Prezentacija kulture

Jedinica za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti - ukratko po godinama

 

2009

U skladu sa ovlašćenjima ZKVS je već 2009. godine organizovao niz programa, kako u prostorijama Zavoda tako i u lokalnim sredinama. Uključivanjem u organizaciju međunarodnog projekta Na jarmoku, na kojem učestvuju Slovaci iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Srbije, Zavod je opravdao sva očekivanja i realizovao izuzetan kulturni događaj u Bačkom Petrovcu.  U galeriji Zavoda održane su izložbe, izmeđuostalog i izložba restauriranih slika Zuske Medveđove kao i niz literarnih večeri. 

2010

ZKVS je i u toku 2010. godine veliku pažnju posvetio prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka i organizovao niz akcija sa različitim umetničkim programima. Bez obzira na to da li su se akcije odvijale u Zavodu, ili u nekim drugim sredinama, vodeći princip pri organizovanju tih događaja bio je njihov inovativni i kreativni karakter i mera u kojoj su različite ciljne grupe zainteresovane za njih. Akcije organizovane u cilju zaštite kulturnog nasleđa ili razvijanja novih ideja i savremenog stvaralaštva bile su obeležene inovacionim tendencijama i kreativnim razmišljanjem, kao potencijalnim mehanizmima za ostvarivanje planirane uloge ZKVS na duge staze – afirmacija specifičnosti i osobenosti slovačke vojvođanske kulture u što širim okvirima. Tako smo postali partneri nekih festivala manjinskih grupa i doneli novi kvalitet, naročito kada je u pitanju festival slovačke popularne muzike Zlatý kľúč (Zlatni ključ), pa i festival popularne muzike za decu Letí pieseň, letí (Leti pesma, leti), a bili smo i partneri festivala Slovaka iz Donje zemlje (Srbije, Mađarske i Rumunije) Na jarmoku (Na vašaru), održanog u Rumuniji. U okviru programa Kulturni vremeplov poneli smo titulu Zaštitnika tradicije. U sferi likovne umetnosti pre svega smo nastavili sa restauracijom slika Zuske Medveđove, priredili smo i izložbu sa Bijenala ilustracija Bibiana, predstavili smo slike mlade autorke Jarmile Sabo iz ciklusa Trenuci tišine. Organizovali smo niz filmskih večeri (Ciklus slovačkih filmova u ZKVS) na kojima smo predstavljali i knjige, proslavljali jubileje i prezentovali slovačku kulturu uopšte.

2011

Tokom 2011. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je intenzivno i sistematično radio na prezentaciji kulture vojvođanskih Slovaka, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Podržavao je, koordinirao i realizovao razne programe i akcije koji doprinose razvoju slovačke kulture ali je učestvovao i u organizaciji i unapređivanju festivala koje je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine imenovao kao svemanjinske manifestacije. U godini koja je iza nas to su smotre Pozorišne lovorike i DIDA, festival Tancuj, tancuj... i muzičke manifestacije Zlatni ključ i Leti pesmo leti. U svom izložbenom prostoru a u saradnji s Galerijom Zuske Medveđove, ZKVS je priredio retrospektivnu izložbu Jaroslava Šimoviča prilikom osamdesetog rođendana autora, kao i izložbu restauriranih slika Zuske Medveđove, prve akademske slikarke vojvođanskih Slovaka. U 2011. godini realizovana je prva faza projekta čiji rezultat su naslikani portreti značajnih ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka. Bili smo prisutni i na mnogim sastancima, večerima i konferencijama, u okviru kojih smo prezentovali našu delatnost i uopšte kulturu vojvođanskih Slovaka.  

2012

Prezentaciona delatnost naše ustanove je u 2012. godini bila veoma bogata i uspešna, prvenstveno zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture čiji je izdavački tim održao niz prezentacija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ovoj knjizi posvećen je i Program otvaranja 51. slovačkih narodnih svečanosti, koji je takođe realizovao naš Zavod. Osim toga, promovisali smo manifestacije koje su od posebnog značaja za slovačku manjinu u Srbiji. Izradili smo kvalitetan i primamljiv propagandni materijal i scenarija programa otvaranja i zatvaranja smotri kao što su 3xĎ, Divadelný vavrín i Folklornog festivala Tancuj, tancuj... Vizualnu umetnost vojvođanskih Slovaka Zavod je javnosti približio putem izložbi organizovanih kod nas i u inostranstvu.

