Stanovy ÚKVS

Podľa článku 44 ods. 1 bod 1 zákona o kultúre (Úradný vestník Srbskej republiky č. 72/2009, 13/2016 a 30/16 - oprava), článok 21 bod 1 Zákona o verejných službách ( Úradný vestník Srbskej republiky, č. 42/91, 71/94, 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona, 83/2005 - oprava iného zákona a 83/2014 - iný zákon ") a článku 12 ods. 1 bod 1 Rozhodnutia o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (Úradný vestník AP Vojvodiny, č. 7/2008 a 6/2009), Správna rada pre kultúru vojvodinských Slovákov na 1. zasadnutí uskutočnenom dňa 4. mája 2017 schválil

 

S Т А N O V Y

 

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1.

 

Tieto stanovy upravujú názov a sídlo, činnosť, vnútornú organizáciu, zastúpenie, orgány, ich zloženie, spôsob vymenovania a kompetencie, ako aj podmienky na vymenovanie a odvolanie Riaditeľa, financovanie, verejnosť práce, obchodné tajomstvo, informácie zamestnancom, ochrana práv zamestnancov, ochrana a zlepšenie životného prostredia, všeobecné aktá a ďalšie otázky dôležité pre prácu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ďalej len Ústav).

 

Článok 2.

 

Zakladateľmi Ústavu sú Autonómna pokrajina Vojvodina (ďalej len AP Vojvodina) a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (ďalej len Národnostná rada ). AP Vojvodina a Národnostná rada založili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za účelom zachovania, zveľadenia a rozvíjania kultúry vojvodinských Slovákov. Práva a povinnosti AP Vojvodiny ako zakladateľa vykonáva Pokrajinská vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej len Pokrajinská vláda).

 

Článok 3.

 

Ústav je kultúrnou inštitúciou a pôsobí ako verejná služba. Ústav bol zapísaný do súdneho registra Obchodného súdu v Novom Sade, číslo Registračnej vložky 5-416.

 

Článok 4.

 

Ústav pôsobí ako právnická osoba. Ústav v platobnom styku s tretími osobami vystupuje vo vlastnom mene a na vlastný účet a ručí celým svojím majetkom.

 

Článok 5.

 

Názov Ústavu je: Завод за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Názov je napísaný v srbskom jazyku a v slovenskom jazyku latinkovým písmom.

 

Sídlo Ústavu je v Novom Sade, Njegoševa, číslo 16/II/7.

 

Rozhodnutie o zmene názvu a sídla Ústavu vynáša Správna rada so súhlasom Zakladateľa.

 

Článok 6.

 

Ústav má pečiatku a prezenčnú pečiatku.

Pečiatka ústavu je okrúhla v priemere 40 mm, kde je v koncentrickom kruhu napísaný text „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ po slovensky a „Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka Novi Sad“ po srbsky, latinkovým písmom.

Malá pečiatka Ústavu je okrúhla v priemere 20 mm, kde je v koncentrickom kruhu napísaný text: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ po slovensky a „Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka Novi Sad“ po srbsky, latinkovým písmom.

Prezenčná pečiatka Ústavu je obdĺžniková veľkosti 50 x 30 mm. Okrem názvu Ústavu má prezenčná pečiatka má aj prázdny priestor na zadanie pracovného protokolu a dátum prihlásenia protokolu.

Spôsob používania, skladovania a likvidácie pečiatok a prezenčnej pečiatky a ich počet sa určuje podľa pokynov Riaditeľa.

 

Článok 7.

 

Ústav má logo.

 

Formy, farby, písma a obrázky loga sú určené podľa pokynov riaditeľa.

 

ZASTUPOVANIE A PREDSTAVOVANIE

 

Článok 8.

 

Ústav zastupuje Riaditeľ, bez obmedzenia.

V prípade neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti Riaditeľa, Ústav zastupuje zamestnanec riadne splnomocnený Riaditeľom so súhlasom Správnej rady.

Zamestnanci uvedení v odseku 2 tohto článku majú v súlade so zákonom všetky právomoci Riaditeľa.

 

Článok 9.

 

Riaditeľ môže prostredníctvom oprávnenia previesť určité právomoci zastupovania na inú osobu.

Obsah, rozsah a trvanie splnomocnenia určuje Riaditeľ.

Osoba uvedená v odseku 1 tohto článku zastupuje Ústav v medziach oprávnenia.

Oprávnenie uvedené v odseku 3 tohto článku musí byť v písomnej forme s uvedením

druhu a rozsahu práce, na ktorú je udelené, s termínom, v ktorom je platné a môže byť

kedykoľvek zrušené.

Riaditeľ v rámci svojich právomocí uzatvára zmluvy a vykonáva ďalšie právne kroky v

súlade so zákonom a týmito Stanovami.

 

ČINNOSŤ ÚSTAVU

 

Článok 10.

