Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov

Projekt Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov je ocenenie, ktoré udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko). Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi. Cena Pro Cultura Slovaca sa bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl)

Cena sa udeľuje:

a) za prínos v oblasti ľudovej kultúry;

b) za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu;

c) za prínos v oblasti výtvarného umenia;

d) za prínos v oblasti hudobného umenia;

e) za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí;

f) za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby;

g) za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry;

h) za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní;

i) za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí;

j) za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu;

k) za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov;

l) za mimoriadny kultúrny počin v slovenskom dolnozemskom i zahraničnom kontexte. 

 

O udelení ceny a pamätného listu rozhoduje sedemčlenná porota, ktorú každoročne menujú zriaďovatelia.

Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom, kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Vyhlasovateľom udeľovania ceny je ÚKVS, ktorý tiež udeľovanie ocenení organizačne a technicky zabezpečuje.

Realizáciou tohto projektu očakávame, že sa zvýši úroveň kultúrnych a umeleckých programov, divadelných predstavení, literárnych diel a iných obsahov, ako aj aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov. Očakávame, že udeľovanie takejto Ceny podporí kreativitu dolnozemských Slovákov – jednotlivcom a organizácie a najmä, že im dá motiváciu, aby tvorili umelecké diela v materinskom jazyku a pestovali kultúrne tradície.

Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pozri aj: Štatút Ceny ÚKVS za kultúrny počin roka