Prezentacija kulture

Jedinica za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti - ukratko po godinama

 

2009

U skladu sa ovlašćenjima ZKVS je već 2009. godine organizovao niz programa, kako u prostorijama Zavoda tako i u lokalnim sredinama. Uključivanjem u organizaciju međunarodnog projekta Na jarmoku, na kojem učestvuju Slovaci iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Srbije, Zavod je opravdao sva očekivanja i realizovao izuzetan kulturni događaj u Bačkom Petrovcu.  U galeriji Zavoda održane su izložbe, izmeđuostalog i izložba restauriranih slika Zuske Medveđove kao i niz literarnih večeri. 

2010

ZKVS je i u toku 2010. godine veliku pažnju posvetio prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka i organizovao niz akcija sa različitim umetničkim programima. Bez obzira na to da li su se akcije odvijale u Zavodu, ili u nekim drugim sredinama, vodeći princip pri organizovanju tih događaja bio je njihov inovativni i kreativni karakter i mera u kojoj su različite ciljne grupe zainteresovane za njih. Akcije organizovane u cilju zaštite kulturnog nasleđa ili razvijanja novih ideja i savremenog stvaralaštva bile su obeležene inovacionim tendencijama i kreativnim razmišljanjem, kao potencijalnim mehanizmima za ostvarivanje planirane uloge ZKVS na duge staze – afirmacija specifičnosti i osobenosti slovačke vojvođanske kulture u što širim okvirima. Tako smo postali partneri nekih festivala manjinskih grupa i doneli novi kvalitet, naročito kada je u pitanju festival slovačke popularne muzike Zlatý kľúč (Zlatni ključ), pa i festival popularne muzike za decu Letí pieseň, letí (Leti pesma, leti), a bili smo i partneri festivala Slovaka iz Donje zemlje (Srbije, Mađarske i Rumunije) Na jarmoku (Na vašaru), održanog u Rumuniji. U okviru programa Kulturni vremeplov poneli smo titulu Zaštitnika tradicije. U sferi likovne umetnosti pre svega smo nastavili sa restauracijom slika Zuske Medveđove, priredili smo i izložbu sa Bijenala ilustracija Bibiana, predstavili smo slike mlade autorke Jarmile Sabo iz ciklusa Trenuci tišine. Organizovali smo niz filmskih večeri (Ciklus slovačkih filmova u ZKVS) na kojima smo predstavljali i knjige, proslavljali jubileje i prezentovali slovačku kulturu uopšte.

2011

Tokom 2011. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je intenzivno i sistematično radio na prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Podržavao je, koordinirao i realizovao razne programe i akcije koji doprinose razvoju slovačke kulture ali je učestvovao i u organizaciji i unapređivanju festivala koje je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine imenovao kao svemanjinske manifestacije. U godini koja je iza nas to su smotre Pozorišne lovorike i DIDA, festival Tancuj, tancuj... i muzičke manifestacije Zlatni ključ i Leti pesmo leti. U svom izložbenom prostoru a u saradnji s Galerijom Zuske Medveđove, ZKVS je priredio retrospektivnu izložbu Jaroslava Šimoviča prilikom osamdesetog rođendana autora, kao i izložbu restauriranih slika Zuske Medveđove, prve akademske slikarke vojvođanskih Slovaka. U 2011. godini realizovana je prva faza projekta čiji rezultat su naslikani portreti značajnih ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka. Bili smo prisutni i na mnogim sastancima, večerima i konferencijama, u okviru kojih smo prezentovali našu delatnost i uopšte kulturu vojvođanskih Slovaka.  

2012

Prezentaciona delatnost naše ustanove je u 2012. godini bila veoma bogata i uspešna, prvenstveno zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture čiji je izdavački tim održao niz prezentacija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ovoj knjizi posvećen je i Program otvaranja 51. slovačkih narodnih svečanosti, koji je takođe realizovao naš Zavod. Osim toga, promovisali smo manifestacije koje su od posebnog značaja za slovačku manjinu u Srbiji. Izradili smo kvalitetan i primamljiv propagandni materijal i scenarija programa otvaranja i zatvaranja smotri kao što su 3xĎ, Divadelný vavrín i Folklornog festivala Tancuj, tancuj... Vizualnu umetnost vojvođanskih Slovaka Zavod je javnosti približio putem izložbi organizovanih kod nas i u inostranstvu.