 

Činnosť Ústavu je:

 

91.02 - Činnosti múzeí, galérií a zbierok,

91.01 - Činnosti knižníc a archívov,

90.04 - Práca umeleckých ustanovizní,

90.03 - Umelecká tvorba,

90.02 - Iné umelecké činnosti v oblasti múzických umení,

90.01 - Múzické umenie,

85.60 - Podporné vzdelávacie aktivity,

85.59 - Ostatné vzdelávanie,

85.52 - Výtvarná výchova,

82.30 - Organizácia stretnutí a veľtrhov,

82.11 - Kombinované kancelárske a administratívne služby,

79.90 - Ostatné rezervačné služby a činnosti súvisiace s nimi,

79.12 – Činnosť sprievodcovská

79.11 - Činnosť cestovných kancelárií,

74.90 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

74.20 - Fotografické služby,

63.11 - Spracovanie dát, hosting a pod.,

62.01 - Počítačové programovanie,

59.11 - Výroba kinematografických diel, audiovizuálnych produktov a televíznych programov,

58.14 - Vydávanie časopisov a periodík,

58.12 - Vydávanie zoznamov a adresárov,

58.11 - Vydávanie kníh,

47.63 – Maloobchod s hudobnými a videozáznamami v špecializovaných predajniach,

47.62 - Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach,

47.61 - Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach,

18.20 - Rozmnožovanie a nahrávanie záznamov,

18.14 - Väzba kníh a podobné služby,

18.13 – Služby prípravy na tlač,

18.12 - Iná tlač.

 

Ústav bude v súlade so zákonom vykonávať aj služby zahraničného obchodu v oblasti

služieb a v rámci opísaných činností, na ktoré bol zriadený.

 

Článok 11.

 

Ústav môže zmeniť svoju činnosť, ak táto zmena nenarúša výkon činností uvedených v článku 10 týchto stanov.

Rozhodnutie o zmene činnosti vynáša Správna rada so súhlasom Národnostnej rady a Pokrajinskej vlády.

 

Článok 12.

 

Ústav vykonáva činnosti, ktoré zahŕňajú propagáciu, povzbudzovanie, zachovanie, rozvoj a organizovanie:

 

- kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej komunity v AP Vojvodine;

- vrcholnej tvorivosti slovenskej národnostnej komunity v AP Vojvodine;

- multikulturalizmu a interkulturalizmu na území AP Vojvodiny;

- spolupráce s inštitúciami a organizáciami kultúry, vedy a umenia v Srbskej republike;

- nadväzovania kontaktov a spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami v AP Vojvodine s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami;

- podpory rovnosti medzi štátnymi, súkromnými a občianskymi iniciatívami v oblasti kultúry a umenia;

- monitorovanie normatívnych činností v oblasti kultúry a umenia a harmonizácia s

európskymi normami;

- trhová orientácia s cieľom zlepšiť podmienky práce a činnosti kultúrnych subjektov;

- ochotníctvo slovenskej národnostnej komunity v AP Vojvodine;

- umelecká tvorivosť mladých talentov;

- odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie, organizovanie seminárov, workshopov/dielní a táborov;

- rozvoj cestovného ruchu v oblasti kultúry; a

- informačné a dokumentačné činnosti v oblasti kultúry a umenia.

 

Ústav bude vykonávať činnosti založené na programových a plánovacích dokumentoch, rozhodnutiach a záveroch zo všetkých foriem činností (orgánov, pracovných orgánov, výborov), fórach a priamej práci a zapojiť všetky kompetentné a zainteresované organizácie a inštitúcie, predstaviteľov republikových, pokrajinskcých, mestských a obecné/okresné orgány a jednotlivcov z oblasti kultúry, vzdelávania a vzdelávania, vedy, umenia a tvorivosti.

Ústav môže vykonávať aj iné činnosti so súhlasom Pokrajinskej vlády a Národnostnej rady.

 

Článok 13.

 

Činnosť Ústavu je aj vypracovanie rozvojových projektov v oblasti vedy, kultúry a umenia Vojvodinských Slovákov pre potreby orgánov pokrajinskej správy zodpovedných za kultúrne záležitosti, Pokrajinskej vlády, Zhromaždenia AP Vojvodiny a Národnostnej rady.

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ÚSTAVU

 

Článok 14.

 

Organizácia prác v Ústave je určená takým spôsobom, aby sa zabezpečilo úspešné vykonávanie činnosti a dosiahnutie cieľov, pre ktoré bol Ústav založený.

 

Článok 15.

 

Inštitút pôsobí ako jednotná organizácia, v ktorej sú organizované práce v rámci organizačných jednotiek- oddelení:

 

1. Všeobecná služba,

 

2. Rozvojovo-výskumná jednotka,

 

3. Informačno-dokumentačná a komunikačná jednotka (INDOK),

 

4. Jednotka pre kultúrno-umelecké podujatia, odborný rozvoj a vzdelávanie v kultúre a umení slovenskej národnostnej komunity v AP Vojvodine,

 

5. Oddelenie medzinárodnej spolupráce, a

 

6. Oddelenie vydavateľstva.

 

Organizačné jednotky Ústavu realizujú vzájomnú spoluprácu pri realizácii svojich pracovných programov.

