Vydania podporené ÚKVS

 

Slováci v Bielom Blate (1883 - 2013)

V roku 2014 Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca vydali knihu Slováci v Bielom Blate (1883 - 2013).

Knihu zostavil Adam Jonáš a čitateľ si v nej nájde príspevky ako sú: Dávna minulosť bieloblatského okolia, 130 rokov príchodu Slovákov do Bieleho Blata, Priezviská Slovákov v Bielom Blate, Evanjelická cirkev, Škola, Názvy častí chotára, studní, mostov, kanálob a ulíc, Miestny odbor Matice slovenskej, Kultúrnohistorické pamiatky v Bielom Blate a okolí, Kultúrny život a iné.

 

 

 

 

100 rokov divadla v Kovačici

Zborník prác, ktorý dokumentuje 100 rokov ochotníckej divadelnej činnosti v Kovačici vydal v roku 2014 Dom kultúry 3. októbra z Kovačice. Redakciu tvoria: Pavel Jonáš (predseda), Zuzana Čížiková (redaktorka), Ján Šifel, Jozef Šifel, Jano Čech, Ján Jonáš, Mária Kotvášová, Anna Zlochová, Želimír Bartoš, Eva Poliaková-Hrková a Anička Chalupová.

Zborník obsahuje oblasti ako sú: Z dejín divadla v Kovačici, Kolektívy a jednotlivci v kovačickom divadle, Spomienky na divadlo a Rozhovory. Texty dopĺňa farebná obrázková príloha.

 

 

 

 

 

Monografia Kysáč

V roku 2014 vyšla Monografia Kysáč 1773 - 2013. Vydali ju Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku a Rada Miestneho spoločenstva Kysáč za finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Je to prvá rozsiahla kniha a tejto veľkej a významnej slovenskej osade v Srbsku, od obdobia pred sťahovaním sa Slovákov až po súčasnosť. Príspevky 52. autorov sú rozdelené do siedmych celkov: Zemepisné charakteristiky, Národopis, Duchovný život, školstvo a kultúra, Materiálna kultúra a hospodárstvo, Telovýchova a šport a Kysáčske perličky.

 

 

 

 

Slováci v Jánošíku 1823 - 2013

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Jánošíku v roku 2013 pri príležitosti osláv 190. výročia príchodu Slovákov do tejto osady, vydal monografiu Slováci v Jánošíku 1823 - 2013. Monografiu zostavili Dr.Sc. Ján Babiak a Mgr. Sladjan Daniel Srdić.

Takmer 600-stranová monografia mapuje prírodno-zemepisné charakteristiky Jánošíka, historické aspekty osady a okolia, sťahovanie Slovákov do Šándora, cirkevný, spoločenský a kultúrny rozvoj dediny a i. Knihu dopĺňa i bohatý fotografický materiál.

 

 

 

 

 

 

Nová slovenská vojvodinská dráma II.

Publikácia Nová slovenská vojvodinská dráma II. je divadelný zborník najúspešnejších dramatických textov z festivalu DIDA za posledných desať rokov. Zborník vydali Slovenské vydavateľské centrum a Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice v roku 2014 k 20. Prehliadke divadelných inscenácií dolnozemských autorov.

Kniha obsahuje dramatické texty Vladimíra Marušića, Jana Hrubíka (3), Eleny Hložanovej (4), Juraja Belániho, Ľuboslava Majeru, Márie Kotvášovej Jonaášovej, Jána Privizera, Jána Chalupku, Michala Babiaka a Vlatka Miksáda. Úvod k vydaniu napísala Katarína Mišíková Hitzingerová a doslov Vladimír Valentík.

