Dokumentacija

Oblast kulture i umetnosti na početku 21. veka suočila se sa izazovima brzog i sveobuhvatnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i informatičkog društva, što je dovelo do povećanja mogućnosti njenog očuvanja, unapređenja i razvoja, odnosno do shvatanja kulture u najširim okvirima putem povezivanja informacija i pronalaženja novih značenja.

U mogućnostima koje donosi informatičko društvo i ZKVS je prepoznao svoju šansu i stoga stematizovanjem i digitalizovanjem kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka u Srbiji teži da realizuje:

mapiranje – koje bi obuhvatilo identifikaciju brojnih artefakata koji pripadaju kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka, zatim njihovu adekvatnu obradu i zaštitu;

afirmaciju – koja podrazumeva upotrebu ovog nasleđa putem virtuelnih formi u naučne, istraživačke i promotivne svrhe u najširim okvirima.

U segmentu Dokumentacija objavljivaćemo projekte kao i partnere i timove, koji će učestvovati u realizaciji projekata.

 

Informaciono - dokumentaciona delatnost ZKVS - ukratko po godinama

2009

Već u prvoj godini rada ZKVS je započeo dva značajna projekta u oblasti elektronske dokumentacije. Uz pomoć grantova iz Slovačke republike a na osnovu magistarskog rada Miline Sklabinski pod nazivom Kulturna politika zasnovana na činjenicama - formiranje baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, započeta je realizacija projekata Portal kulture vojvođanskih Slovaka i Elektronska baza kulture vojvođanskih Slovaka.

2010

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2010. godini realizovao je projekte koje je Odeljenje za informativno-dokumentacionu i komunikacionu delatnost (INDOK) pokrenulo u 2009. godini. Pre svega, radi se o projektima koji se odnose na dokumentovanje materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i  elektronski, digitalizacijom, zatim o projektima koji se odnose na izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih i drugih izdanja, kao i na saradnju sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture u državi i u inostranstvu. 

2011

ZKVS i u trećoj godini postojanja, u okviru informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice, nastavlja rad na održivosti i razvoju dugoročnih projekata radi prikupljanja dokumentacionog materijala iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka i da se stavi na raspolaganje. Ovde ubrajamo internetportal www.slovackizavod.org.rs, proširivanje i usavršavanje elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, kao i razvoj priručne biblioteke koju smo sistematski obogaćivali novim naslovima, osnovali nove edicije, izdavali knjige i prikupljali nov materijal kao što su časopisi, novine, brošure, programi, flajeri i bilteni sa kulturnih manifestacija, festivala, smotri, konferencija i sl. U okviru jedinice INDOK, ZKVS je u 2011. započeo realizaciju projekta kojim želimo da doprinesemo stručnom popisu istorijske zbirke Slovačkog vojvođanskog muzeja. U skladu s tim razvijali smo i saradnju sa mesnim zajednicama, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima građana u oblasti kulture i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu. 

2012

U cilju dokumentacije knjižnog, fotografskog, audio, video i drugog materijala iz svih oblasti kulture, kao i sa namerom da se javnost informiše o kulturi vojvođanskih Slovaka u najširem smislu te reči, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u 2012. godini nastavio sa realizacijom nekih dugoročnih projekata. Tu spadaju prvenstveno portal kulture vojvođanskih Slovaka, elektronska baza podataka i priručna biblioteka. U okviru ovih projekata se pohranjuju i arhiviraju razni artefakti o kulturi vojvođanskih Slovaka, koji su na ovaj način dostupni svim zainteresovanima. Pored toga objavljene su i nove publikacije, brošure, bilteni i sl. koji su iziskivali saradnju sa brojnim naučnoistraživačkim radnicima, ustanovama, udruženjima i organizacijama. Celu ovu delatnost i u 2012. godini obavljalo je Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje.  

