Ježiš

Ježiš

Ježiš bol židovský učiteľ a je pôvodcom kresťanstva. Je ústrednou postavou Novej zmluvy – druhej časti kresťanskej Biblie. Biblia o ňom hovorí ako o zasľúbenom Vykupiteľovi a Spasiteľovi sveta, na ktorého Židia dodnes očakávajú ako na svojho pomazaného, t. j. Mesiáša. Ježiš sa stal ústrednou postavou a hlavou cirkvi, ktorej účastníkmi sú kresťania. Hlavný zdroj skúmania osoby Ježiša Krista je Biblia a zvlášť 4 kanonické evanjeliá uvedené v Novej Zmluve. Biblia hovorí, že Ježiš bol židovský učiteľ, ktorý kázal evanjelium, uzdravoval choroby a vyháňal démonov mocou Ducha Svätého (Matúš 9:35, Skutky 10:38). Ježiš sa podľa nej narodil z panny menom Mária a že bol nevinne odsúdený Pontským Pilátom na žiadosť židovskej veľrady. Údajne zomrel na kríži pri Jeruzaleme. Podľa Biblie, jeho smrť priniesla spasenie každému, kto v neho uverí a prijme jeho obeť na kríži.
Narodenie Ježiša sa kladie do obdobia od 6 pred Kr. do roku 6, v Betleheme. Úmrtie sa kladie do obdobia rokov 27 – 36 v Jeruzaleme. Nepoznáme presný dátum jeho narodenia, ani jeho smrti. Niekoľko časových údajov z evanjelií poskytuje ostatné oporné body pre približné zaradenie biblických udalostí do rámca starých dejín.
Meno Ježiš pochádza z gréckeho mena Iésus (Ἰησοῦς) polatinčeného v stredovekých verziách Biblie. Iésús sa uvádza v gréckej Septuaginte ako prepis hebrejského mena Jehošua alebo skrátene Ješua (Jahve je spasenie, Spasiteľ, Záchranca). Jeho pôvodné meno bolo s istou pravdepodobnosťou aramejské, ale nezachovalo sa – no je dôvod veriť, že bolo hebrejské, ako je uvedené. Toto meno bolo v tej dobe v oblasti kde Ježiš žil veľmi rozšírené.
Ježiš sa nazýva aj Ježiš Nazaretský alebo Ježiš z Nazaretu, podľa mesta Nazaret, kde prežil detstvo.
Kresťania ho nazývajú aj Ježiš Kristus. Kristus však nie je meno, ale titul pochádzajúci z gréckeho christós (grécky: Χριστός), čo znamená Pomazaný. Toto slovo je pravdepodobne prekladom hebrejského Mesiáš, čo doslovne znamená “pomazaný Jahvem” resp. “pomazaný Bohom”.
Starí kresťania často Ježiša nevolali Christos, ale používali grécke Chrestos, čo znamená dobrý. Toto bolo zároveň bežné grécke meno, hlavne u spodných vrstiev a otrokov (kde sa kresťanstvo zozačiatku najviac šírilo).
Zdroj: Wikipédia

Dátum

1. jan 2025

ČAS

All Day
Kategória