Internetový portál dolnozemských Slovákov

Cieľom projektu je vypracovať a prevádzkovať moderný, dynamický a pútavý internetový portál kultúry dolnozemských Slovákov.

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Webová stránka bude v troch jazykoch (v slovenčine, srbčine a anglíčtine) a bude koncipovaná tak, aby zahŕňala a systematicky znázorňovala:

● všetky segmenty kultúry: vydavateľstvo, vizuálne umenie, divadlo, hudobno-tanečnú činnosť, spolkovo-folklórnu činnosť, etnografickú (muzeálnu) činnosť a kultúru v médiách;

● všetky úrovne kultúrnej činnosti (od profesionálnej po ochotnícku);

● všetky špecifiká lokalít, v ktorých žije aj slovenská komunita (osobitne z aspektu kultúrneho turizmu);

● verejné, súkromné a iné záujmové zduženia, ktoré vo svojich programoch rozvíjajú činnosť zachovávania, zveľaďovania a rozvoja kultúry dolnozemských Slovákov;

V rámci určitých kategórií budú tak textuálne ako aj foto a video záznamy, hudobné prílohy a tiež fórum.

Ciele:

Internetový portál má za cieľ:

1. domácu a zahraničnú verejnosť informovať o všetkých aktuálnych kultúrnych podujatiach vojvodinských Slovákov prostredníctvom tzv. Kalendára kultúrnych podujatí;

2. sledovať všetky kultúrne podujatia vojvodinských Slovákov, písať záznamy z udalostí, dokumentovať ich foto a video dokumentáciou a zviditeľňovať vo verejnosti;

3. podnecovať najmä mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali tak do poriadania kultúrnych manifestácií a festivalov ako aj do programov týkajúcich sa ochrany nášho kultúrneho dedičstva.

Význam:

Prehľadné a systematické znázorňovanie všetkých kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov zabezpečuje lepšiu koordináciu a tak aj fungovanie celého kultúrneho systému. Vyhne sa tak možnému krytiu dôležitých kultúrnych podujatí.

Trojjazyčná prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov prispie k lepšej informovanosti širšej verejnosti. Je to osobitne dôležité v kontexte multietnickej spoločnosti žijúcej v Srbsku, ktorej smerom je otváranie sa a interkultúrny dialóg.

Zároveň internetová prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov otvára dvere k spolupráci Ústavu s inými kultúrnymi inštitúciami, ako doma tak aj v zahraničí, čo je zaistená cesta do budúcnosti poznačenej interkultúrnosťou.

Projekt bol schválený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v roku 2009 a v roku 2010.

Obsahové rozvíjanie Portálu v roku 2010

Portál kultúry dolnozemských Slovákov, ktorý sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs sa za rok svojej existencie stal obľúbeným novým médiom širšej verejnosti, ale aj serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií (RT Vojvodiny, týždeník Hlas ľudu, Internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí, Ľudové noviny v Maďarsku…). Portál v prvom rade navštevujú Slováci z Dolnej zeme, ďalej Slováci žijúci v iných krajinách sveta, ale tiež aj neslovenské národy, ktoré sa vďaka jeho bohatému obsahu dozvedeli o našej kultúre a o snahe stále ju zachovávať a zveľaďovať. O popularite portálu najlepšie svädčí fakt, že si ho každodenne otvorí zo 400 návštevníkov. Veľké množtvo každodenných návštev portálu je aj zo Slovenska a patria sem členovia rôznych inštitúcií, ustanovizní a spolkov, potom osobnosti z oblasti kultúry, ale aj jednotlivci, ktorí nám buď formou e-mailu alebo aj telefonicky a ústne potvrdzujú, že tuná získavajú relevantné údaje o celkovej kultúrnej infraštruktúre dolnozemských Slovákov.

V komunikácii s návštevníkmi portálu vytvorila sa potreba rozšíriť jeho náplň. Keďže Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov má za cieľ túto spätnú väzbu s návštevníkmi portálu zosilňovať a aj dobudúcna kultúru dolnozemských Slovákov zviditeľňovať, rozhodol sa v roku 2010 na stránku pridať nové rubriky. Programovú časť a dizajnérske riešenia projektu má na starosti firma Argonetwork z Nového Sadu, pokým sa o obsahovú stránku portálu starajú v prvom rade zamestnanci ÚKVS, ale aj jeho externí spolupracovníci. Portál sa udržiava každodenne, aktualizuje sa tak technicky, ako aj obsahovo a vizuálne a pri tom existuje aj stály dozor nad staršími publikovanými textami.

Tak do obsahu portálu v roku 2010 ako výsledok spolupráce ÚKVS a Slovenskej tlačovej agentúry SITA, pribudol nový celok (banner) pod názvom Správy zo Slovenska, ktorý umožňuje informovať verejnosť o kultúrnych dianiach na Slovensku. S podobným cieľom bol utvorený aj banner Slovensko – kultúrny profil, ktorý návštevníka portálu prepojí s rovnomennou stránkou Ministerstva kultúry SR a umožní mu tak zoznámiť sa s kultúrou Slovenska, jeho kultúrnym dedičstvom, medzinárodnými kultúrnymi výmenami, cestovným ruchom a osnovami kultúrnej politiky a manažmentu.