 

Článok 16.

 

Pravidlá o organizácii a systematizácii činností Ústavu určujú podrobnosti organizačných jednotiek, druh práce , počet zamestnancov, druh a stupeň odbornej kvalifikácie a iné pracovné podmienky.

 

PLÁNOVANIE PRÁCE

 

Článok 17.

 

Ústav schvaľuje ročný a štvorročný pracovný program.

 

Ročný pracovný program a finančný plán Ústavu pripravuje riaditeľ.

 

Ročný pracovný program a finančný plán ústavu prijíma Správna rada a na základe získaného stanoviska Národnostnej rady, schvaľuje Pokrajinská vláda.

 

Pracovný program určuje rozsah prác na bežný rok a spôsob ich realizácie, ako aj výnosy a výdavky Ústavu.

 

Ústav predkladá Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde návrh ročného pracovného programu najneskôr do 20. júla bežného roka za nasledujúci rok.

 

Článok 18.

 

Pokrajinská vláda uzatvára ročnú zmluvu s Ústavom o financovaní schválených programov a častí programu.

 

Platba finančných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny pre potreby Ústavu sa uskutočňuje na základe rozhodnutia o prevode prostriedkov.

 

Ústav je povinný účelovo používať prevedené prostriedky a predložiť správu o realizácii kultúrnych programov a projektov v rámci 15 dní po ukončení programu alebo projektu, za ktorý boli pridelené rozpočtové prostriedky, a najneskôr do konca bežného roka a predložiť dôkazy o účelovom používanie finančných prostriedkov tomu orgánu, ktorý schválil finančné prostriedky na financovanie programov a projektov.

 

Článok 19.

 

Ústav je povinný predložiť Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde správu o činnosti a finančných operáciách za predchádzajúci rok najneskôr do 15. marca bežného roka.

 

Článok 20.

 

Prostriedky na vykonávanie činností Ústavu zabezpečujú:

 

- z rozpočtu AP Vojvodiny,

- projekty financované inými úrovňami vlády na základe súbehov,

- predajom výrobkov a služieb na trhu,

- dotácie, legáty, dary, dedičstvá ,

- z vlastných príjmov a

- z iných zdrojov v súlade so zákonom.

 

Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 alinea 1 tohto článku sa použijú na financovanie fixných nákladov, kultúrnych programov, investičnej údržby, priebežných opráv a údržby zariadení, platov, príspevkov, poplatkov a iných odmien Riaditeľovi, Správnej rade a Dozornej rade, ako aj zamestnancom v súlade s Rozhodnutím o založení Ústavu, Stanovami, Programom práce a Finančným plánom Ústavu.

V prípade ukončenia práce Ústavu prostriedky patria Zakladateľom.

 

Článok 21.

 

Výsledky podnikania a stav finančných zdrojov Ústavu sú stanovené vo výročnej finančnej správe - záverečnom účte

 

Článok 22.

 

Príkaz na použitie prostriedkov Ústavu vydáva a podpisuje riaditeľ alebo osoba poverená osobitným rozhodnutím.

 

VI. ORGÁNY ÚSTAVU

 

Článok 23.

 

Orgány Ústavu sú:

 

- Riaditeľ;

 

- Správna rada;

 

- Dozorná rada.

 

 

R I A D I T E Ľ

 

Článok 24.

 

Riaditeľa vymenúva Pokrajinská vláda na základe návrhu Národnostnej rady na obdobie štyroch rokov a môže byť opätovne vymenovaný.

Riaditeľ je vymenovaný na základe verejného súbehu, ktorý predtým vypisuje a uskutočňuje Správna rada.

Verejný súbeh uvedený v odseku 2 tohto článku sa vypisuje 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa.

Verejný súbeh je zverejnený na internetovej stránke Národnej služby zamestnanosti a aspoň v jednom denníku distribuovanom na celom území Srbskej republiky.

Lehota na podanie žiadosti je 15 dní odo dňa vyhlásenia verejného súbehu. Prihláška na verejný súbeh musí obsahovať dôkazy o súlade s požiadavkami z čl. 28. Stanov, ako aj návrh pracovného programu a rozvoja Ústavu na obdobie štyroch rokov.

Správna rada vedie rozhovor s kandidátmi, ktorí spĺňajú požiadavky verejného súbehu a do 30 dní od dátumu ukončenia súbehu predloží Národnostnej rade odôvodnený návrh zoznamu kandidátov.

Zoznam kandidátov obsahuje stanovisko Správnej rady o odborných a organizačných schopnostiach každého kandidáta a záznam z rozhovoru.

