Vydania SVC v roku 2010

DOTERAJŠIA REALIZÁCIA VYDAVATEĽSKÉHO PLÁNU SLOVENSKÉHO VYDAVATEĽSKÉHO CENTRA

V BAČSKOM PETROVCI ZA ROK 2010

 

ŽIVÝ PRÚD

Súčasná literárna tvorba vojvodinských Slovákov

 

1. Samuel Boldocký: KROKY A STOPY, literárnokritické texty

Knižka autora staršej generácie (1943), ktorá zachytáva jeho literárnokritickú tvorbu z aktuálneho desaťročia. Redakčný posudok napísal Michal Harpáň. Vyšla 25. decembra 2010 ako 59. zväzok tejto edície. Tlačových harkov 12 (192 strany).

Titulná strana

 

2. Michal Ďuga: V KRAJINE DIVÝCH JABLONÍ, zbierka básní

Siedma kniha veršov autora staršej generácie (1951). Redakčný posudok napísala Viera Benková. Vyšla 31. augusta 2010 ako 54. zväzok tejto edície. Tlačových harkov 4 (64 strany).

Titulná strana

 

3. Andrej Ferko: OD PRÓZY K BÁSŇAM

Výber z publicistickej tvorby básnika starej generácie (1925) k jeho 85. narodeninám. Knihu zostavil a redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla 20. septembra 2010 ako 56. zväzok tejto edície. Tlačových harkov 6,5 (104 strany).

Titulná strana

 

4. Martin Prebudila: TAKMER O NIČOM, zbierka básní

Deviata knižka veršov autora strednej generácie (1960). Redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla ako 55. zväzok tejto edície. Tlačových harkov 4 (64 strany).

Titulná strana

 

5. Adam Svetlík: HOVORENIE V ÚVODZOVKÁCH, eseje

Súbor 17 esejistických textov autora strednej generácie (1961). Redakčné posudky napísali Michal Babiak, Michal Harpáň a Jozef Valihora. Vyšla 30. septembra 2010 ako 58. zväzok tejto edície. Tlačových hárkov 8,5 (136 strán).

Titulná strana

 

6. Jozef Valihora: BÁSNICKÉ A PROZAICKÉ DIELO JURAJA TUŠIAKA

Monografia o Tušiakovom diele z pera literárneho vedca staršej generácie (1946), ktorá mala vyjsť ešte pred štyrmi rokmi k autorovým šesťdesiatinám. Vyšla 22. septembra 2010 vo zvláštnej kolekcii tejto edície (ako jej 57. zväzok), v ktorej v tomto desaťročí vyšli knihy Samuela Boldockého, Víťazoslava Hronca, Michala Harpáňa, Miroslava Demáka a Jozefa Klátika. Lektorské posudky napísali Michal Harpáň, Jarmila Hodoličová a Adam Svetlík. Tlačových hárkov 18,25 (292 strany).

Titulná strana

 

EDÍCIA KORENE

 

7. Víťazoslav Hronec: CHRESTOMATIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ POÉZIE

Encyklopedický súhrn slovenského vojvodinského básnenia od druhej polovice 18. storočia až po súčasnosť autora staršej generácie (1944). Redakčný posudok napísal Adam Svetlík. Vyšla 31. augusta 2010 ako 31. zväzok tejto edície. Tlačových harkov 32 (512 strán).

Titulná strana

 

EDÍCIA ATELIÉR

 

8. Vladimír Valentík: VÝTVARNÉ DIELO MIRY BRTKOVEJ

Monografia o akademickej maliarke starej generácie (1930) vyjde k autorkiným 80-tinám ako 3. zväzok tejto edície. Redakčný posudok napísal akademický maliar Pavel Čáni. Plánovaných tlačových hárkov 13.

 

EDÍCIA MÁJ

 

9. Mária Jonášová-Kotvášová: SÚ TO VÁŽNE VECI, zbierka poviedok pre dospievajúcu mládež

Ďalšia kniha krátkych próz pre tínedžerov autorky strednej generácie (1957). Redakčný posudok napísala Jarmila Hodoličová. Kniha vyšla ako 65. zväzok tejto edície. Plánovaných tlačových harkov 5.

Titulná strana

 

EDÍCIA VEDECKÉ ZOŠITY

Knihy z dejín, literárnej vedy, lingvistiky, národopisu, bibliografie

 

10. Daniel Dudok: ČÍTANKA NÁREČOVÝCH TEXTOV SLOVÁKOV V BÁČKE, BANÁTE, SRIEME A SLAVÓNSKU

Chrestomatia nárečových textov zo všetkých tunajších slovenských osád lingvistu starej generácie (1932). Redakčné posudky napísali Anna Marićová, Mária Myjavcová a Michal Týr. Vyšla 26. novembra 2010 ako 12. zväzok tejto edície. Tlačových hárkov 9,5 (152 strany).

Titulná strana

 

11. Ján Marko: SPÄTNÝ POHĽAD NA LEXIKÓN SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VEDCOV, štatistická štúdia

Vyjde ako 13. zväzok tejto edície v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovakistickou vojvodinskou spoločnosťou z Nového Sadu. Redakčný posudok napísal Michal Týr. Plánových tlačových hárkov 2.

Titulná strana

 

EDÍCIA POHĽADNICE

 

13. Vladimír Urbanček: PETROVSKÉ TRADÍCIE, pohľadnice

Súbor šiestich pohľadníc v obale. Autor textov Vladimír Valentík, fotografie Ján Diňa. Vyšli ako 6. zväzok tejto edície. Tlačených hárkov 0,75 (12 strán).

Titulná strana

 

MIMO EDÍCIÍ

 

14. NÁSTENNÝ KALENDÁR DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV

Vyšiel vo februári 2010 ako spoločné vydanie Čabianskej organizácie Slovákov z Békešskej Čaby, Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku z Nadlaku a Slovenského vydavateľského centra. Tlačených hárkov 1,75 (28 strán).

 

15. Martin Listmajer: OSADA JÁNOŠÍK Z MÔJHO UHLA 1810 – 2010

Druhé doplnené vydanie tejto monografie, ktoré 18. augusta 2010 vyšlo k 200. výročiu založenia osady. Tlačených hárkov 13,5 (216 strán).

Titulná strana

 

16. PIVNICA, kultúrne tradície Slovákov v Báčke

Zborník textov desiatich autorov zo Slovenska o tejto báčskej slovenskej osade, ktorý vyšiel v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Redakčné posudky napísali Michal Babiak a Ivana Šusteková. Tlačených hárkov 19 (304 strán).

Titulná strana

 

16. Ladislav Lenovský: SANTOVKA, monografia

Kniha zachytáva plniarenstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo súvisiace s touto minerálnou vodou. Redakčné posudky napísali Jaroslav Čukan, Darina Eliašová a Ľubomír Lőrinc. Tlačených hárkov 9 (144 strany).

Titulná strana

 

17. NÁRODNÝ KALENDÁR 2011

90. ročník tradičného dedinského čítania. Zostavil ho Vladímír Valentík. Vyšiel polovicou decembra 2010. Tlačových hárkov 21,5 hárkov (344 strán).

Titulná strana

Vydavateľský plán SVC na rok 2010