby si už v októbri t.r. Organizačno-správna rada vytypovala ozaj vrcholný súbor zo Slovenska, pozvala ho už v novembri na festival, aby si tým spôsobom aj ten súbor mohol zabezpečiť financie na cestu, ako aj iné organizačné veci. Pozývať súbor na festival mesiac pred konaním je dosť neseriózne, ale to sa doposiaľ konalo tak, pretože sa celková organizácia festivalu začala dosť neskoro.

Známe meno súboru a jeho kvalita by určite zaujali pozornosť veľkého počtu návštevníkov a účastníkov festivalu. Boli by im príkladom a dali by im motiváciu v ďalšej práci.

Nám organizátorom by zasa to prispelo tak, že by sa nemusel osobitne konať zatvárací program (pokým porota hlasuje), ale by v tomto závere vystúpil tento reprezentačný folklórny súbor s polhodinovým koncertom. Zároveň aby ušetrilo financie a uľahčilo organizáciu programu festivalu.

 

JAVISKÁ PRE ORCHESTRE

Na predchádzajúcich dvoch ročníkoch FF TT sme boli svedkami toho, že aj keď začne padať dážď, tanečníci sa ako skutoční profesionáli nedajú vyrušiť a ďalej pokračujú vo svojej choreografii. Už si na to pomaly zvyká aj obecenstvo a podobne ako aj na festivaloch na Slovensku, prinesú si dáždniky a nedovolia si aby im počasie pokazilo zážitok z Festivalu. Podobne je aj technika pripravená na daždivé počasie.

Problémom sú ale orchestre, hudobníci, ktorí si chránia svoje hudobné nástroje, čo je aj rozumné. Niektorým jemný dážď nevadí, no niektorí sa musia dať preč z pódia určeného pre orchester. Takým je napr. cimbal, ktorého tak vlani ako i tohto roku museli dávať z javiska preč. Nie len že sa kvôli tomu muselo vyhodiť jedno číslo v zatváracom programe, nie len kvôli tomu že sa znížila celková kvalita vystupujúcich, ale aj kvôli tomu, že sa poškodil vzácny hudobný nástroj, ktorý bol vypožičaný.

Preto navrhujem aby sa za počiatok nadkryli aspoň javiská pre orchestre. Nebude to veľká investícia a predsa len značne prispeje k celkovému programu Festivalu.

 

SPOLUPRÁCA S TELEVÍZIOU

Horeuvedený problém, ktorý sa tohto roku vyskytol s televíziou ohľadom priameho prenosu a ktorý nám značne a neplánovane navýšil rozpočet, núti pouvažovať o budúcej spolupráci a o tom ako vopred stanoviť práva a povinnosti oboch zainteresovaných strán.

 

STRAVOVANIE

Pre lepší a krajší vizuálny dojem festivalu, ako aj kvoli dodržiavaniu hygienických podmienok pre stravovanie na FF TT, dávam na zváženie organizátorom aby sa určilo iba jedno miesto v areáli školy a amfiteátra, ktoré by slúžilo iba na stravovanie (myslím tu teda na návštevníkov, nie na kuchyňu, v ktorej sa stravujú účastníci). Tu by si teda našli svoje miesto tak jednotlivci, ktorí predávajú pljeskavice, ako aj Kuchyňa starodávnych jedál, na ktorej sa zúčastňujú spolky žien z celej Vojvodiny. Zabezpečili by sa im potrebné podmienky, odpadové koše, tiež stoly a lavičky pre tých, ktorí sa sem prídu najesť. Kuchári by tiež museli mať aj povolenia od lekára a pod.

Nebudem tu rozvádzať záporné strany doterajšieho spôsobu predaja jedál, iba napíšem toľko, že ak skutočne chceme mať jedno kultúrne podujatie celomenšinového rázu, tak tieto podmienky su priam nevyhnutné.

 

V Novom Sade, 15. júna 2014

 

 

S úctou,

Katarína Mosnáková

koordinátorka

44. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

 

Pozri aj:

Folklórny festival Tancuj, tancuj...

 

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.