Národnostná rada navrhuje Pokrajinskej vláde nomináciu kandidátov na riaditeľa zo zoznamu kandidátov.

Verejný súbeh nebol úspešný, ak Správna rada zistí, že žiadny kandidát nie je oprávnený vstúpiť do volebného postupu, o čom je povinná informovať Národnostnú radu a Pokrajinskú vládu alebo ak zo zoznamu kandidátov nie je vymenovaný riaditeľ.

 

Článok 25.

 

Pokrajinská vláda menuje riaditeľa Ústavu zo zoznamu kandidátov, ktorý predložila Národnostná rada.

 

Článok 26.

 

Pokrajinská vláda môže vymenovať úradujúceho riaditeľa bez predchádzajúceho verejného súbehu v prípade, že riaditeľ prestane vykonávať svoje funkcie pred uplynutím mandátu alebo v prípade zlyhania verejného súbehu na riaditeľa. Výkonný riaditeľ môže túto funkciu vykonávať najviac jeden rok.

Požiadavky na vymenovanie stanovené v čl. 28. týchto stanov štatútu, ako aj práva, povinnosti a zodpovednosti Riaditeľa súvisia aj s výkonným riaditeľom.

 

Článok 27.

 

Riaditeľ môže svoju funkciu ukončiť pred uplynutím doby, za ktorú bol vymenovaný z týchto dôvodov:

 

1) ak zakladatelia odhadujú, že koná nekompetentne alebo neprimerane;

 

2) ak zakladatelia odhadujú, že kvôli jeho správaniu môže dôjsť k veľkým prerušeniam práce inštitúcie;

 

3) ak neimplementuje prijatý Pracovný program Ústavu.

 

Článok 28.

 

Okrem všeobecných požiadaviek stanovených zákonom musí kandidát na riaditeľa tiež spĺňať tieto požiadavky:

- vyššie vzdelanie v oblasti spoločenských-humanitných vied: knihoveda, archivácia a muzeológia; ekonomické vedy; historické, archeologické a klasické vedy; kulturologické vedy a komunikácia; sociologické vedy, filologické vedy, filozofia, manažment a podnikanie; pedagogické a andragogické vedy; politické vedy; právnické vedy a vedy o umení, na štúdiách druhého stupňa (master štúdium, špecializované akademické štúdium alebo špecializované odborné štúdium), t. j. v základných štúdiách, ktoré trvajú najmenej štyri roky,

- vysokú úroveň znalosti slovenského jazyka,

- najmenej päť rokov praxe v povolaní.

Kandidát na riaditeľa je povinný predložiť program práce a rozvoja Ústavu ako neoddeliteľnú súčasť súťažnej dokumentácie.

 

Článok 29.

 

Riaditeľ vykonáva nasledujúce práce:

 

- organizuje a riadi prácu Ústavu,

 

- stará sa o zákonnosť práce Ústavu a zodpovedá za zákonnosť práce Ústavu,

 

- vynáša pravidlá organizácie a systematizácie činností Ústavu a ostatné všeobecné akty v súlade so zákonom a týmito stanovami,

 

- zastupuje Ústav,

 

- vykonáva rozhodnutia správnej rady,

 

- navrhuje pracovný program a finančný plán,

 

- zodpovedá za vykonávanie pracovného programu Ústavu,

 

- zodpovedá za hmotné a finančné spravovanie Ústavu,

 

- vynáša individuálne rozhodnutia o realizácii a využití prostriedkov podľa účelu stanoveného finančným plánom,

 

- rozhoduje o individuálnych právach, povinnostiach a zodpovednostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru v súlade so zákonom a pracovným poriadkom,

 

- predkladá správu o činnosti a výsledkoch činnosti Správnej a Dozornej rade, - - zriaďuje komisie a iné pracovné orgány a

 

- plní iné úlohy ustanovené zákonom, rokovacím poriadkom a týmito stanovami.

 

Akt o organizácii a systematizácii činností Ústavu schvaľuje Pokrajinská vláda.

 

Článok 30.

 

Riaditeľ Ústavu je vo svojej práci samostatný a zodpovedá za svoju prácu Správnej rade, Národnostnej rade a Pokrajinskej vláde.

 

Článok 31.

 

S cieľom plnenia úloh v rámci svojej kompetencie riaditeľ prijíma rozhodnutia, príkazy,

 

smernice, riešenia a pravidlá.

 

Riaditeľ pri vykonávaní úloh v rámci svojej kompetencie prijíma rozhodnutia, pokyny, príkazy, riešenia a pravidlá.

 

Článok 32.

 

Povinnosť riaditeľa Ústavu zaniká uplynutím funkčného obdobia a odvolaním.

