Vydania SVC v roku 2013

REALIZÁCIA VYDAVATEĽSKÉHO PLÁNU SVC

V BÁČSKOM PETROVCI ZA ROK 2013

 

ŽIVÝ PRÚD

1. Viera Benková: EXLIBRIS MORUŠOVÝCH LISTOV, poézia

Knihu ilustrovala výtvarníčka Vesna Opavská.

 

2. Samuel Boldocký: SVEDECTVO DOBY, výber z kritík

V tejto publikácii sa autor zmieňuje o dielach spisovateľov a literátov: Paľa Bohuša, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Jána Čajaka, Michala Godru, Jána Kmeťa, Michala Harpáňa, Jána Kopčoka, Juraja Tušiaka, Viery Benkovej, Jána Čajaka ml., Pavla Grňu, Petra Andrušku, Miroslava Dudka a iných.

K otázkam hodnotenia a hodnôt, ktoré sú zrejme v základoch literatúry a umenia, no pritom sú najčastejšie obchádzané a niekedy aj tabuizované problémy, Boldocký sa vo svojich textoch neustále vracia, a to nielen teoreticky, ale najmä prakticky pri interpretácii jednotlivých literárnych textov, treba však povedať, že prakticky výlučne slovenských vojvodinských autorov, kde tento autor vyzdvihuje predovšetkým ich pozitívne charakteristiky, ale spravidla priamo poukazuje aj na ich nedostatky a chyby.

 

3. Martin Prebudila: PRÍBEHY Z ČIERNEJ SKRINKY, poviedky

Knihu ilustroval Mgr. Pavel Čáni

 

 

EDÍCIA KORENE

4. Ján Čajak: RODINA ROVESNÝCH, román

Čajakova Rodina rovesných patrí medzi najlepšiu slovenskú románovú tvorbu

 

5. Ján V. Ormis: LITERÁRNOHISTORICKÁ PUBLICISTIKA

Kniha vychádza k 110. výročiu narodenia a k 20. výročiu úmrtia autora.

Podelená je do častí Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej, Zo života slovenského, Rozhovory s baťkom Škultétym, Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii.

6. Jozef Podhradský: TRAGÉDIA TATRY 3, dráma

 

 

 

EDÍCIA MOSTY

7. Ileana Ursuová: RYBÍM JAZYKOM, poézia. Výber a preklad z rumúnskeho jazyka Dagmar Mária Anoca.

Poézia Ileany Ursuovej je navonok priama, prostá a pritom autentická, starobylá, ale aj moderná a zložitá v jednoduchosti, "domáca" a čerpajúca z pravej zakorenenosti vo svojej kultúre, čo znamená inkulzívne v univerzálnosti. Poézia hľadajúca pravosť, sebavyjadrenie, vyjdrenie sveta, záštitu pred tým, čo je mimo svetla.

Básne v tejto zbierky sú podelené do častí O čom to hovorím, Prečo treba prenasledovať umelcov, Pustota v srdciach, Bezúhonný luster, Je tak ďaleko deň zabudnutia, Žena v balkánskej krčme, Nostalgická, Finále.

 

EDÍCIA INÍ O NÁS

8. Dalimír Hajko: DOZRIEVANIE DO SKUTOČNOSTI A DOZRIEVANIE DO SNA, kniha o súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii

Publikácia vyšla ako prvý zväzok v Edícii Iní o nás, potreba založenia ktorej sa už viac rokov dozadu pociťovala v SVC. Ponuka slovenského esejistu a filozofa zo Slovenska Dalimíra Hajka zostrojiť z vlastných textov knihu o súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii sa preto prijala s otvoreným náručím.

Filozof, esejista, historik literatúry a kritik Dalimír Hajko sa usiluje o prehlbovanie vzťahov medzi dolnozemskou slovenskou literatúrou a slovenskou literatúrou v materskej krajine. Tento raz autor pripravil súbor kritických statí, ktoré sa môžu označiť aj ako eseje a ktoré sú venované významným autorom žijúcim na Dolnej zemi, presnejšie vo Vojvodine.

Rukopis obsahuje desiatku textov, v ktorých autor podáva reflexiu tvorby Daniela Pixiadesa, Michala Ďugu, Viery Benkovej, Martina Prebudilu, Michala Bíreša, Zlatka Benku, Miroslavy Dudkovej a Miroslava Dudoka.

                    

 

 

EDÍCIA BRATISLAVA

9. Etela Farkašová: KAFA S BAHOM, ČAJ SA ŠOPENOM, román, preložil do srbčiny Samuel Boldocký.

Texty Etely Farkašovej, známej slovenskej spisovateľky a filozofky sa vyznačujú veľkou dávkou racionálnej, logickej expikácie analyzovaného problému, ktorý sa podáva na veľmi komplexný spôsob. Vo svojich textoch autorka zreteľne prestavuje aj svoje vlastné názory.

Veľmi dôsledne, na úrovni súčasného medzinárodného diskurzu vyjadruje svoju mienku v súvislosti s otázkou vzťahu filozofie a literatúry, ktoré chápe ako dva osobité intelektuálne vplyvy a považuje ich za nezameniteľné.

Zbierka poviedok Káva s Bachom, čaj so Šopenom obsahuje poviedky sujetovo veľmi rozdielne. V hĺbke sa však odhaľujú ich spoločné východiskové body: ženský pohľad na svet a skúsenosť ženského subjektu v ňom. Sú tam pohľady modernej, intelektuálnej ženy, ktorá citlivo percipuje súčasné civilizačné stavy, hrozby a reaguje na ne.

