Dokumentacija

Oblast kulture i umetnosti na početku 21. veka suočila se sa izazovima brzog i sveobuhvatnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i informatičkog društva, što je dovelo do povećanja mogućnosti njenog očuvanja, unapređenja i razvoja, odnosno do shvatanja kulture u najširim okvirima putem povezivanja informacija i pronalaženja novih značenja.

U mogućnostima koje donosi informatičko društvo i ZKVS je prepoznao svoju šansu i stoga stematizovanjem i digitalizovanjem kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka u Srbiji teži da realizuje:

mapiranje – koje bi obuhvatilo identifikaciju brojnih artefakata koji pripadaju kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka, zatim njihovu adekvatnu obradu i zaštitu;

afirmaciju – koja podrazumeva upotrebu ovog nasleđa putem virtuelnih formi u naučne, istraživačke i promotivne svrhe u najširim okvirima.

U segmentu Dokumentacija objavljivaćemo projekte kao i partnere i timove, koji će učestvovati u realizaciji projekata.

 

Informaciono - dokumentaciona delatnost ZKVS - ukratko po godinama

2009

Već u prvoj godini rada ZKVS je započeo dva značajna projekta u oblasti elektronske dokumentacije. Uz pomoć grantova iz Slovačke republike a na osnovu magistarskog rada Miline Sklabinski pod nazivom Kulturna politika zasnovana na činjenicama - formiranje baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, započeta je realizacija projekata Portal kulture vojvođanskih Slovaka i Elektronska baza kulture vojvođanskih Slovaka.

2010

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2010. godini realizovao je projekte koje je Odeljenje za informativno-dokumentacionu i komunikacionu delatnost (INDOK) pokrenulo u 2009. godini. Pre svega, radi se o projektima koji se odnose na dokumentovanje materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i  elektronski, digitalizacijom, zatim o projektima koji se odnose na izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih i drugih izdanja, kao i na saradnju sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture u državi i u inostranstvu. 

2011

ZKVS i u trećoj godini postojanja, u okviru informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice, nastavlja rad na održivosti i razvoju dugoročnih projekata radi prikupljanja dokumentacionog materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka i da se stavi na raspolaganje. Ovde ubrajamo internetportal www.slovackizavod.org.rs, proširivanje i usavršavanje elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, kao i razvoj priručne biblioteke koju smo sistematski obogaćivali novim naslovima, osnovali nove edicije, izdavali knjige i prikupljali nov materijal kao što su časopisi, novine, brošure, programi, flajeri i bilteni sa kulturnih manifestacija, festivala, smotri, konferencija i sl. U okviru jedinice INDOK, ZKVS je u 2011. započeo realizaciju projekta kojim želimo da doprinesemo stručnom popisu istorijske zbirke Slovačkog vojvođanskog muzeja. U skladu s tim razvijali smo i saradnju sa mesnim zajednicama, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima građana u oblasti kulture i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu. 

2012

U cilju dokumentacije knjižnog, fotografskog, audio, video i drugog materijala iz svih oblasti kulture, kao i sa namerom da se javnost informiše o kulturi vojvođanskih Slovaka u najširem smislu te reči, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u 2012. godini nastavio sa realizacijom nekih dugoročnih projekata. Tu spadaju prvenstveno portal kulture vojvođanskih Slovaka, elektronska baza podataka i priručna biblioteka. U okviru ovih projekata se pohranjuju i arhiviraju razni artefakti o kulturi vojvođanskih Slovaka, koji su na ovaj način dostupni svim zainteresovanima. Pored toga objavljene su i nove publikacije, brošure, bilteni i sl. koji su iziskivali saradnju sa brojnim naučnoistraživačkim radnicima, ustanovama, udruženjima i organizacijama. Celu ovu delatnost i u 2012. godini obavljalo je Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje.  

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka nastojao je da i u petoj godini postojanja svojom delatnošću doprinese realizaciji projekata koji su u vezi sa prikupljanjem dokumentacionog materijala iz raznih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka, kao i sa njegovim očuvanjem i unapređivanjem. Elektronska svedočanstva o kulturi vojvođanskih Slovaka u potpunosti smo iskoristili za pripremu prezentacionog materijala za razne događaje, pre svega za festivale svemanjinskog karaktera. Na taj način nastao je niz zanimljivih biltena, plakata, bilborda, flajera odnosno video-klipova, koji su doprineli atraktivnosti pomenutih dešavanja. Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje je na taj način potpomoglo poboljšanje kvaliteta propagacije i višenamensko korišćenje prikupljenog materijala.  

2014

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa aj v roku 2014 prostredníctvom realizácie dlhodobých projektov snažil prispieť k dokumetovaniu materiálu z rôznych oblastí dejín, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov. Túto činnosť zastrešovalo Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelnie, v rámci ktorého sa pokračovalo v digitalizácii a elektronickom uchovávaní najrozmanitejších artefaktov o kultúrne vojvodinských Slovákov. Časť tohto elektronického materiálu sa potom spracovala aj vo vydaní bulletínov, plagátov, billboardov, video nahrávok a pod., ktoré mali dopad na zveľadenie celomenšinových festivalov a iných kultúnych podujatí vojvodinských Slovákov. V INDOK oddelení sa zároveň rozvíjal knižničný systém a príručná knižnica, ktorá doposaľ obsahuje viac ako 2200 titulov periodických a neperiodických publikácií, ako aj bohatý neknižničný materiál. Novým projektom v tomto oddelení sú rozhlasové vysielania Zakorenení v stopách predkov, ktoré dokumentujú a poslucháčom Novosadského rozhlasu približujú život a dielo významných osobností z dejín vojvodinských Slovákov.