 

 

 

 

 

Monografia Silbaš

V roku 2013 vyšla Monografia Silbaš, ktorú pripravil kolektív autorov a editor Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.. Na 430. stranách monografia slovom a fotografickým materiálom podáva prehľad kultúrnych tradícií Slovákov žijúcich v tejto báčskej dedine. Kolektív autorov spracoval témy ako sú dejiny Silbaša, medzilokálne kontakty, silbašskí Slováci vo svete, etnografické črty, tradičné zamestnania, gastronómia, transformácie tradičnej architektúry, spolková činnosť, svadobné obyčaje a ľudové piesne.

O výskum a popis týchto reálií sa zaslúžili odborníci: Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. (editor), Mgr. Jana Ambrózová PhD, Ing. Marián Járek, Doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., PhDr. Michal Krupaš, PhD., Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr.Art. Milina Sklabinská a Ján Širka. Vydavateľmi sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

 

The Antology of Slovak Vojvodina´s poetry

ÚKVS finančne podporil aj vydanie knihy THE ANTHOLOGY OF SLOVAK VOJVODINA’S POETRY, ktorú zostavil Víťazoslav Hronec a preložil Andrej Ušjak. Ide o preklad Antológie slovenskej vojvodinskej poézie do angličtiny, ktorú spoločne vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Banátske kultúrne stredisko z Nového Miloševa. Svoje miesto si tu našli básne Juraja Ribaya, P. J. Šafárika, Michala Godru, Jozefa Podhradského, Juraja Mučajiho, Paľa Bohuša, Andreja Ferka, Jána Labátha, Michala Babinku, Pavla Mučajiho, Viery Benkovej, Víťazoslava Hronca, Miroslava Demáka, Jozefa Klátika, Michala Ďugu, Zlatka Benku, Miroslava Dudka, Janka Mlynára, Martina Prebudilu, Jána Salčáka, Ladislava Čániho, Kataríny Hricovej a Miroslavy Dudkovej. Vďaka tomuto vydaniu sa diela slovenských vojvodinských básnikov dostanú do širšieho literárneho a čitateľského kontextu.

 

 

 

Dejiny Slovenska (Istorija Slovačke)

V roku 2012 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov finančne podporil vydanie knihy Dejiny Slovenska (Istorija Slovačke) autora Dr. Dušana Kováča v preklade do srbčiny. Túto knihu, ktorá srbskému čitateľovi výstižne približuje dejiny Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť, vydala Vojvodinská akadémia vied a umení v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Zo slovenčiny ju preložil profesor Samuel Boldocký.

 

 

 

 

 

Boľovce – Kultúrne tradície Slovákov v Srieme

V roku 2011 Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry vydali prvú monografiu Boľoviec. Kniha vyšla ako výsledok výskumno-vedeckej činnosti tímu Filozofickej fakulty UKF, ktorým koordinuje vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu profesor Jaroslav Čukan. Kniha obsahuje osem kapitol podpísaných a utormi zo Srbska a zo Slovenska.

Monografia ponúka bohatý prehľad údajov z rôznych oblastí života Slovákov žijúcich v Boľovciach, ktoré sú podložené terénnym výskumom, ale i početnými fotografiami. Celkový obraz tradícií Slovákov žijúcich v Boľovciach dotvára i Spevník ľudových piesní ako i slovník nárečových výrazov z tohto územia. ÚKVS prispel finančne na jej vydanie.

  

 

 

Zborník prác Deväťdesiat rokov Ženského spolku v Kovačici (1920 - 2010)

Kniha, ktorá spracúva a širšej verejnosti predstavuje 90-ročnú púť Ženského spolku v Kovačici, vyšla na začiatku roka 2011 s finančným prispením našej ustanovizne.

V publikácii sú zverejnené rôznorodé príspevky z dejín jedného z našich najstarších spolkov, presnejšie píše sa tu o začiatkoch ženského združovania sa, o pôsobení kovačických žien v 20. a 30. rokoch minulého storočia a v druhej polovici 20. storočia, ako i o čiastočne pozmenenej, ale nadovšetko bohatej náplni práce v poslednom desaťročí pôsobenia Ženského spolku v Kovačici. Redaktorkou vydania je Zuzana Čížiková.

