Stalna konferencija 2018 u Bratislavi

28. oktobar 2018
13. Stalna konferencija "Slovačka republika i Slovaci iz dijaspore" održana je 26. i 27. oktobra 2018. godine u Bratislavi.

Krajania z 20 štátov nastolili na Stálej konferencii 2018 v Bratislave nové výzvy, vrátane generačných, v procese posilňovania národného povedomia, jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijatím záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 vyvrcholilo v sobotu 27. októbra popoludní v Bratislave dvojdňové snemovanie delegátov spolkov, organizácií, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a ďalších reprezentantov krajanských komunít z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie. 

Zástupcovia významných inštitúcií formujúcich, ovplyvňujúcich a rozvíjajúcich v Slovákoch žijúcich v zahraničí národné povedomie, jazykovú a kultúrnu identitu, ako aj dialóg našich krajanov s ich materskou krajinou či domovinou ich predkov, sa v obsahovej dramaturgii konferencie, ktorú ÚSŽZ organizuje každé dva roky, tematicky zamerali, ako to podčiarkol aj názov rokovania, na Generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníkov Stálej konferencie, ktorá sa konala už po trinásty raz, v piatok večer prijal v Palugyayovom paláci šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. 

V otváracej slávnostnej časti konferencie, na ktorej v piatok vo vstupnom slove predseda ÚSŽZ Ján Varšo o. i. akcentoval významnosť roku, v ktorom sa uskutočňuje (v jubilujúcom 25. roku našej štátnej samostatnosti Slovákov doma aj vo svete oslovuje aj 100. výročie Československej republiky, vďaka zrodu ktorej sa začal emancipačný proces sebauvedomovania slovenského národa), vystúpili s pozdravnými príhovormi František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,Anton Hrnko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Marián Gešper, predseda Matice slovenskej.Počas slávnostného úvodu Stálej konferencie si 20 osobností, resp. spolkov, organizácií, inštitúcií či médií, prevzalo Pamätnú medailu ÚSŽZ. Ocenení vo svojej doterajšej pôsobnosti významne prispeli k upevňovaniu národného povedomia, rozvíjaniu spolkového krajanského života, podpore slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Laureátmi Pamätnej medaily ÚSŽZ sa stalo 20 významných osobností a inštitúcií slovenského krajanského sveta, ako aj zo Slovenska. Medzi ocenenými boli jednotlivci a kolektívy z oblasti vzdelávania a školstva, kultúry (folkloristiky, literatúry, výtvarného umenia...) , duchovného života, ako aj médií. Pocty sa dostalo aj jednotlivcom a krajanským organizáciám za posilňovanie národného povedomia a spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, Igor Furdík, dlhoročný diplomat, v súčasnosti generálny konzul SR v Békešskej Čabe a bývalý predseda ÚSŽZ, bol medailou ocenený za celoživotný prínos pri podpore národného povedomia. Z rúk predsedu ÚSŽZ Jána Varša si ocenenia prevzali 10 prítomní laureáti, resp. traja v zastúpení, ostatným ocenením budú medaily odovzdané dodatočne pri príležitostných osobných stretnutiach s vedúcimi predstaviteľmi ÚSŽZ. Za ocenených krajanov poďakoval vo svojej výstižnej krátkej reči zavŕšenej veršami samotného poeta o duchovnej podstate slovenskosti Ivan Miroslav Ambruš, jeden z najvýznamnejších a najplodnejších slovenských básnikov na slovenskej Dolnej zemi, rodák z rumunského Nadlaku, ktorý vedie Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Kraska.

Laureáti Pamätnej medaily ÚSŽZ

Ambruš Ivan Miroslav (Rumunsko), Botík Ján (Slovenská republika), Dolnozemský Antal Juraj (Maďarsko), Fabišík Vlastimil (Česká republika), Furdík Igor (Slovenská republika), Horch Viera (Nemecko), Kovačovič Igor (Slovenská republika), Kozak Ladislav Peter (Kanada), Pečeňová Edita (Maďarsko), Pop Pavel (Srbsko), Slaninková Ingrid (Slovenská republika), Valentík Vladimír (Srbsko), Veselský Jozef (Írsko), Vokušová Naďa (Česká republika), Folklórny súbor Kolečko (Švajčiarsko), Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci (Srbsko), Matica slovenská v Zakarpatsku (Ukrajina), Slovenské centrum Lipka (USA), Zväz Slovákov v Maďarsku (Maďarsko), Časopis Život (Poľsko).