Za narátorkou cítiť autobiografický subjekt, ktorý inklinuje nielen k reflexiám vonkajšej reality, ale i k samoreflexii.

 

10. Milan Rihter: KAFKA & KAFKA, 2 drámy, preložila do srbčiny Zdenka Valentová Belićová. 

Milan Rihter vo svojich drámach využil niektoré aforizmy o Kafkovi ako i poznámky z vlastných denníkov, či úryvky z listov. Dráma je zostavená na základe rokov 1914 - 1921. Sú to najplodnejšie, najdramatickejšie, čiže rozhodujúce roky jeho relatívne krátkeho života.

Dvoje zásnub s Felíciou, dva rozchody, pokračovanie románu Proces, ako i poviedky V trestaneckej kolónii, zoznámenie sa s Júliou Vohrizekovou, zásnuby, otcov nesúhlas, takmer šesdesiatstranový list ocovi, smrteľná choroba, pobyt v sanatóriách, korešpodenicia s Milenou, ich kontradiktórny ale hlboký, ľúbostný vzťah, rozchod, odchod do Tatier, dlhý pobyt na Vysokých Tatrách...

V častiach, o ktorých neexistujú dokumentami potvrdené dôkazy, alebo svedectvá ineho typu, autor dal prednosť svojej fantázii.

 

 

EDÍCIA SPECTATOR

11. Miroslav Demák: MAGNÓLIA Z DIAMANTOVEJ HORY, cestopisné reportáže, 9. zväzok tejto edície.

 

 

 

EDÍCIA MÁJ

12. Mária Kotvášová-Jonášová: VIŠŇOVÝ LEKVÁR, poviedky pre deti

 

13. Duško Trifunović: ČARAMI, ČIARAMI, HUSĽAMI, básne pre deti

Srbský spisovateľ, básnik a televízny autor Duško Trifunović je úspešný v mnohých oblastiach literárnej tvorby. Tento raz sa predstavuje deťom básňami podelenými do okruhov Kresba a hudba, Kreslenie, Spev a hudba, Ľudia z Té-Vé.

Knihu ilustroval Pavel Čáni a do slovenčiny preložil Pavel Mučaji.

 

 

EDÍCIA VČIELKA

14. Pavel Mučaji: ROZPRÁVKA O TROCH MUZIKANTOCH A O SMUTNEJ PRICEZNEJ, poéma pre deti

Knihu ilustroval Pavel Koza.

 

EDÍCIA DOKTORSKÉ DIZERTÁCIE

15. Zuzana Čížiková: LITERÁRNA TVORBA JÁNA LABÁTHA, doktorská dizertácia

Publikácia Literárna tvorba Jána Labátha predstavuje doktorskú dizertáciu Zuzany Čížikovej. Kniha vyšla v roku 2013 v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci v edícii Doktorské dizertácie s finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Spoluvydavatelia tejto knihy sú Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum.

Zuzana Čížiková vo svojej doktorskej dizertácii hovorí o literárnej tvorbe Jána Labáta, pričom v úplnosti rešpektovala autorovo chápanie básnického slova, literatúry a vôbec každého prejavu duchovnej činnosti.

 

 

EDÍCIA VEDECKÉ ZOŠITY

16. Daniel Dudok: NAREČIE ARADÁČA V BANÁTE NA POZADÍ VZNIKU A VÝVINU OBCE, jazykovedná monografia

 

17. Ružena Šimoniová-Černáková: DVOJJAZYČNOAŤ A JEJ PEDAGOGICKÉ ASPEKTY, pedagogická monografia

 

 

EDÍCIA SLOVNÍKY

18. Doc Dr. Emil Horák, PhD. Michal Folťan: SRBSKO-SLOVENSKÝ INFORMATICKÝ SLOVNÍK.

Slovník obsahuje základné termíny informatiky v rozsahu základoškolského a stredoškolského vzdelávania. Je teda určený predovšetkým žiakom či študentom v prvých semestroch štúdia informatiky alebo informatiky na fakultách, na ktorých informatika nie je hlavným predmetom, aby si pri vzdelávaní sa v informatike osvojovali presné ekvivalenty v oboch kontaktových jazykoch - v slovenskom i srbskom jazyku.

Slovník obsahuje vyše 6.000 slov v oboch verziách.

 

 

EDÍCIA ZLATÁ LIPA

19. Juraj Ribay: LEPŠÍ VDOVEC NEŽ MLÁDENEC, báseň, vyšla knižne pri príležitosti medzinárodnej vedeckej konferencie Juraj Ribay (1812-2012) – život a dielo. Na vydanie pripravil Doc.PhDr. Jaromír Linda, PhD.

 

MIMO EDÍCIÍ

20. NÁRODNÝ KALENDÁR 2014, 93. ročník tradičného dedinského čítania

 

 

KNIHY VYDANÉ MIMO KOMPETENCIE VYDAVATEĽSKEJ RADY

21. Martin Listmajer: PREČO SI SA MLADÁ VYDÁVALA (zvyky, obyčaje a piesne v Jánošíku)

22. Spolok kulpínskych žien, Katarína Pucovská: BEZ RAŇAJOK ANI KROK, kuchárka.

Spoločné vydanie so Spolkom kulpínskych žien.

23. Spolok petrovských žien: TAK TO CHUTÍ PO PETROVSKÝ, kuchárka, Spoločné vydanie so Spolkom petrovských žien.

24. Ján Dorča: SPOMIENKY. Zostavil: Vladimír Valentík. Vydavatelia:  Centrum – slovenská kultúrna koordinácia a Slovenské vydavateľské centrum