2013

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka nastojao je da i u petoj godini postojanja svojom delatnošću doprinese realizaciji projekata koji su u vezi sa prikupljanjem dokumentacionog materijala iz raznih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka, kao i sa njegovim očuvanjem i unapređivanjem. Elektronska svedočanstva o kulturi vojvođanskih Slovaka u potpunosti smo iskoristili za pripremu prezentacionog materijala za razne događaje, pre svega za festivale svemanjinskog karaktera. Na taj način nastao je niz zanimljivih biltena, plakata, bilborda, flajera odnosno video-klipova, koji su doprineli atraktivnosti pomenutih dešavanja. Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje je na taj način potpomoglo poboljšanje kvaliteta propagacije i višenamensko korišćenje prikupljenog materijala.  

2014

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je i 2014. godine kroz realizaciju dugoročnih projekata pokušao da doprinese dokumentovanju materijala iz raznih oblasti istorije, kulture i umetnosti Slovaka u Vojvodini. Ovu delatnost obuhvata Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje, u okviru kojeg se nastavilo sa digitalizacijom i elektronskim čuvanjem najraznovrsnijih artefakata o kulturi vojvođanskih Slovaka. Deo ovog elektronskog materijala zatim se obrađivao u izdanju biltena, plakata, bilborda, video snimaka i slično, što je uticalo na unapređenje svemanjinskih festivala i drugih kulturnih događaja vojvođanskih Slovaka. Odeljenje INDOK-a je takođe razvilo bibliotečki sistem i priručnu biblioteku, koja sadrži više od 2200 naslova periodičnih i ne periodičnih publikacija, kao i bogat ne bibliotečki materijal. Novi projekat u ovom odeljenju su radio-emitovanja Ukorenjeni u stopama predaka koji dokumentuju i slušaocima Novosadskog radija prenose život i rad istaknutih ličnosti iz istorije vojvođanskih Slovaka.

2015

Aktivnosti ZKVS i izveštaji iz različitih oblasti kulture vojvođanskih Slovaka - dokumentovane su slovima, fotografijom i video zapisima široj javnosti kroz veb portal www.slovackizavod.org.rs. U 2015. godini dodato je oko 250 novih vesti, 25 fotogalerija, 25 naučnih radova i izveštaja stručnih žirija iz svih svemanjinskih događaja, brojni konkursi, takođe novi događaji iz oblasti kulture vojvođsnkih Slovaka i raznie periodične teme. Sve to u slovačkom, srpskom i delimično engleskom jeziku što je doprinelo unapređenju slovačke vojvođanske kulture u širem kontekstu. Na početnoj stranici je 2015. godine dodata nova rubrika Zavod preporučuje. Ovde se objavljuju recenzije knjiga, vredna književna dela, publikacije i monografije vojvođanskih Slovaka. Nove teme na portalu moguće je pratiti u rubrici Novi sadržaji. Tehnički i vizuelno se poboljšala galerija slika, fotografija a dodata je i nova tema Kviz pomoću kojeg posetioci mogu testirati svoja znanja iz oblasti istorije vojvođanskih Slovaka. U rubrici Edukacije objavili smo powerpoint prezentacije sa konferencija, predavanja i okruglih stolova.

U 2015. godini, u okviru INDOK-a, nastavilo se sa unapređenjem Baze podataka ZKVS. U februaru 2015. godine, ZKVS je završio digitalizaciju jednog dela audio zapisa sa terenskih istraživanja od strane univerzitetskog profesora, vodećeg lingviste i istraživača Danijela Dudoka. Postepeno je unet materijal sa edicije slovačkih narodnih pesama iz Vojvodine. U Bazu podataka su dodate i istorijske razglednice iz sela i gradova u kojima žive Slovaci a koje su sakupljene u okviru petog kruga foto konkursa od strane vrednih kolekcionara.

Odeljenje INDOK-a takođe uključuje priručnu biblioteku ZKVS. Najveći porast predstavlja razna beletrija koju je biblioteci donirala biblioteka Katedre slovakistike FF UNS. Na policama biblioteke nalaze se i slovačke periodične publikacije. Danas je u biblioteci dostupno 2125 monografija i 371 serijskih publikacija.