2015

Aktivity ÚKVS a správy z rôznych oblastí kultúry vojvodinských Slovákov − slovom, fotografiou, prípadne i videom dokumentoval a širšej verejnosti prinášal webový portál www.slovackizavod.org.rs. V roku 2015 pribudlo doň okolo 250 nových správ, 25 fotogalérií, 25 vedeckých príspevkov a správ odborných porôt z celomenšinových podujatí, početné výzvy, tiež nové udalosti z kultúry vojvodinských Slovákov a rozličné neperiodické témy. Všetko v slovenskom, srbskom a čiastočne aj anglickom jazyku, čo prispelo k zviditeľňovaniu slovenskej vojvodinskej kultúry v širšom kontexte. Na domovskej stránke pribudla v roku 2015 nová rubrika Ústav odporúča. Tu sa uverejňujú recenzie na knižné diela, hodnotné literárne knihy, publikácie a monografie vojvodinských Slovákov. Nové témy na portáli možno sledovať v rubrike Nový obsah. Technicky a vizuálne sa vylepšila galéria obrazov, fotografií a pribudla nová téma Kvíz, ktorým si môžu návštevníci otestovať hravým spôsobom vedomosti z minulosti vojvodinských Slovákov. V rubrike Edukácie sme uverejňovali „powerpointové“ prezentácie z konferencií, prednášok a okrúhlych stolov.

V roku 2015 sa v rámci INDOK oddelena pokračovalo vo zveľaďovaní fondu databázy ÚKVS. Vo februári 2015 dokončil ÚKVS digitalizáciu jednej časti zvukových nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora, popredného lingvistu a bádateľa Daniela Dudka. Výskumný materiál z Báčky, Sriemu, Banátu a Slavónie spracoval do elektronickej podoby a sprístupnil budúcim generáciám a výskumným pracovníkom. Od marca 2015 sa postupne vnášali ďalšie časti z edície slovenských ľudových piesní z Vojvodiny. Tento bohatý fond poskytla ústavu Jarmila Cinkotská, bývalá redaktorka rádia Nový Sad. Ide o zdigitalizované nahrávky z rôznych vojvodinských prostredí. Potešujúci je fakt, že zachované piesne sú v približnom pomere z Báčky, Banátu a Sriemu. Do databázy bol zakomponované aj historické pohľadnice z dedín a miest, v ktorých žijú Slováci, a ktoré do ÚKVS v rámci piateho kola fotokonkurzu posielali usilovní zberatelia.

Do INDOK oddelenia patrí aj príručná knižnica ÚKVS. Najväčší prírastok tvorí rôznorodá beletria, ktorú knižnici darovala najmä seminárna knižnica Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Ide o tituly slovenskej vojvodinskej poézie a prózy, antológie, detskej literatúry, ale aj literatúry spisovateľov na Slovensku a vo svete, tiež literárna kritika slovenskej vojvodinskej literatúry a teória literatúry. Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary sú väčšinou beletristického žánru a vedecké štúdie, či zborníky prác. Na poličkách knižnice sú aj periodiká Hlas ľudu, Vzlet, Zornička, Nový život, Rovina, Dolnozemský Slovák, Národný kalendár, Pazovský kalendár, Čabiansky kalendár, Slovenské pohľady a iné. Sú tu aj srbské periodiká. Dnes sa v knižnici nachádza 2125 monografických publikácií a 371 sériových publikácií. Knižnica sa permanentne buduje prostredníctvom kúpy a výmeny, no najväčší počet titulov získava ako dar od inštitúcií, združení a jednotlivcov, s ktorými ústav úspešne spolupracuje.

2016

V rámci informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia ústredie ústavu celý rok 2016 každodenne pracovalo na obsahovom rozvoji portálu www.slovackizavod.org.rs sledovaním udalostí a uvrejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2016 ponúkol vyše 150 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. 

Databáza ÚKVS je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Naplánované bolo rozširovať ju početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom aj v roku 2016, no žiaľ, pre túto činnosť v uplynulom roku ústav nemal dostatok pracovnej sily. Podarilo sa totiž elektronicky spracovať 213 starých fotografií zo VI. fotosúbehu a mnohé ďalšie artefakty z kultúrneho života vojvodinských Slovákov, ktoré sa potom využívali pri zhotovovaní bulletinov, plagátov, letákov a pozvánok. Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme

V rámci INDOK oddelenia aj v roku 2016 bola verejnosti sprístupnená knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Do konca roka 2016 sa v knižnici spracovalo 2411 monografických a 389 sériových publkácií. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2016 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Takto poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú. Jej cieľom je aj zbierať, spracúvať a uchovávať všetky relevantné písané zdroje, týkajúce sa predovšetkým vojvodinských Slovákov.