Pavel Pop: Senzitivna likovna misao

Autori: Vladimir Valenćik, Sava Stepanov

Fotografije: Milovan Ulićević, Vladimir Zubac

Graficka obrada: Vladimir Suđicki, Miroslav Šuster

Izdavač: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Broj strana: 224

ISBN: 978-86-87947-44-3

 

Akademski grafičar Pavel Pop rođen je 1. decembra 1948. u Staroj Pazovi. U okviru svog likovnog stvaralaštva razvija koncept koji je stručna kritika nazvala imaginativni realizam. Diplomirao je grafiku na Visokoj školi likovnih umetnosti u Bratislavi, 1975. Član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (ULUV) postaje 1977.

Kao bratislavski student vrsnih umetnika Albina Brunovskog i Vinsenta Hložnika izgrađuje dominantnu likovnu poetiku u okviru savremenog grafičkog stvaralaštva u Slovačkoj.

Svoje slobodne grafičke listove, izrađene u dubokoj štampi (najčešće bakropisom), Pavel Pop ispunjava virtuoznim crtačkim rukopisom starih majstora kojim suvereno vlada, stvarajući vanvremenske, oniričke vizije koje smešta u uzbudljiv, harmonično uskovitlan irealni prostor slike.

Popovi grafički listovi imaju savremeni ali i tradicionalistički – jednom rečju – postmoderni akcenat. Raspoznajemo na njima stilske karakteristike manirizma, elemente neonadrealizma, ali čini se da je to najpre romantizujuća koncepcija u kojoj je ipak najbitnija mašta. Osim toga, evidentno je i autorovo poznavanje drugih umetničko-istorijskih pravaca. Na primer, na grafičkim listovima sa bujnim formotvornim linijama opažamo barokni patos, dok je na nekim licima prisutan renesansni ton.

Grafičko stvaralaštvo Pavela Popa ne udaljava se od figurativnog predloška. Dominantan motiv njegovih slobodnih grafičkih listova je ženski akt ili ženska figura, najčešće predstavljena fragmentarno. Prisustvo žene na Popovim grafikama možemo posmatrati u svetlu tradicionalne simbolike.

Njegove savremene, ženske figure imaju izvestan mitski, tajanstveni izraz. Žene – centralni motiv Popovog stvaralaštva – treba pojmiti u smislu večno ženskog, izvornog kosmičkog principa, prema kojem je usmerena naša čežnja za transcendentnim.

Žena je simbol nagonskih, iracionalnih sila i upravo zato, prema nekim misliocima, bliža je duši sveta i prvotnim silama kosmosa. Ženska lepota na Popovim grafikama izrasta na plodnosti žene, pa i erotski sadržaj njegovih grafi­čkih listova treba shvatiti u iskonskom smislu.

Na grafičkim listovima Pavela Popa najčešće se iz virtuozno razigrane linije rađaju fragmenti tačno definisanih, plastično modelovanih oblika žena, čija je lepota po ukusu davno prošlih vremena. Ova činjenica ide uz konstataciju da se autor u svom stvaralaštvu često vraća u prošlost, preuzimajući, u duhu postmodernih tendencija, citate iz istorije umetnosti na nivou sadržaja ili izraza, ali tako što ih inovira i prilagođava svojim grafičkim kompozicijama.

Pavel Pop unosi inovacije i u kompoziciju svojih grafičkih listova. Likovnu naraciju istog sadržaja i likovno-grafičkog karaktera objašnjava u zasebnim kvadratima ili pravougaonicima, koje stavlja u uzajamne odnose. Ovde je na delu umnožavanje mogućnosti simultanog predstavljanja više vremensko-prostornih nivoa radnje. Korišćenje osnovnih geometrijskih oblika kao što su krug – znak večnosti i neba, trougao – znak sfere duha i kvadrat – znak zemlje i prirode, treba shvatiti kao dopunsku komponentu skrivenih značenja i alegorijsko-asocijativnih odnosa predstavljenog.