 

Delegáti a zástupcovia slovenských krajanov si v ďalšej časti snemovania vypočuli Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, ktorý v stručnejšej verzii (celý referát prinesieme v pripravovanom zborníku zo Stálej konferencii 2018, ako aj na webovom sídle ÚSŽZ) prezentoval nielen dôležitosť témy generačných výziev v krajanskom živote v kontexte špecifík jednotlivých komunít a oblastí podpory rozvoja slovenskosti zo strany materského štátu, ale sa upriamil aj na niektoré kľúčové aspekty a skúsenosti sprevádzajúce a obohacujúce slovenský krajanský svet v období od Stálej konferencie 2016 po súčasnosť v intenciách schválenej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Popoludní pokračovala konferencia vystúpeniami delegátov z jednotlivých štátov. Vo večerných hodinách prijal krajanov Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vo svojom prívete v srdečnej atmosfére v Palugyayovom paláci akcentoval, že vždy pripisoval význam rozvoju vzťahov Slovenska s krajanskou komunitou. Zároveň ocenil jej aktívny prístup k uchovávaniu národnej identity a kultúry. „Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste aktívni, oboznamujete občanov svojich krajín so slovenskou kultúrou, zvyklosťami, tradíciami a tým prezentujete našu krajinu v tom najlepšom svetle,“ povedal minister. V súvislosti s aktuálnym rokom výročí ocenil významný podiel Slovákov žijúcich v zahraničí na týchto dejinných udalostiach a zdôraznil, že aj vďaka nim je dnes Slovensko rešpektovaným členom medzinárodného spoločenstva. „Slovenská republika chce byť aj naďalej nápomocná vo všetkých oblastiach života krajanských komunít, rozvíjať doterajšie vzťahy i formy spolupráce a taktiež aktívne pristupovať k novým výzvam v rámci našich vzájomných vzťahov,“ uviedol o. i. vo svojom príhovore Miroslav Lajčák, ktorý následne zotrval s krajanmi v bezprostredných rozhovoroch.

Účastníci konferencie, korešpondujúc s jej nosnou témou Generačných výziev pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zhodli najmä v odhodlaní, aj s pomocou Slovenska, ich materskej krajiny, postupne zabezpečiť dôstojnú výmenu generácií v pokračovaní krajanských snáh. Chcú pritom hľadať a aj nachádzať témy a formy, ktoré mladú generáciu ku krajanskému životu pritiahnu, vytvoriť podmienky pre jej vlastnú iniciatívu, napríklad v oblasti vzdelávania detí či v kultúre. Delegáti apelujú okrem zvýšenia komfortu volieb zo zahraničia, aj na opodstatnenosť svojho zástupcu v Národnej rade Slovenskej republiky.

Medzi závermi a odporúčaniami, ktoré delegáti - predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí prijali na konferencii, patria rovnako návrhy opatrení v oblasti kultúry, školstva i financií. Krajania v záveroch navrhujú, aby sa na jar 2019 uskutočnilo prvé stretnutie komisie ÚSŽZ pre kultúru a vypracoval sa návrh stratégie pre túto oblasť. V oblasti podpory krajanských médií navrhujú tiež vytvoriť poradný orgán – komisiu ÚSŽZ pre médiá.

V oblasti školstva o. i. odporúčajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy, žiadajú tiež hľadanie riešenia pre dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí. 

V oblasti financií účastníci konferencie, tak ako to nastolili krajania aj počas predchádzajúcich Stálych konferencií,  plne podporujú snahu ÚSŽZ o zvýšenie finančných prostriedkov určených na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a na investičné projekty.

Počas Stálej konferencie ÚSŽZ v spolupráci s krajanskými inštitúciami a partnermi zo Slovenska pripravil aj sprievodné podujatia a prezentácie. Účastníci konferencie zažili krst 3. ročníka Slovenského svetového kalendára zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Obsahovo aj tematicky pútavú publikáciu zo života krajanských komunít a osobností či pripomienky významných výročí v roku 2019 vypravil do života Vladimír Valentík. Rokovaciu atmosféru spestrila aj prezentácia ďalších knižných publikácií – Ján Botík: Slováci vo Vojvodine, Zuzana Palovic, Gabriela Beregházyová: Legenda lipy.

ÚSŽZ zorganizoval počas Stálej konferencie aj fotografickú výstavu SLOVENSKÝ SVET. Súbor 109 fotografií podáva na 12 veľkoplošných baneroch svedectvo o generačných premenách slovenskej diaspóry a zároveň predstavuje aj kľúčové míľniky „osmičkových výročí“ v kontexte so životom krajanských komunít vo svete. Kurátorom a autorom výstavy je publicista Ľudo Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií.

ÚSŽZ pripravil pre krajanov – účastníkov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí ešte v jej predvečer - vo štvrtok 25. októbra aj hodnotný kultúrny zážitok - divadelné predstavenie Fanny a Alexander v Slovenskom národnom divadle. 

Zdroj: http://www.uszz.sk/

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.
Pavel Surový ocenený prvou cenou v kategórii módna fotografia na medzinárodnej online súťaži International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF).
V sobotu 10.júla v Jánošíku bola uvedená do života nová kniha učiteľa a publicistu Martina Listmajera o tradičnom poľnohospodárstve a remeselníctve v tejto banátskej dedine.
Na nádvorí Slovenského domu v Aradáči sa v podvečer 11. júla 2021 uskutočnila prezentácia monografie Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 24. júna 2021 uskutočnila prezentácia novej knihy prof. Dr. Anny Marićovej Ľudové zvyka, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.