 

Zakladateľ inštitúcie odvolá riaditeľa pred koncom funkčného obdobia:

 

1) na osobnú žiadosť;

 

2) ak vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona;

 

3) keď v prípade nevhodnej, nesprávne a nedbalej práce zapríčiní väčšiu škodu inštitúcii alebo tak zanedbáva alebo z nedbanlivosti vykonáva svoje povinnosti, a vznika alebo by mohli vzniknúť väčšie ťažkosti v práci ustanovizne;

 

4) ak bolo proti nemu začaté trestné konanie za čin, ktorý z neho robí osobu nehodnú vykonávať povinností riaditeľa, alebo ak je konečným rozhodnutím súdu odsúdený pre trestný čin, ktorý z neho robí osobu nehodnú vykonávať povinností riaditeľa inštitúcie;

 

5) z iných dôvodov určených zákonom.

 

S P R Á V N A   R A D A

 

Článok 33.

 

Správna rada má predsedu a ôsmich členov.

 

Predsedu a členov správnej rady menuje a odvoláva Pokrajinská vláda a na návrh Národnostnej rady.

 

Funkčné obdobie predsedu a členov predstavenstva je štyri roky s možnosťou opätovného menovania.

 

Článok 34.

 

Členovia Správnej rady sú vymenovaní spomedzi významných odborníkov a znalcov kultúrnych aktivít a na základe návrhu Národnostnej rady.

 

Členovia správnej rady sú vymenovaní na obdobie štyroch rokov a môžu byť vymenovaní najviac dvakrát.

 

Článok 35.

 

Zloženie Správnej rady by malo zabezpečiť zastúpenie najmenej 30% predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

 

Článok 36.

 

Návrh na vymenovanie členov Správnej rady zahŕňa najmenej jednu tretinu viac kandidátov z počtu členov Správnej rady, ktorí majú byť vymenovaní.

 

Pokrajinská vláda môže do vymenovania predsedu a členov Správnej rady vymenovať úradujúceho predsedu a členov Správnej rady.

 

Pokrajinská vláda na návrh Národnostnej rady môže vymenovať úradujúceho predsedu a členov Správnej rady aj v prípade, že predseda alebo člen Správnej rady prestane vykonávať funkciu pred uplynutím mandátu.

 

Úradujúci predseda alebo člen Správnej rady môže túto funkciu vykonávať najviac jeden rok.

 

Článok 37.

 

Správna rada pracuje a rozhoduje na zasadnutiach.

 

Zasadnutie Správnej rady sa môže konať, ak sa na zasadnutí zúčastní väčšina členov Správnej rady.

 

Správna rada rozhoduje väčšinou z celkového počtu prítomných členov.

 

V prípade zabránenia predsedu Správnej rady, zasadnutie Správnej rady môže naplánovať a predsedať zasadnutiu najstarší člen Správnej rady, ako námestník predsedu Správnej rady.

 

Článok 38.

 

Správna rada:

 

- schvaľuje Stanovy,

 

- schvaľuje iné všeobecné akty ustanovené zákonom a týmito stanovami,

 

- určuje pracovnú a rozvojovú politiku,

 

- rozhoduje o činnosti Ústavu,

 

- schvaľuje pracovný program Ústavu na návrh Riaditeľa,

 

- schvaľuje ročný finančný plán,

 

- schvaľuje ročný plán obstarávania,

 

- schvaľuje ročný výpočet,

 

- schvaľuje výročnú správu o práci a podnikaní,

 

- navrhuje zmeny stavu v súlade so zákonom,

 

- vypisuje výberové konanie na kandidátov na Riaditeľa,

 

- predkladá zakladateľom návrh na kandidáta na Riaditeľa,

 

- uzatvára pracovnú zmluvu s Riaditeľom, na dobu určitú, až do uplynutia doby, na ktorú bol menovaný, alebo až po jeho výpoveď, a keď za riaditeľa bola menovaná osoba, ktorá je už zamestnaná v Ústave na dobu neurčitú uzaviera dodatok k pracovnej zmluve, v súlade s Pracovným zákonom,

 

- rozhoduje o použití finančných prostriedkov v súlade so zákonom,

 

- prijme rokovací poriadok Správnej rady a

 

- rozhoduje o ďalších otázkach určených zákonom, týmito stanovami a inými všeobecnými aktami.

 

Článok 39.

 

Pokrajinská vláda môže do vymenovania predsedu a členov Správnej rady vymenovať úradujúceho predsedu a členov Správnej rady.

 

Pokrajinská vláda môže vymenovať úradujúceho predsedu a členov Správnej rady aj v prípade, že predseda alebo člen správnej rady prestane vykonávať funkciu pred uplynutím mandátu.

 

Úradujúci predseda alebo člen Správnej rady môže túto funkciu vykonávať najviac jeden rok.

 

Článok 40.

 

Predseda Správnej rady zabezpečuje priamu spoluprácu s riaditeľom Ústavu na vykonanie rozhodnutia Správnej rady, zvoláva a predsedá zasadnutie Správnej rady, podpisuje rozhodnutia a dokumenty prijaté Správnou radou a plní ďalšie povinnosti v súlade s právnymi predpismi, všeobecnými aktami Ústavu a týmito Stanovami.