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka od 2013. godine, sa ovlašćenjem od strane jednog od svojih osnivača, priključio se organizaciji sedam svemanjinskih manifestacija iz oblasti muzike, negovanja folklornih tradicija i pozorišta, koje je NSSNM proglasio za događaj od svemanjinskog značaja. Upravo zbog toga u 2013. godini ZKVS usmerio je najveći deo svojih aktivnosti, a u skladu s tim i ljudskih kapaciteta i finansijskih sredstava, na zajedničku organizaciju svemanjinskih festivala: festivala 3xĐ – dane dečijeg pozorišta; Pozorišnih lovorika – smotre slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva; folklornog festivala Tancuj, tancuj...; dečijeg folklornog festivala Od zlata kapija; festivala slovačke izvorne pesme Susret u pivničkom polju; festivala popularne muzike Zlatni ključ; festivala slovačke popularne muzike za decu Leti pesma, leti. Na taj način, ZKVS je postupao u skladu sa svojim planom i programom usvojenim za 2013. godinu, kao i u skladu sa finansijskim planom za 2013. godinu, a na osnovu odluke 6. sednice NSSNM od dana 24. juna 2011. godine o festivalima svemanjinskog značaja, kao i u skladu sa odlukom sednice NSSNM od dana 04. marta 2013. godine, da Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka poveri organizaciono obezbeđenje manifestacije od posebnog značaja. Osim toga, prezentacija kulture Slovaka u Srbiji nastavila se i ove godine zahvaljujući knjizi Slovaci u Srbiji s aspekta kulture, koja je bila prezentovana ne samo u slovačkim vojvođanskim sredinama, već i na Sajmu knjiga u Beogradu, kao i u Nemačkoj i Slovačkoj. Program ZKVS posvećen kulturi sećanja dao je svoje plodove, a na taj način smo obeležili više godišnjica i jubileja, predstavili umetnička dela u galeriji Zavoda i organizovali niz književnih večeri i kulturnih dešavanja. 

2014

I u 2014. godini ZKVS je posebnu pažnju posvetio prezentaciji kulture vojvođaskih Slovaka da li u saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama ili samostalno u okviru manifestacija organizovanih na brojnim lokacijama u Srbiji, odn. u okviru sopstvenog izložbenog prostora u Novom Sadu. I ove godine smo se uključili u organizaciju svemanjinskih festivala, održali smo dokumentarne i umetničke izložbe, realizovali kulturne programe, obeležili smo jubileja značajnih ličnosti iz istorije i prezentovali najnovija književna izdanja. Istovremeno, rukovodili smo principom upravljanja događajima na način koji uključuje inovativni i kreativni pristup, utvrđivanje specifičnosti i posebnosti slovačke vojvođanske kulture, uz uključivanje različitih i brojnih ciljnih grupa. Ovaj trud je uočila i Matica slovačka u Srbiji koja je u okviru Slovačkih nacionalnih svečanosti u Bačkom Petrovcu dodelila Zavodu posebno priznanje za dostignuća i uspehe u oblasti umetnosti i nacionalnih tradicija.

2015

U 2015. godini Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je istim novčanim iznosom doprineo realizaciji naših sedam slovačkih festivala. Pored finansijske podrške, Zavod je takođe doprineo pripremom i izradom promotivnog materijala. ZKVS je finansijski podržao događaj „Lipom se hladimo a medom se sladimo“, koji je održan u Lugu.

U Zavodu je slovačka publika obeležila godišnjice i jubileja za 2015. godinu, organizovala književne večeri, izložbe a bilo je i mogućnosti učestvovanja na različitim kursevima i edukativnim seminarima. 18. januara 2015. godine Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka proslavio je svoju 6. godišnjicu. Ovom prilikom održana je premijera knjige Bibliografija Viere Benkove. U maju 2015. godine, proslavljen je 80. rođendan Juraja Ferika - prvog profesionalnog dirigenta Slovaka u Vojvodini. Slovačka javnost u Vojvodini je u Zavodu imala priliku da posluša predavanje o Ljudevitu Šturu Julijane Benjove iz Pozorišnog zavoda u Bratislavi. Pozorišni zavod kao i druge ustanove kulture u Republici Slovačkoj obeležili su 200 godina od rođenja kodifikatora slovačkog književnog jezika, političara i istoričara Ljudevita Štura.

Prilikom 90. godišnjice rođenja pokojne Zuzane Chalupove i 60. godišnjice postojanja Galerije naivne umetnosti u Kovačici, u ZKVS je 27. juna 2015. godine organizovana izložba slika Zuzane Chalupove. Zadnje nedelje u oktobru u Hajdučici su obeležili 100-godišnjicu od smrti Emila Kolenjija. Ovaj događaj je podržao i Zavod. Program stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti održan je 18. i 19. septembra 2015. godine, kada je Zavod organizovao treći krug dvodnevnog kursa za moderatore. Kurs je okupio sedam ambicioznih kandidata kako bi stekli nova iskustva, razmene znanja i ojačaju svoje sposobnosti u radu sa javnošću.  