Tiež boli vypracované nové bannery pomenované Slováci v Maďarsku a Slováci v Rumunsku. V ich obsahoch sa nachádzajú vždy aktuálne správy z kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku a Rumunsku, ako aj príspevky predstavujúce život a kultúru Slovákov na tomto území. V spolupráci s redakciou Ľudových novín, ÚKVS na portáli zverejňuje čerstvé správy z oblasti kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku a najmä správy, ktoré verejnosti predstavujú spoločné aktivity dolnozemských Slovákov.

S cieľom podporiť a obľahčiť komunikáciu medzi inštitúciami, spolkami a združeniami, ktoré sa zaoberajú slovenskou kultúrou a pôsobia v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku, vypracovali sme banner Adresár kultúry, ktorý obsahuje ich adresy a kontakty. Pre tých ktorí majú záujem iba o stiahnutie správ z jednotlivých oblasti kultúry bez toho aby museli každodenne navštivovať portál, v roku 2010 sme vypracovali aj RSS, jeden z najpoužívanejších web feed formátov.

Novou rubrikou na portali kultúry dolnozemských Slovákov je aj Ad libitum, segment stránky kde zverejňujeme najnovšie hudobné video a audio nahrávky z produkcie dolnozemských Slovákov. Nahrávky sú rozdelené do piatich celkov: ľudová, cirkevná, vážna, populárna hudba a piesne pre deti. Táto časť portálu sa ukázala ako veľmi zaujímavá a lákava, najmä mladej slovenskej populácii, ale aj ďalšim milovníkom hudby. O tom svädčia aj štatistické údaje, podľa ktorých možno zistiť, že navštívenosť portálu po zverejnení rubriky Ad libitum sa zväčila takmer o 100 denných návštev.

Za účelom zviditeľňovať aj činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, v rámci projektu sme zhotovili aj rubriku Edukácie, kde sa nachádzajú PowerPointové prezentácie z rôznych seminárov a dielní, ktoré realizujeme v rámci programov zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení (Dokumentačná jednotka ÚKVS). Tiež ako výsledok projektu Stalo sa na dnešný deň, v samostatnom banneri zverejňujeme krátke video príspevky o tvorbe mladých alternatívnych umelcov z radov vojvodinských Slovákov.

Okrem toho na portál v roku 2010 pribúdali aj rôzne iné bannery, ktoré boli upútavkou na aktuálne kultúrne podujatia, ale aj na iné aktivity, ktorých obsah sa týkal tunajších Slovákov. Tak sme informovali o Slovenských národných slávnostiach, Festivale Zlatý kľúč 2010, o voľbách na Slovensku, zápise príslušníkov národnostých menšín do osobitných voličských zoznamov a o voľbách do rád národnostných menšín v Srbsku. Tieto banery boli po ukončení horeuvedených akcií z portálu odstránené.

V roku 2010 ÚKVS odštartoval aj anglicku časť stránky. Vedľa toho, už existujúce rubriky sa stále aktualizovali, rozširovali a obohacovali novými čerstvými obsahmi a informáciami.

Sem zaraďujeme:

Správy zo všetkých kultúrnych podujatí dolnozemských Slovákov,

Kalendár udalostí, ktorý umožňuje prehľadné a systematické znázorňovanie všetkých kultúrnych podujatí dolnozemských Slovákov a zabezpečuje lepšiu koordináciu a tak aj fungovanie celého kultúrneho systému,

Výzvy, rubrika ktorá informuje o aktuálnych domácich a zahraničných konkurzoch v oblasti kultúry,

Meniny má, rubrika v ktorej sa dozvedáme, kto má dnes meniny a ktorý je význam resp. pôvod mena.

Fórum určené pre komunikáciu návštevníkov portálu a na výmenu skúsenosti a názorov v rozmanitých segmentoch kultúry

Z môjho aspektu, rubrika v ktorej zverejňujeme kritiky, príspevky, eseje kultúrnych dejateľov, viazané za niektorú oblasť kultúry a prezentované na rôznych konferenciách, kurzoch, seminároch a pod.