 

Správna rada rieši otázky zo svojej pôsobnosti rozhodnutím a uzáverom, a ak je to potrebné, poskytuje interpretáciu všeobecných úkonov Ústavu.

 

Na zasadnutí sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda Správnej rady a zapisovateľ, a v neprítomnosti predsedu zápisnicu podpisuje osobou, ktorá predsedala zasadnutím.

 

Rozhodnutia a akty prijaté na zasadnutí Správnej rady podpisuje predseda.

 

Zápisnicu vedie osoba menovaná riaditeľom alebo predsedom Správnej rady.

 

Spôsob práce a rozhodovania Správnej rady sa vykonáva v súlade s Rokovacím poriadkom Správnej rady.

 

Článok 41.

 

V prípadoch krajnej naliehavosti, kedy odloženie niektorého rozhodnutia by nebolo v záujme Ústavu, môže Správna rada prijať rozhodnutie bez zvolania a konania zasadnutia (písomne alebo telefonicky, elektronicky alebo telegraficky alebo na iný podobný spôsob).

 

V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku, predseda Správnej rady upovedomí členov o potrebe urobiť rozhodnutie bez nutnosti zvolania a konania zasadnutia a zoznamuje ich s rozhodnutím, ktoré má byť uznesené.

 

V prípade, že sa väčšina členov Správnej rady nestavia proti rozhodnutiu spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku, musí byť rozhodnutie považované za prijaté, keď to schváli väčšina z celkového počtu členov Správnej rady.

 

Článok 42.

 

Povinnosť člena Správnej rady inštitúcie skončí uplynutím funkčného obdobia a odvolaním.

 

Pokrajinská vláda odvolá člena Správnej rady pred uplynutím funkčného obdobia:

 

1) na osobnú žiadosť;

 

2) ak vykonáva povinnosti v rozpore s ustanoveniami zákona;

 

3) ak je proti nemu začaté trestné konanie za trestný čin, ktorý ho robí nehodným na plnenie povinností člena správnej rady, alebo ak je odsúdený konečným súdnym rozhodnutím za trestný čin, ktorý ho robí nehodným plniť povinnosti člena správnej rady inštitúcie;

 

4) z iných dôvodov určených zákonom alebo stanovami inštitúcie.

 

Člen predstavenstva môže ukončiť svoje funkcie pred uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, odvolaním z nasledujúcich dôvodov:

 

1) ak zakladatelia odhadujú, že koná nekompetentne alebo neprimerane;

 

2) ak zakladatelia odhadujú, že kvôli jeho správaniu môže dôjsť k veľkým ťažkostiam v práci inštitúcie;

 

3) ak sa nezúčastňuje v práci Správnej rady alebo blokuje jej prácu.

 

Článok 43.

 

V záujme efektívnejšieho plnenia úloh v rámci svojej pôsobnosti môže Správna rada zriaďovať komisie pre jednotlivé záležitosti ako jeho pomocné orgány.

 

Rozhodnutie o zriadení komisií určujú sa ich úlohy, zloženie a počet členov.

 

D O Z O R N Á   R A D A

 

Článok 44.

 

Členov Dozornej rady vymenúva Pokrajinská vláda na návrh Národnostnej rady na obdobie štyroch rokov a môžu byť vymenovaní najviac dvakrát.

 

Členov Dozornej rady môže odvolať Pokrajinskú vládu už pred uplynutím ich funkčného obdobia na návrh Národnostnej rady.

 

Predsedu Dozornej rady vymenúva Pokrajinská vláda spomedzi členov Dozornej rady.

 

Článok 45.

 

Dozorná rada ústavu má predsedu a dvoch členov.

 

Zloženie Dozornej rady by malo zabezpečiť zastúpenie najmenej 30% predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

 

Článok 46.

 

Návrh na vymenovanie členov Dozornej rady zahŕňa najmenej jednu tretinu viac kandidátov z počtu členov Dozornej rady, ktorí majú byť vymenovaní.

 

Člen Správnej rady Ústavu nemôže byť vymenovaný za člena Dozornej rady

 

Článok 47.

 

Dozorná rada:

 

- dohliada na činnosť Ústavu,

 

- kontroluje pravidelné výpočty a určuje, či boli vypracované v súlade s nariadeniami,

 

- prijíma pracovný poriadok a

 

- vykonáva iné povinnosti stanovené zákonom a týmito stanovami.

 

O výsledkov dohľadu Dozorná rada predkladá správu Zakladateľom najmenej raz do roka.

 

Článok 48.

 

Pokrajinská vláda môže až do vymenovania predsedu a člena Dozornej rady menovať úradujúceho predsedu a člena Dozornej rady.