 

 

 

Zborník prác Na krídlach jubilea

ÚKVS finančne podporil tlač knihy pod názvom Na krídlach jubilea, ktorú v roku 2011 vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade. Ide o publikáciu, ktorá dokumentuje dvadsaťročnú činnosť tohto MO MS a o ktorej vydanie sa príčinila redakcia pod vedením Jaroslava Feldyho. Kniha je rozdelená do troch obsahovo premyslených celkov, ktoré nasledujú hneď po úvodných slovách predsedu MO MS NS J. Feldyho a predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku Kataríne Melegovej Melichovej.

Zverejnené texty dokumentujú plodnú prácu novosadského MO MS, jeho jednotlivé obdobia činnosti a podávajú portréty záslužilých matičiarov. Významnú časť knihy tvoria aj prednášky, ktoré odzneli na niektorých zo 148 realizovaných matičiarských posedení.

 

 

 

 

Medovník - Chrestomatia slovenskej vojvodinskej lietartúry pre deti

Chrestomatia, ktorej autorkou je univerzitná profesorka, literárna kritička a historička Jarmila Hodoličová, na 496. stranách podáva výber z tvorby spisovateľov pre deti od obdobia druhej polovice 18. storočia až po súčasnú dobu, počnúc od významných mien akými sú Juraj Rohoň (1773 – 1831), Michal Godra (1801 – 1874), Jozef Podhradský (1823 – 1915), Albert Martiš (1855 – 1918), Ján Čajak (1863 – 1944) Michal Babinka (1927 – 1974), Pavel Mučaji (1929), Michal Ďuga (1951), Zoroslav Spevák Jesenský (1956), Ladislav Čáni (1961) a iní.

Na stranách chrestomatie nemožno nepovšimnúť si dielá početných starších spisovateľských mien, ale aj spisovateliek, ako napríklad Marieny Czoczekovej – Eichardtovej (1892 – 1972), Adely Čajakovej – Petrovičovej (1901 – 1976), Anny Majerovej (1923 – 1987), Anny Dudášovej (1936), Viery Benkovej (1939), Eleny Hložanovej (1962), tiež mladších nádejných autoriek Andrey Spevákovej (1980), Kataríny Mosnákovej (1984) a mnohých iných.

V záverečnej časti Medovníka sa nachádza Doslov autorky Jarmily Hodoličovej pod názvom Slovenská vojvodinská literatúra pre deti a mládež. Knihu v roku 2011 vydali Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

 

Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov

Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov je štúdia Dr. Jána Marka, ktorá analyzuje a dokumentuje rôzne údaje týkajúce sa vzdelávania slovenskej vojvodinskej inteligencie od 19. storočia až po súčasnosť. Tak Dr. Ján Marko uvádza počet vysokoškolských pedagógov a vedcov podľa osady narodenia, poukazuje na ich sociálny pôvod, druh strednej školy, ktorú absolvovali a pod. Pozoruhodné sú tabuľky, ktoré poukazujú na priemerný vek pedagógov a vedcov, kedy obhájili magisterské a doktorské tézy, ako aj popis vojvodinských Slovákov, ktorí boli členovia v akadémiách vied a umení a popis ich funkcií na vysokých školách a vo vedeckých inštitúciách.

Knihu v roku 2010 spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

 

 

 

 

Vôňa silbašského detstva

V roku 2010 ÚKVS podporil vydanie knihy Vôňa silbašského detstva autora Budimira M. Popadića. Po knihách Silbaška kazivanja a Običan divan silbaški, vydaných v rokoch 2007 a 2008, novinár, spisovateľ a veliteľ Budimir M. Popadić vydal vo vydavateľstve Tiski cvet z Nového Sadu knihu Vôňa silbašského detstva.