2016

Program rada ZKVS za 2016. godinu odnosi se na predložen Plan rada ZKVS za period 2016 - 2020 godine, koji je usvojio Upravni odbor ZKVS, NSSNM i Pokrajinska vlada AP Vojvodine i dopunjen je dugoročnim projektima ove institucije, koji su već započeti u prethodnom mandatnom periodu. U 2016 godini Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka realizovao je programe i projekte u cilju očuvanja i unapređenja kulturnog nasleđa, kao i podržavanja savremenih oblika kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. ZKVS je sproveo ove planove kroz stalne aktivnosti u okviru sekcije za informisanje, dokumentaciju i komunikaciju, razvoj i istraživanje, kao i u odeljenju za kulturno-umetničke događaje, stručno usavršavanje i edukaciju iz oblasti kulture i umetnosti i u okviru međunarodne saradnje.

Značajna delatnost Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je podrška festivalima od svemanjiskog značaja. Praksa je pokazala da su potrebe pojedinačnih festivala raznovrsne, prema tome, u 2016. godini, ZKVS je organizovano i finansijski podržao festivale u onim stavkama koje su neophodne za kvalitetno realizovanje. Osoblje Zavoda uglavnom se fokusiralo na koordinaciju festivala, izradu promotivnog materijala za festivale i marketing festivala. Takođe, na osnovu plana i programa rada, Zavod u 2016. godini obratio je pažnju na slovačke vojvođanske umetnike, slikare, likovnike, izdavačku delatnost, prezentaciju književnih izdanja, prezentaciju vizuelne i književne umetnosti, organizovao je događaje, obeležavao godišnjice i jubileje. Uspešan čin ZKVS u 2016. godini bio je edukativni seminar Društveni protokol i njegova primena u praksi čiji se nastavak planira za 2017. godinu.

2017

Važni korak ZKVS je aktivno učešće u organizaciji i realizaciji naših svemanjinskih festivala. U saglasnosti sa drugim pokroviteljima festivala, Zavod se zalaže za transparentnu koordinaciju pojedinačnih događaja i stoga angažuje eksterne saradnike u organizaciji koji se na funkciju koordinatora prijavljuju na osnovu javnog konkursa. Zavod festivale finansijski podržava i organizacijski se uključuje u njihovu promociju (dizajn i štampanje pozivnica, priprema i štampanje biltena, plakata) i takođe je odgovoran za marketing festivala.

Godina 2017. bila je plodna i kad je reč o prezentaciji vizuelne i književne aktivnosti vojvođanskih Slovaka. U Zavodu su u okviru redovnih programskih aktivnosti održane brojne izložbe umetničkog stvaralaštva naivnih i akademskih slikara, književne večeri i jubileja naših zaslužnih ličnosti u okviru Kulturne memorije. U okviru stručnog usavršavanja kolektiv Zavoda je 2017. godine organizovao dva stručna seminara. Jedan od njih bio je nastavak edukativnog seminara Društveni protokol i njegova primena u praksi. Druga stručna obuka bila je fokusirana na mlade izvođače popularne muzike, a to je bio 1. edukativni seminar za podršku u razvoju vokalne umetnosti vojvođanske omladine u žanru popularne muzike, s kojim planiramo nastaviti i dalje. Ključno je takođe to da je Zavod 2017. godine uspostavio jaču saradnju sa manjinskim kulturnim institucijama koja se suočavaju sa istim poteškoćama i hrabro se bore sa spoljašnjim uticajima. 

2018

U redovnu delatnost ZKVS uključeni su programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti. U okviru ove jedinice zaposleni u Zavodu su 2018. godine organizovali još jedno stručno usavršavanje fokusirano na razvoj i produbljavanje pevačkih sposobnosti mladih interpreta popularne muzike. II. Vokalni seminar za vojvođansku omladinu u žanru popularne muzike i ovog puta je vodila naša renomirana muzička stručnjakinja dr Slovenka Benkova Martinkova. Radionice za mlade vokaliste nije bila jedina obuka u Zavodu u 2018. godini. U organizaciji ZKVS održano je predavanje na temu „Menadžment radnog vremena“ i njen edukator bio je PhDr. Boris Mihalik, PhD. U Zavodu su se u okviru redovnih programskih aktivnosti izređale brojne izložbe umetnočkog stvaralaštva naivnih i akademskih umetnika, uključujući izložbe savremenog umetništva, književne večeri i obeležavanje godišnjica i jubileja našim zaslužnim velikanima u okviru odeljenja „Kulturno sećanje“. Početkom godine Zavod je konkurisao u Fondaciji 2021 u okviru programa „Publika u fokusu“ i već krajem godine je zahvaljujući stečenim sredstvima realizovao zanimljivu muzičko-scensku manifestaciju, koja je predstavila tradicionalnu kulturu Slovaka u Vojvodini. 2018. godine manjinski Zavodi za kulturu u Vojvodini su prilikom 10. godišnjice osnivanja realizovali izložbu umetničkog tvaralaštva mladih umetnika po imenu „Slikom zajedno“.