2016

U okviru Informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice zaposleni Zavoda su svakodnevno tokom cele 2016. godine radili na razvoju sadržaja portala www.slovackizavod.org.rs praćenjem događaja i objavljivanjem izveštaja o aktuelnim događajima iz oblasti kulture vojvođanskih Slovaka. Posetiocima portala Zavod je u 2016. godini ponudio više od 150 izveštaja, brojne fotogalerije i stručna priloga, brojne konkurse, kalendar događaja, nove tekstove o časopisima i periodičnim publikacijama, aktuelnim izdanjima, udruženjima, artefakatima kulturnog nasleđa i mnogim drugim temama iz oblasti slovačke vojvođanske kulture.

Baza podataka ZKVS je jedinstveno mesto na kome se prikupljaju elektronski dokazi o kulturnom nasleđu i savremenom kulturnom stvaralaštvu Slovaka u Vojvodini. Planirano je da se proširi brojnim fotografijama, skeniranim materijalom, kao i muzičkim i video sadržajem i u 2016. godini, ali nažalost, Zavod nije imao dovoljno radnog kapaciteta u protekloj godini. Zavod je međutim uspeo elektronski da sačuva 213 starih fotografija sa VI. foto-konkursa i drugi materijal iz kulturnog života Slovaka u Vojvodini, koji su zatim korišćeni za izradu biltena, plakata, flajera i pozivnica. U Zavod svakodnevno dolaze razni sadržaji koji smo svrstali u bazu podataka i koji su vredni materijal za događaje koje organizujemo.

U okviru jedinice INDOK 2016. godine, javnosti je bila dostupna i biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Do kraja 2016. godine u biblioteci je obrađeno 2411 monografija i 389 serijskih publikacija. Ovim putem pruža pomoć studentima u kreiranju diplomskih radova, kao i stručnjacima, naučnicima, arhitektima, istraživačima, etnolozima i svima kojima je to potrebno. 

2017

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost Zavoda uključuje pre svega razvoj i ažuriranje portala www.slovackizavod.org.rs. Osoblje Zavoda je svakodnevno radilo na razvijanju sadržaja portala a posredstvom njega unapređivao kulturnu produkciju i činio vidljiva tradicionalna i savremena umetnička dela vojvođanskih Slovaka. 

Bogati bibliotečki sistem ZKVS raste svakodnevno i 2017. godine je u svoj sadržaj dodao a desetine novih publikacija. Do kraja 2017. godine u biblioteci je zabeleženo oko 2515 publikacija, ne računajući bogatu katalogizaciju, uključujući biltene, pozivnice, plakate, frajere, slagalice i drugi promotivni materijal svemanjinskih festivala i drugih događaja, kao i sopstvene kataloge izložbi koje tokom godine Zavod organizuje. Godine 2017. je u Bazi podataka vojvođanskih Slovaka obrađen digitalizovan istraživački materijal prof. Danijela Dudoka (audio-snimci sa terenskog istraživanja), i stare fotografije iz perioda detinjstva Slovaka u Vojvodini, koje su bile prikupljene prilikom VII. foto konkursa ZKVS. 

2018

2018. godine Zavod je posetiocima portala ponudio veliki broj novih sadržaja, uključujući izveštaje sa aktuelnih dešavanja iz kulturnog života Slovaka u Srbiji, nove stručne tekstove u rubrici "Iz mog aspekta", veliki broj najava u kalendaru događaja, puno foto galerija, konkursa, tekstova o kulturnim aktivnostima iz naše sredine i sl. Godine 2018. digitalizovan je sledeći deo istraživačkog materijala prof. Danijela Dudoka (audio snimci sa terenskih istraživanja) a zatim je sačuvan u Bazi podataka kulture vojvođanskih Slovaka. U okviru ovog odeljenja javnosti je takođe dostupna biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka koja nudi bogati spisak naslova na raznim jezicima i iz raznih književnih oblasti. Bogati bibliotečki sistem ZKVS raste na dnevnom nivou, pa je 2018. godine svoj sadržaj dopunio sa nekoliko desetina novih publikacija. Krajem 2018. godine u biblioteci ZKVS je evidentirano oko 2612 obrađenih knjižnih izdanja i 440 serijskih publikacija.