Prostredníctvom textov v srbskom a slovenskom silbašskom nárečí kniha prináša pohľad na zašlé časy – na iný Silbaš, iné životné podmienky, zvyky z minulosti srbskej a slovenskej národnosti a na dávne osobnosti, ktoré dnes žijú iba v spomienkach. Intímnymi, humorne ladenými textami sa autor priamo prihovára svojim spoluobčanom, ale aj všetkým milovníkom vojvodinskej kultúry a jej špecifík.

 

 

 

 

Zborník prác o Padine

Pri príležitosti osláv Dňa Padiny v Dome kultúry Michala Babinku v roku 2010 odznela knižná premiéra dlho očakávanej publikácie, zborníka prác Padina 1806 – 2006. I keď pripravená na vydanie ešte v roku 2006 pri príležitosti dvojstého výročia Padiny, kniha pre nedostatok financií vyšla so štvorročným oneskorením. Jej obdivuhodných 650 strán pripravil kolektív autorov a zostavovateľom bol redakčný výbor v čele s predsedom Ondrejom Kotvášom. Knihu vydalo Miestne spoločenstvo Padina a Miestny odbor Matice slovenskej v Padine. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov prispel finančne na tlač knihy.

Slovami Zuzany Čéžikovej zborník prác Padina 1806 - 2006 je kronikou Padiny a jej dvestoročného života a rastu. V tomto zmysle má byť podnetom na ďalšie výskumy a pátrania o minulých časoch a tiež podnetom na zapisovanie toho, čím v súčasnosti dedina žije, aby sa potomkovia v budúcom bádaní mali o čo oprieť.

 

 

Minulosť dneška II, SKUS P. J. Šafárik 2010, zostavovateľka: Katarína Mosnáková

 

Minulosť dneška II

Zborník prác Minulosť dneška II v roku 2010 vydal Slovenský kultúrno-umelecký spolok P. J. Šafárika z Nového Sadu z príležitosti osláv 90. rokov spolkovej činnosti novosadských Slovákov. Čitatelia sa v tejto knihe najprv v krátkosti oboznámia s dejinami spolku a potom nasledujú štyri kapitoly (Organizačná štruktúra, Súbory SKUS-u, Život v Šafáriku a Iní o nás) sprítomňujúce bohatú spolkovú činnosť v uplynulých desiatich rokoch.

Do zborníka prispelo 26 autorov a jeho zostavovateľkou je Katarína Mosnáková. Každý príspevok je vybavený resumé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku a bohato ilustrovaný fotografiami.

ÚKVS prispel finančne na tlač knihy.

 

 

 

 

Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie

Chrestomatia autora Víťazoslava Hronca na vyše 500 strán zahŕňa básnickú tvorbu slovenských spisovateľov pôsobiacich na území dnešného Srbska v období od druhej polovice 18. storočia až po súčasnosť. Úhrne je zastúpených 82 autorov, ktorých texty zostavovateľ sem zaraďuje na základe estetickej nosnosti, ale aj integrovanosti s tunajšou slovenskou básnickou tradíciou s cieľom identifikovať určité vzájomnostné vzťahy v rámcoch nášho literárneho kontextu a zároveň vytvoriť určitý celok slovenskej vojvodinskej poézie. Predslov knihy tvoria stručné dejiny básnickej tvorby.

Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie je dielo, ktoré slovami Vladimíra Valentíka, vrhá nové svetlo na bohatú literárnu tradíciu vojvodinských Slovákov. Vydalo ju v roku 2010 Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

 

 

Personálna autobibliografia (1956 - 2005) Víťazoslava Hronca

V roku 2009 Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vydali Personálnu autobibliografiu (1956 - 2005) Víťazoslava Hronca, poprednej osobnosti literárneho a kultúrneho života vojvodinkých Slovákov.