Virtuozni crtački rukopis u potpunosti dolazi do izražaja i u njegovom ciklusu crteža tušem koji su inspirisani i nazvani po grafikama Franciska de Goje – Desastres de la guerra. Gojini fantastični ali pre svega humanistički antiratni umetnički iskazi, kao tema i izazov dobili su novu, savremenu reinterpretaciju i preoblikovanje u duhu Popove poetike imaginativnog realizma na sedamnaest crteža.

Popove izuzetne crtačke sposobnosti omogućavaju mu bogato predstavljanje vlastitog unutarnjeg sveta. Estetizovani nemir njegovih grafičkih listova po pravilu stvara harmoničnu lepotu i tajanstvenu harmoniju figuralnog sa nefiguralnim i realnog sa irealnim.

Slike Pavla Popa čini se da su nastale kao posledica 20. veka – razdoblja razbijanja atoma. To su slike praska i raspada tako da izuzetno korespondiraju sa duhom vremena u kojem su nastajale. Velika platna najčešće su pokrivena neutralnim ili hladnim bojama pozadine slike, na kojoj se, korišćenjem intenzivnih, živih boja u njenoj sredini, odvija buran proces raspada ili rađanja. (Rađanje i raspad u vizuelnom izrazu su vrlo bliski.) Slike Pavela Popa nastaju širokim, dinamičnim pokretom četke sa brojnim blagim tonovima pojedinih boja, dok u okviru umetničkog svrstavanja pripadaju bogatoj tradiciji apstraktnog ekspresionizma.

Izuzetak su samo pojedine slike na kojima se pojavljuje figura, ili primeri iz Popovog „klasičnog” portretnog stvaralaštva.

Pavel Pop – grafičar virtuoznog crtačkog rukopisa je, dak­le, i izuzetan slikar.

Od 2008. godine izradio je ciklus crteža-portreta najvećih svetskih likovnih umetnika i njihovih najpoznatijih dela (Pablo Pikaso, Salvador Dali, Vasilij Kandinski, Rene Magrit, Francisko Goja, Albreht Direr, Leonardo da Vinči, Rembrant i drugi). To su bile slike manjih dimenzija, da bi od 2012. radio slike većih formata na pomenute teme. Veliki broj slika iz ovog ciklusa nastao je 2014. godine. Izuzetna slikarska veština Pavela Popa pod uticajem postmodernog senzibiliteta omogućila mu je da oda počast velikim umetnicima i njihovim delima.

Vladimir Valenćik

Release Date: 
2019

Zavod preporučuje

Bibliografija Pavela Mučajija

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Izašao je 8. godišnjak ZKVS "Majak 2016"

Poštovani čitaoci, dragi prijatelji,

pred Vama je novi broj godišnjaka „Majak“ iz kojeg ćete saznati čemu smo posvetili pažnju u 2016. godini, i šta je zapravo činilo sadržaj Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u ovoj kalendarskoj godini. O programskoj delatnosti ćete se više informisаti iz stranica koje su pred Vama.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika početkom 21. veka

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika izdali su 2017. godne MC Box iz Novog Sada i Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca. Sastavili su ga Vladimir Valenćik i Katarina Mosnak Bagljaš. Radi se o projektu Vesne Vujasinović, direktorke izdavaštva MC Box, čiji je cilj da na jednom mestu predstavi život i delo 100 ličnosti koje su sa svojim radom i stvaralaštvom doprineli i doprinose kulturi, nauci i opšte zajedničkom životu vojvođakskih Slovaka početkom 21.

Иза гора и долина – три века Словака у Војводини

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má...

 

Навршава се већ треће столеће од како на простору данашње Војводине живе припадници словачке националне заједнице. Од времена насељавања у 18. веку, до данас, Словаци су оставили дубок траг у историји и култури Војводине.

Narodni kalendar 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgija i menadžment muzičkih manifestacija - Zbornik radova iz 11. Muzikološke konferencije

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Kalendar Slovaka u inostranstvu

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.