Nová scéna v Padine

Hoci má padinské ochotnícke divadlo bohatú, viac ako 90.-ročnú históriu a na súťaženiach lokálnych až po republikové získavalo ocenenia, súčasná doba si žiada nové smerovanie aj v ochotníckom divadelníctve, nevyhnutnosť nastúpiť na nové trendy ochotníckeho divadelníctva v zahraničí, iniciovať nové metódy a formy domácej i zahraničnej spolupráce, samotnej práce s divadlom a v divadle a konečne aj spôsob komunikácie s hercami. Z toho dôvodu 1. augusta 2011 vzniklo občianske združenie Padinské ochotnícke divadlo NOVÁ SCÉNA. Hneď od počiatku si stanovilo smelé ciele a aktivity, ktoré zakomponovalo i do svojich Stanov.

Fotografiu poskytla Jarmila Gerbócová

Občianske združenie má za cieľ predstavovať divadlo NOVÁ SCÉNA prostredníctvom výberu kvalitných textov domácich i svetových dramatikov, organizovať samostatne alebo v spojení s inými inštitúciami predstavenia pre deti a dospelých doma i v zahraničí, organizovať kultúrne manifestácie, súťaženia, festivaly a podobné akcie súvisiace s divadelným umením doma i v zahraničí. V oblasti medzinárodnej spolupráce je cieľom spolupráca s inštitúciami zameranými na oblasť ochotníckeho divadelníctva, ale aj spolupráca s inými spolkami a organizáciami v oblasti kultúry všeobecne – organizovať porady, semináre, spoločné medzinárodné projekty a hľadať a realizovať formy výchovy v oblasti divadelného umenia. Prostredníctvom rozličných aktivít v oblasti ochotníckeho divadelníctva je takisto cieľom posilňovanie a rozvoj využívania voľnočasových aktivít občanov, najmä mládeže. Za tým účelom snahou je vytvoriť Scénu mladých. Pre lepšiu informovanosť o našej činnosti – vydávať publikácie a propagačný materiál domácim i zahraničným združeniam podobného zamerania. Takisto realizovať iné príležitostné aktivity.

V súčasnosti má NOVÁ SCÉNA 46 členov, predovšetkým hercov rozličnej vekovej kategórie, ale tiež skvelých režisérov, kostymérov, technikov a i.

Vo svojej druhej divadelnej sezóne, občianske združenie divadelníkov – ochotníkov Nová scéna v Padine nacvičilo incsenáciu súčasného slovenského autora Laca Keratu pod názvom Nedeľa. Pod réžiu sa podpisuje Žeľko Marušník, scénografiu vypracoval Martin Gerbóc a kostými Jarmila Gerbócová. Ondrej Tomek mal na starosti techniku a Pavel Sampor hudbu.

V predstavení hrajú: Pavel Brezník, Mária Galasová, Anna Marušníková, Ivana Čapová a dvaja debutanti Mariana Melišová a Daniel Cicka.

Od svojho založenia členovia Novej scény do teraz nacvičili tri divadelné predstavenia. Na samom začiatku urobili rimejk prvého divadelneho predstavenia, ktoré bolo zohrané v Padine Starý zaľúbenec autora Gustav Kazmíra Laskomerského, ktorého dej je umiestnený do u 19. storočia, potom nacvičili predstavenie Zoznamka súčasnej slovenskej autorky Adriany Krúpovej a v tejto divadelnej sezóne predsatavenie Nedeľa tiež súčasného autora Laca Keratu, v ktorých dej prebieha v 21.storočí.

Podľa slov Jarmily Gerbócovej, jedným z cieľov Novej scény je, aby sa prezentovala súčasná slovenská, ale aj svetová divadelná tvorba, tj. aby sledovali súčasné trendy v divadelnom umení.

Jarmila Gerbócová a Olinka Glóziková Jonášová