 

Na návrh Národnostnej rady môže Pokrajinská vláda vymenovať úradujúceho predsedu a člena Dozornej rady aj v prípade, že predseda alebo člen Dozornej rady prestane vykonávať funkciu pred uplynutím mandátu.

 

Úradujúcu predseda alebo člen Dozornej rady môže vykonávať túto funkciu najviac jeden rok.

 

Článok 49.

 

Povinnosť člena Dozornej rady Ústavu skončí uplynutím mandátu a odvolaním.

 

Pokrajinská vláda odvolá člena Dozornej rady pred uplynutím funkčného obdobia:

 

1) na osobnú žiadosť;

 

2) ak vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona;

 

3) ak je proti tej osobe začaté trestné konanie za čin, ktorý z nej robí osobu nehodnú plniť povinnosti člena Dozornej rady, alebo ak je konečným rozhodnutím súdu odsúdená pre trestný čin, ktorý z tej osoby robí osobu nehodnú plniť povinnosti člena dozornej rady Ústavu;

 

4) z iných dôvodov určených zákonom alebo stanovami inštitúcie.

 

Člen dozornej rady môže ukončiť svoju funkciu pred uplynutím doby jeho vymenovania, odvolaním z nasledujúcich dôvodov:

 

1) ak zakladatelia odhadujú, že koná nekompetentne alebo neprimerane;

 

2) ak neinformuje zriaďovateľa včas o zistených nezrovnalostiach a nelegálnostiach v práci Ústavu;

 

3) ak sa nezúčastňuje na práci Dozornej rady alebo blokuje jej prácu.

 

Článok 50.

 

V prípade znemožnenia predsedu Dozornej rady môže zasadnutie Dozornej rada zvolať a na ňom predsedať, najstarší člen Dozornej rady ako námestník predsedu Dozornej rady.

 

VII. PROGRAMOVÁ RADA

 

Článok 51.

 

Programová rada je formovaná v Ústave ako poradný orgán Riaditeľa, aby sa venovala otázkam z programovej činnosti Ústavu a poskytovala riaditeľovi stanoviská a návrhy.

 

Programová rada sa skladá z osôb vysokej umeleckej a profesionálnej integrity a autority v oblasti kultúrnych aktivít, ktoré sú najviac zastúpené v činnosti Ústavu.

 

Rozhodnutie o formovaní Programovej rady uvedenej v odseku 1 tohto článku prijíma Správna rada na návrh Riaditeľa väčšinou hlasov z celkového počtu členov.

 

Článok 52.

 

Programová rada spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý pripravuje, zvoláva a riadi zasadnutia tejto rady.

 

V prípade potreby sa na zasadaniach Programovej rady zúčastňujú zamestnanci, ktorí pracujú na programových aktivitách Ústavu, na pozvanie predsedu.

 

Zasadnutia Programovej rady sa zvolávajú podľa potreby.

 

O práci Programovej rady sa vedie zápisnica.

 

INFORMOVANIE ZAMESTNANCOV

 

Článok 53.

 

Zamestnanci ústavu majú právo byť informovaní o otázkach, ktoré sú predmetom záujmu na výkon ich práv, spôsobom a v súlade s postupom stanoveným zákonom a týmito stanovami.

 

Článok 54.

 

Informovanie zamestnancov v Ústave sa uskutočňuje zverejnením všeobecných aktov, zápisníc, rozhodnutí, záverov, informácií a iných aktov na oficiálnej internetovej stránke Ústavu.

 

 

IX. VEREJNOSŤ PRÁCE

 

Článok 55.

 

Práca Ústavu je prístupná verejnosti.

 

Verejnosť práce zabezpečuje:

 

- trvalé alebo príležitostné uverejňovanie výsledkov práce a výskumu,

 

- informovanie prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a iných prostriedkov verejného informovania o otázkach týkajúcich sa práce Ústavu a

 

- organizovaním oficiálnej webovej stránky.

 

Údaje a informácie o práci Ústavu podáva Riaditeľ alebo ním poverená osoba.

 

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

 

Článok 56.

 

Za obchodné tajomstvo Ústavu je považovaná akékoľvek informácia, ktorá má alebo môže mať komerčnú hodnotu, pretože to nie je všeobecne známe, ani tretím stranám, a jej používania či odovzdávaním možno dosiahnuť ekonomický zisk, a ktorá je Ústavom chránená vhodnými opatreniami v súlade so zákonom, obchodnou politikou, zmluvnými záväzkami alebo príslušnými normami, aby sa zachovala ich dôvernosť a ktorých komunikácia s treťou stranou by mohla spôsobiť škody Ústavu.

 

Za obchodné tajomstvo sa považujú aj za iné údaje, ktoré sú vyhlásené za obchodné tajomstvo osobitným zákonom, iným nariadením alebo aktom Ústavu.