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka od 2013. godine, sa ovlašćenjem od strane jednog od svojih osnivača, priključio se organizaciji sedam svemanjinskih manifestacija iz oblasti muzike, negovanja folklornih tradicija i pozorišta, koje je NSSNM proglasio za događaj od svemanjinskog značaja. Upravo zbog toga u 2013. godini ZKVS usmerio je najveći deo svojih aktivnosti, a u skladu s tim i ljudskih kapaciteta i finansijskih sredstava, na zajedničku organizaciju svemanjinskih festivala: festivala 3xĐ – dane dečijeg pozorišta; Pozorišnih lovorika – smotre slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva; folklornog festivala Tancuj, tancuj...; dečijeg folklornog festivala Od zlata kapija; festivala slovačke izvorne pesme Susret u pivničkom polju; festivala popularne muzike Zlatni ključ; festivala slovačke popularne muzike za decu Leti pesma, leti. Na taj način, ZKVS je postupao u skladu sa svojim planom i programom usvojenim za 2013. godinu, kao i u skladu sa finansijskim planom za 2013. godinu, a na osnovu odluke 6. sednice NSSNM od dana 24. juna 2011. godine o festivalima svemanjinskog značaja, kao i u skladu sa odlukom sednice NSSNM od dana 04. marta 2013. godine, da Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka poveri organizaciono obezbeđenje manifestacije od posebnog značaja. Osim toga, prezentacija kulture Slovaka u Srbiji nastavila se i ove godine zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture, koja je bila prezentovana ne samo u slovačkim vojvođanskim sredinama, već i na Sajmu knjiga u Beogradu, kao i u Nemačkoj i Slovačkoj. Program ZKVS posvećen kulturi sećanja dao je svoje plodove, a na taj način smo obeležili više godišnjica i jubileja, predstavili umetnička dela u galeriji Zavoda i organizovali niz književnih večeri i kulturnih dešavanja. 

2014

Aj v roku 2014 ÚKVS venoval veľkú pozornosť prezentácii kultúry vojvodinských Slovákov, či už v spolupráci s inými ustanovzňami a organizáciami, alebo aj samostatne v rámci podujatí organizovaných v početných lokalitách v Srbsku, resp. v rámci vlastného galérijného priestoru v Novom Sade. Tak sme sa aj v tomto roku naplno zapájali do organizácie celomenšinových festivalov, poriadali dokumentačné a umelecké výstavy, realizovali kultúrne programy, pripomínali si jubileá historicky významných osobností a prezentovali najnovšie knižné vydania. Pritom sme sa viedli zásadou poriadať udalosti tak, aby v sebe zahŕňali inovačný a kreatívny prístup, aby afirmovali špecifiká a osobitosti slovenskej vojvodinskej kultúry a pritom zainteresovali rôzne a početné cieľové skupiny. Túto snahu si všimla aj Matica slovenská v Srbsku, ktorá v rámci Slovenských národných slávnosti v Báčskom Petrovci udelila Ústavu osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií.

2015

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2015 rovnakou sumou prispel k realizácii našich siedmych celomenšinových slovenských festivalov. Okrem finančnej podpory ústav prispel aj organizačne a prípravou propagačného materiálu. ÚKVS finančne podporil podujatie V lipovom chládku a medovom sládku, ktoré sa konalo v Lugu.

V ústave si slovenská verejnosť pripomenula výročia a jubileá na rok 2015, literárne večierky, výstavy a mali možnosť zapojiť sa aj do rôznych kurzov a edukačných seminárov. Dňa 18. januára 2015 oslávil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 6. výročie pôsobenia. Pri tej príležitosti sa konala knižná premiéra Bibliografie Viery Benkovej. V máji 2015 boli v ústave oslavy 80. narodenín Juraja Feríka ‒ prvého profesionálneho dirigenta vojvodinských Slovákov. Slovenská vojvodinská verejnosť su v ústave vypočula prednášku Juliany Beňovej z Divadelného ústavu v Bratislave o Ľudovítovi Štúrovi. Divadelný ústav ako aj ďalšie ustanovizne kultúry v Slovenskej republike si pripomínali 200. výročie narodenia kodifikátora slovenského spisovného jazyka, politika a historika Ľudovíta Štúra.