Bibliografia má niekoľko celkov. Prvý celok obsahuje popis knižných vydaní, druhý tvoria bibliografické jednotky týkajúce sa textov v periodikách, knihách, antológiách a zborníkoch a tretí celok sú b.j. autorových prekladov z diel iných autorov uverejnené časopisecky, v antológiách a zborníkoch. Vo štvrtom celku sa nachádzajú výbery a redaktorské služby v časopisoch, antológiách a zborníkoch a v piatom je popis textov o autorovej literárnej tvorbe. Posledný celok obsahuje bibliogarfické údaje o autorovi ako redaktorovi kníh a časopisov. Nasledujú doplnky a registre.

Bibliografia okrem toho, že na jednom mieste podáva celoživotnú prácu Víťazoslava Hronca tiež poukazuje na jeho rozvrstvenú, bohatú a obdivohodnú literárnu produkciu. Zároveň je praktickou pomôckou pre literárnych vedcov a kritikov, ktorí sa zaoberajú dielom tohto spisovateľa.

 

 

Vojlovica. Kultúrne tradície Slovákov v Banáte

V roku 2015 vyšla monografia Vojlovice.

Autorský kolektív v zložení Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Zuzana Drugová, PhDr. Michala Dubská, PhD., Ing. Marián Járek, PhDr. Michal Kurpaš, PhD., Mgr. Branislav Kulík, Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Roman Zima, PhD., PhDr. Marián Žabenský, PhD. sa snažil spracovať predovšetkým špecifické kultúrne prvky a javy vojlovických Slovákov, zdôrazniť ich hodnotu, význam kultúrnych tradícií pre etnickú aj lokálnu identitu a prispieť k revitalizácii kolektívnej pamäti.

Monografiu finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský evanjelický a.v.cirkevný zbor vo Vojlovici a mesto Pančevo.

 

 

 

Za slnkom napoludnie

Najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika.

Knihu, ktorú autor pomenoval Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, v roku 2015 vydala Asociácia slovenských pedagógov.

Cenné údaje zhrnuté na vyše 800 strán pozitívne ohodnotil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako i  mnohí jednotlivci, ktorí knihu finančne podporili.

Ako vydavatelia sa pod knihu podpisujú DrSc. Ján Babiak a Asociácia slovenských pedagógov. Obálku, grafickú úpravu a technickú úpravu mali na starosti Ján Babiak, Vladislav Medovársky a Pavel Mandáč. Jazykovú úpravu vykonala Mária Mandáčová. Resumé v srbčine napísal autor knihy, kým resumé v angličtine Nataša Vidová.

 

 

K dejinám divadla v Petrovci 1866-2016

Knihu pri príležitosti 150. výročia divadelnej tradície v roku 2016 vydalo Slovenské vydavateľské centrum s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verené informovanie, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Primárnym autorom publikácie je režisér Dušan Bajin, ktorý na vydanie použil materiál zo svojej dizertačnej práci. K spoluautorstvu sa mu pridal riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Kniha obsahuje podrobné údaje od začiatkov divadla v Petrovci, kedy sa založilo divadelníctvo vo Vojvodine až po súčasný stav divadla v našom prostredí. Kniha je doplnená archívnymi fotografiami, praktickou tabuľkou predstavení petrovských divadelníkov 1866-2016, kde sa uvádza: autor inscenácie, dielo, dátum premiéry, spolok, ktorý ju zahral, režisér, prameň a poznámky.

 

 

 

 

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine - zborník prác z medzinárodnej konferencie v Novom Sade

Zborník prác je výsledkom Medzinárodnej konferencie 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine v roku 2015 a vydala ho v roku 2017 Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Vydanie zborníka podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. 

Zborník obsahuje 46 príspevkov z oblasti dejín, literárnej vedy a lingvistiky, ktoré sú prejavom autorov z deviatich krajín. Na redigovaní zborníka sa podieľali traja editori - redaktorom historickej časti je prof. Samuel Čelovský, literárnovednej časti doc. Marína Šimáková-Speváková a lingvistickej časti prof. Anna Makišová a Zuzana Týrová. Hlavnou redaktorkou zborníka je Jarmila Hodoličová.