 

V záujme zachovania dôvernosti dôverných informácií Ústav prijme tieto opatrenia:

 

- dôverné informácie by mali byť známe len tým osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli riadne plniť svoje úlohy,

 

- osobám, ktoré poznajú dôverné informácie, musí byť jasne naznačené, že ide o dôverné alebo tajné informácie,

 

- uzatvárať dohody o dôvernosti alebo nezverejňovanie dôverných informácií s každým, kto môže potenciálne vidieť alebo prijímať informácie, ktoré majú byť považované za dôverné, vrátane zamestnancov, obchodných partnerov, externých spolupracovníkov, konzultantov a pod.,

 

- dôverné dokumenty sa označia ako „dôverné“.

 

Spôsob zaobchádzania s informáciami uvedenými v odseku 1 tohto článku, zamestnanci

 

zodpovední za používanie a zverejňovanie obchodných tajomstiev, opatrenia na ochranu

 

informácií reprezentujúcich obchodné tajomstvá a iné dôležité otázky sa riadia pravidlami

 

prijatým Riaditeľom.

 

XI. OCHRANA A ZLEPŠOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Článok 57.

 

Správna rada v súlade s zákonom, rozhoduje a stanovuje opatrenia na ochranu a zlepšenie životného prostredia v činnosti Ústavu, rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov na tieto účely, formuje pracovné orgány a určuje osoby zodpovedné za vykonávanie rozhodnutí a opatrení na ochranu a zlepšovanie životného prostredia.

 

Medzi opatrenia na ochrana životného prostredia patria využívanie moderných technických a technologických riešení, ktoré poskytujú prevenciu alebo odstránenie príčin, ktoré vedú k zhoršeniu pracovných podmienok a prijímanie opatrení s cieľom poskytnúť pomoc ďalším orgánom a organizáciám, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.

 

 

XII. OCHRANA PRÁV ZAMESTNANCOV

 

 

Článok 58.

 

Zamestnanci Ústavu realizujú práva, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z pracovného pomeru a zamestnania v súlade so zákonom, pracovným poriadkom a inými všeobecnými a jednotlivými aktmi orgánu Ústavu.

 

Článok 59.

 

S cieľom uplatniť svoje práva sa zamestnanci v Ústave písomne obrátia na Riaditeľa.

 

Zamestnanec môže začať spor pred príslušným súdom proti rozhodnutiu, ktoré porušuje právo zamestnanca alebo keď zamestnanec zistil porušenie práva.

 

Lehota na začatie sporu je 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo informácie o porušení práva.

 

 

XIII. VŠEOBECNÉ AKTY ÚSTAVU

 

Článok 60.

 

Všeobecné akty Ústavu musia byť v súlade so Stanovami a zákonom.

 

Okrem Stanov, v Ústave sa schvaľujú nasledujúce všeobecné akty:

 

- Pravidlá organizácie účtovníctva,

 

- Pravidlá pre kancelársku a archívnu činnosť,

 

- Pravidlá o fyzickom a technickom zabezpečení,

 

- Pravidlá požiarnej ochrany,

 

- Pracovný poriadok v súlade so zákonom,

 

- Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

 

- Pravidlá pre prevenciu a ochranu zneužívania na pracovisku,

 

- Pravidlá o nadobúdaní a rozdeľovaní vlastných príjmov,

 

- Pravidlá o procedúre interného varovania,

 

- Pravidlá o podrobnejšom riadení postupu verejného obstarávania,

 

- Akt o posudzovaní rizík, i

 

- iné akty v súlade so zákonom, rozhodnutím zakladateľov a týmito stanovami.

 

Jednotlivé akty musia byť v súlade so zákonmi a všeobecnými zákonmi Ústavu.

 

 

Článok 61.

 

Pokrajinská vláda na základe stanoviska Národnostnej rady schvaľuje:

 

- Stanovy Ústavu,

 

- Program práce Ústavu;

 

- Finančný plán Ústavu a

 

- Ročnú finančnú správu - záverečný účet.

 

 

ZMENY A DOPLNKY STANOV

 

Článok 62.

 

Postup zmeny a doplnenia Stanov sa začne na návrh Zakladateľa, Správnej rady a Riaditeľa.

 

Rozhodnutie o zmenách a doplneniach Stanov schvaľuje Správna rada na základe stanoviska Národnostnej rady a so súhlasom Pokrajinskej vlády.

 

XV. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 63.

 

S nadobudnutím účinnosti týchto stanov, zaniká platnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, č. 01-338, ktorý bol prijatý 8. novembra 2011.

 

Článok 64.

 

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom získania súhlasu Pokrajinskej vlády a bude zverejnený na vývesnej tabuli Ústavu.

 

 

Ústav pre kultúru

 

vojvodinských Slovákov

 

Nový Sad

 

Číslo: 01- 72

 

Dňa: 04. mája 2017

 

 

PREDSEDNÍČKA

 

SPRÁVNEJ RADY

 

Dr. Jarmila Hodoličová