K nedožitej deväťdesiatke Zuzany Chalupovej a k 60. výročiu existencie Galérie insitného umenia v Kovačici usporiadali v ÚKVS dňa 27. júna 2015 výstavu obrazov Zuzany Chalupovej. V poslednú októbrovú nedeľu si v Hajdušici pripomenuli 100. výročie úmrtia Emila Koléniho.Toto podujatie bolo tiež podporené ústavom. Program odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia sa konal 18. a 19. septembra 2015, keď ústav usporiadal 3. kolo dvojdňového kurzu pre moderátorov. Strelo sa na ňom sedem chtivých záujemkýň, aby získali nové skúsenosti, vymenili si vedomosti a upevnili vlastné schopnosti vykonávať prácu na verejnosti. 

2016

Program práce ÚKVS na rok 2016 vyplýva z navrhnutého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2016 – 2020, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny a doplnený o dlhodobé projekty tejto ustanovizne, rozbehnuté už v predchádzajúcom mandátnom období. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2016 realizoval programy a projekty zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. ÚKVS tieto plány uskutočnil prostredníctvom permanentnej činnosti v informačno-dokumentačnom a komunikačnom, rozvojovo-výskumnom oddelení ako aj v oddelení pre kultúrno - umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia a v rámci medzinárodnej spolupráce.

Významnou činnosťou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je podpora celomenšinových festivalov. Prax ukázala, že potreby jednotlivých festivalov sú často odlišné a preto v roku 2016 ÚKVS organizačne a finančne pomohol festivalom v takých položkách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mohli kvalitne uskutočniť. Personál ústavu sa orientoval najmä na koordináciu festivalov, vypracovanie propagačného materiálu festivalov a na festivalový marketing. Taktiež opierajúc sa o plán a program činnosti ústav v roku 2016 venoval pozornosť slovenským vojvodinským umelcom, maliarom, výtvarníkom, vydavateľskej činnosti, prezentácii knižných vydaní, prezentácii vizuálneho a literárneho umenia, organizoval veičerky, zaznamenával výročia a jubileá. Úspešným počinom ÚKVS v roku 2016 bol edukačný seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi, ktorého pokračovanie je naplánované v roku 2017. 

2017

Važni korak ZKVS je aktivno učešće u organizaciji i realizaciji naših svemanjinskih festivala. U saglasnosti sa drugim pokroviteljima festivala, Zavod se zalaže za transparentnu koordinaciju pojedinačnih događaja i stoga angažuje eksterne saradnike u organizaciji koji se na funkciju koordinatora prijavljuju na osnovu javnog konkursa. Zavod festivale finansijski podržava i organizacijski se uključuje u njihovu promociju (dizajn i štampanje pozivnica, priprema i štampanje biltena, plakata) i takođe je odgovoran za marketing festivala.

Godina 2017. bila je plodna i kad je reč o prezentaciji vizuelne i književne aktivnosti vojvođanskih Slovaka. U Zavodu su u okviru redovnih programskih aktivnosti održane brojne izložbe umetničkog stvaralaštva naivnih i akademskih slikara, književne večeri i jubileja naših zaslužnih ličnosti u okviru Kulturne memorije. ZKVS smatra da je važno prezentovati i staviti na raspolaganje tvorevinu onih koji su u prošlosti određivali putanju kulture vojvođanskih Slovaka.

U okviru stručnog usavršavanja kolektiv Zavoda je 2017. godine organizovao dva stručna seminara. Jedan od njih bio je nastavak edukativnog seminara Društveni protokol i njegova primena u praksi. Druga stručna obuka bila je fokusirana na mlade izvođače popularne muzike, a to je bio 1. edukativni seminar za podršku u razvoju vokalne umetnosti vojvođanske omladine u žanru popularne muzike, s kojim planiramo nastaviti i dalje.

Ključno je takođe to da je Zavod 2017. godine uspostavio jaču saradnju sa manjinskim kulturnim institucijama koja se suočavaju sa istim teškoćama i hrabro se bore sa spoljašnjim uticajima.