Zároveň sa snažíme aj tzv. statickú časť portálu zosúčastňovať. Patrí sem segment venovaný Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako vrcholnej kultúrnej ustanovizne Slovákov vo Vojvodine (plány a programy Ústavu, organizačná štruktúra, projekty, fotogaléria…). Týmto je činnosť Ústavu transparentná a viditeľná širšej vrejnosti a otvorená pre nové námety a spoluprácu s inými kultúrnymi ustanovizňami, združeniami a jednotlivcami. Druhý segment patriaci do statickej časti je venovaný celkovej navrstvenej kultúre vojvodinských Slovákov vo všetkých jej segmentoch a úrovniach činnosti, so špecifikami všetkých lokalít v ktorých žijú vojvodinskí Slováci a so všetkými verejnými, súkromnými a inými záujmovými zduženiami, ktoré vo svojich programoch rozvíjajú činnosť zachovávania, zveľaďovania a rozvoja kultúry tunaších Slovákov.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov v roku 2012

Internetový portál kultúry vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs ako projekt informačno-dokumentačneja komunikačnej jednotky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bol slávnostne spustený v októbri 2009. Odvtedy sa aktualizoval tak technicky, ako aj obsahovo a vizuálne. Ústav má dohľad nad celým prevádzkovaním portálu, každoročne si predpláca RS doménu a angažuje odbornú firmu na jeho programovú údržbu. O obsah stránky sa stará personál

ústavu alebo sa občas angažujú externí spolupracovníci (novinári, fotografi, prekladatelia, odborníci pre jednotlivé oblasti kultúry a i.). Portál si vyžaduje dennodennú prácu, dopĺňanie rubrík čerstvými správami, aktualitami, jubileami, novými výzvami, konkurzmi a príspevkami. Priebežne je stály dohľad nad obsahom a rubrikami, ktoré sa aktualizujú, rozširujú a obohacujú novými témami a informáciami.

V roku 2012 technickú a programovú údržbu mala na starosti firma Green Fish z Nového Sadu, ktorá zabezpečovala technické vybavenia pre nerušené a kvalitné fungovanie (memóriá, registrácia RS domény slovackizavod.org.rs na rok 2012 vo firme EuNet). Táto firma sledovala každodenný monitoring portálu, zabezpečovala virtuálny server na rok 2012, údržbu kódu a inštalovanie nových druhov Drupalu a potrebných modulov na permanentnú funkčnosť všetkých častí webového portálu. Firma Green Fish v roku 2012 vypracovala externú stránku, na ktorej môžu komunikovať jej pracovníci s administrátormi stránky, teda s pracovníkmi v ústave. Tu sa zobrazuje aj štatistika jej činnosti a čas strávenýpri vykonávaní zadaných úloh. Firma tiež nainštalovala program na štatistiku návštevnosti portálu.

Najnovšie štatistické údaje hovoria, že tento portál denne otvorí priemerne 300 návštevníkov, čo na mesačnej úrovni znamená asi 3 000 jednotlivých návštev. Priemerne sa na stránke návštevníci zdržia 1 hodinu a 59 minút a z nich 40 % patrí k tým, ktorí sa na stránku vracajú, a ďalších 60 % je nových používateľov. Najviac používateľov je zo Srbska, nasleduje Slovensko, Česko, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kanada, Čierna Hora, Francúzsko, Veľká Británia a za nimi mnohé ďalšie krajiny.

V roku 2012 ústredie ústavu dennodenne intenzívne pracovalo na skvalitňovaní portálu, najmä z obsahovej stránky. Išlo o písanie správ – pribudlo ich 165 a týkali sa všetkých oblastí slovenskej vojvodinskej kultúry. Ďalej pribudlo 24 nových fotogalérií s 300 fotografiami, najmä z akcií, ktoré usporiadal ústav, vyše dvadsať odborných recenzií, avizovali sme takmer 200 kultúrnych podujatí, zverejnili rôzne výzvy na predkladanie projektov a návrhov na ceny, ako aj veľký počet správ zo Slovenska prebratých z agentúry SITA.

V tomto roku sme si dali záležať aj na srbských prekladoch a tak sa o našej kultúre vo veľkej miere dozvedali aj neslovenskí návštevníci. Z vizuálnej stránky sme skvalitňovali najmä domovskú stránku (home page) a vylepšovali funkčnosť niektorých jej segmentov. Vďaka firme Green Fish z Nového Sadu, ktorá má na starosti technickú údržbu portálu, sme dostali novú galériu na domovskej stránke. Ide o galériu obrazov, ktorá sa generuje z už existujúcich galérií umiestnených v umení akademických maliarov, grafikov, insitných maliarov a pod. Tak môže ústredie ústavu hocikedy vymeniť aktuálne zobrazené diela, ktorých je v danej sérii maximálne pätnásť. Umiestnením galérie obrazov slovenských vojvodinských umelcov na stránke podporujeme v plnej miere ich tvorbu a prispievame tak k ich širokému zviditeľneniu. Doteraz sme uviedli napríklad diela Milana Súdiho, Miry Brtkovej, Zuzany Chalupovej, grafiky Miroslava Pavloviča. Tento spôsob prezentácie nás inšpiruje obstarávať elektronickú podobu diel našich umelcov. Prevádzkovanie portálu v roku 2012 zabezpečil ústav z vlastných zdrojov a dostal tiež finančnú podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na časť technickej údržby a dizajn portálu.