 

 

 

 

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová. Ide o projekt Vesny Vujasinovićovej, riaditeľky vydavateľstva MC Box, ktorý má za cieľ na jednom mieste predstaviť život a dielo 100 osobností, ktoré svojou prácou a tvorbou prispeli a prispievajú do kultúry, vedy a všeobecne spoločneského života vojvodinských Slovákov na začiatku 21. storočia. 

Obálku a dizajn vypracoval Dušan Durman. Každej osobnosti je venovaná dvojstrana, ktorá je ilustrovaná fotografiou spracovanej osobnosti a ukážkou z jej diela - napr. reprodukcia maľby, fotografia sochy, obálka knihy, plagát z divadelného prestavenia atď.

Spracovanie a vydanie knihy finančne podporili Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

 

Bajka o Andersenu i dunavskoj vili

Rozprávky pre deti slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka Bajka o Andersenu i dunavskoj vili do srbčiny preložil Martin Prebudila. Knihu vydali  vydavateľstvo Prometej z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca v roku 2017.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov prispel k vydaniu tejto knihy kúpou ďalších publikácií vydavateľstva Prometej, a tým zabezpečil určitú sumu na podporu vydania knihy Ľubomíra Feldeka. 

 

 

 

 

 

 

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Knihu Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch s podtitulom Odkaz minulosti pre budúcnosť evanjelických Slovákov zostavila Svetlana Vojnićová-Feldyová a vydala ju Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku.

Takmer 320 stranová kniha vyšla v roku 2017 pri príležitosti 500. výročia cirkevnej reformácie za finančnej podpory Evanjelickej a.v. cirkvi zo Slovenska, Evanielických lutheránskych cirkví z Ameriky, Spolku Martina Luthera na Slovensku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. 

Kniha obsahuje príspevky farárov z Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho seniorátu, mapky znázorňujúce historický vývin protestantskej cirkvi, adresár Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Vysvetlivky a Menný a Miestny register, ktoré pripravil Jaroslav Čiep. Predslov napísal Mgr. Samuel Vrbovský, biskup Slov. evanj. a.v. cirkvi v Srbsku a Doslov napísal Mgr. Ondrej Peťkovský. 

 

 

Enike benike krikel bé

Kniha Enike benike krikel bé obsahuje ľudovú slovesnosť pre deti Slovákov žijúcich v Srbsku. Autorkou knihy je Katarína Mosnáková-Bagľašová. Ilustroval ju Miroslav Cipár, uznávaný ilustrátor zo Slovenska. Knihu v roku 2017 vydalo Slovenské vydavateľské centrum spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Enike benike krikel bé

ábe švábe domene

enci penci na kamenci

ihrali sa traja Nemci

a prla cvik.

Na kostole zvon

                                                                    ty musíš ísť von!

 

 

 Monografia Kišgeci

Monografia Kišgeci autora Martina Prebudilu vyšla pri príležitosti 75. narodenín prof. Dr. Jána Kišgeciho spoločným vydaním vydavateľstiev Savpo zo Starej Pazovy a Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci s vročením 2016. 

Kniha vyšla za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a ďalších sponzorov. Bohatý obsah na 250 stranách o živote a činnosti doktora poľnohospodárskych vied, univerzitného profesora, člena Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied Slovenskej republiky Jána Kišgeciho technicky spracoval Alen Nechvátal (titulná strana, design, prepress). 

Kniha uzrela svetlo sveta v druhej polovici roka 2017. 

 

 

 

 

Zbierka básní Kroky rokov

Zbierku poézie Kroky rokov autora Jaroslava Litavského – DIDIHO vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci s finančným príspevkom Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Kniha vyšla mimo edície v roku 2018 v náklade 300 kusov a jej redaktorom je Martin Prebudila. Ilustrovaná je umeleckými fotografiami Miša Smišeka a zalomil ju Alen Nechvátal.