CEZ NADLAK JE...2018

3. augusta 2018 - 25. augusta 2018
Festival Cez Nadlak je.. sa uskutoční 28. - 30. septembra 2018 v Nadlaku v Rumunsku. Prihlášku treba zaslať do 25. augusta 2018. Viac v pokračovaní:

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v súlade so svojou programovou deklaráciou a všeobecnými cieľmi usporiada pre zachovanie a rozvoj národnej identity Slovákov v Rumunsku aj rôzne kultúrne činnosti. V tomto zmysle sa Aradská oblasť DZSČR rozhodla počnúc rokom 1999 organizovať každoročne prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi.

Prehliadka dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje - Nadlaku. Je to CEZ NADLAK JE...

Počnúc svojou piatou edíciou sa prehliadka stala medzinárodným konkurzom, a teda v rámci nej súťažia tak domáci, ako aj zahraniční interpreti.

Keďže v rámci prehliadky ide aj o súťaž sólistov, z dôvodu zabezpečenia transparencie a objektívnosti organizačný výbor vypracoval nasledujúce

P R A V I D L Á

 

Čl. 1. Prehliadka CEZ NADLAK JE... sa usporiada každoročne v jesenných mesiacoch v Nadlaku.

Čl. 2. Prehliadka má svoje logo.

Čl. 3. Súťažná časť prehliadky má tri vekové kategórie, a to:

a) od 6 – 12 rokov;

b) od 13 – 18 rokov;

c) viac ako 18 rokov.

Je to súťaž sólistov, a teda prípadné skupiny (duettá a pod.) môžu vystupovať len mimo konkurzu.

Súťaž v danej kategórii sa uskutoční v prípade existencie aspoň troch súťažiacich.

Čl. 4. Každý účastník dostáva aspoň ďakovný list a podľa možnosti aj iné materiály s logom prehliadky.

Čl. 5. Prehliadka je koordinovaná organizačným výborom, ktorý sa skladá z predsedu Aradskej oblasti DZSČR, tajomníka Aradskej oblasti DZSČR, zástupcu Kultúrno-osvetovej odbornej komisie DZSČR a ďalších 4 - 6 členov.

Prehliadka má riaditeľa, ktorého menuje predsedníctvo Aradskej oblasti DZSČR na návrh predsedu oblasti.

Čl. 6. Hudobný sprievod sólistov je zabezpečený festivalovým orchestrom CEZ NADLAK JE... .

Čl. 7. Účastníci:

a) sa prihlasujú na prehliadku prostredníctvom kompletne vyplnenej prihlášky navrhnutej organizačným výborom, ku ktorej sa prikladá znotovaný materiál vybraných piesní, respektíve audionahrávka (kazeta) s vybranými piesňami. Prihlášku spolu s uvedenými materiálmi je nutné doručiť Aradskej oblasti DZSČR (na adresu, fax, resp. e-mail uvedený v hlavičke pozvánky) najneskôr mesiac pred konaním prehliadky;

b) vyberú si dve slovenské ľudové piesne, a to jednu pomalú a jednu rýchlu, ktoré budú reprezentatívne pre oblasť alebo lokalitu, z ktorej sólista prichádza;

c) nebudú akceptované novokomponované skladby (valčíky atď.). v opačnom prípade si porota vyhradzuje právo diskvalifikácie;

d) v prípade prvých dvoch kategórií (6 – 12 rokov i 13 – 18 rokov) vybrané piesne majú byť primerané veku;

e) prednes oboch piesní nepresiahne čistý čas na interpretáciu v dĺžke

4 minúty. V opačnom prípade si organizátori vymedzujú právo úpravy;

f) budú povinne vystupovať v ľudovom kroji, ktorý bude v súlade s regiónom, z ktorého pochádzajú vybrané piesne a podľa možnosti v súlade s tematikou predstavených piesní;

g) súťažiaci sa povinne zúčastnia skúšok podľa programu ustáleného organizačným výborom. V opačnom prípade môžu byť súťažiaci vylúčení z konkurzu.

Čl. 8. Prípadné špecifické otázky k interpretácii niektorej z vybraných piesní je potrebné uviesť v prihláške alebo telefonicky prekonzultovať s členmi organizačného výboru najneskôr dva týždne pred začiatkom prehliadky.

Z organizačných dôvodov nebudú akceptované zmeny piesní počas skúšok s orchestrom.

Čl. 9. Súťaž bude sledovaná odbornou porotou zloženou z 3 - 5 členov (podľa možnosti s hudobným vzdelaním), ktorá bude sledovať a hodnotiť nasledujúce prvky:

a) čistota intonácie;

b) dikcia;

c) adaptácia interpretácie hudobného materiálu v súlade s odkazom textu;

d) náročnosť vybranej piesne;

e) celkový umelecký výkon: mimika, gestika atď.;

f) hlasová technika.

Odborná porota hodnotí bodovacím systémom od 1 – 10 za každý z uvedených prvkov (a - f) na hodnotiacich hárkoch, ktoré pre každého člena poroty pripraví organizačný výbor.

Odborná porota môže udeliť aj tri rovnoprávne osobitné ceny, napríklad za:

najlepší domáci sólista;

osobitosť kroja;

výnimočný umelecký prednes;

najlepšie vybratý kroj v súlade s tematikou zvolených piesní atď.

Čl. 10. Festivalový orchester udeľuje cena orchestra, ktorá je nezávislá na cenách udelených odobornou porotou a obecenstvom.

Čl. 11. Súťaž hodnotí aj obecenstvo, ktoré udelí svoju cenu spôsobom hlasovacích lístkov.

Na stanovenie výsledku hlasovania obecenstva o udelení svojej ceny sa utvorí 3-členná sčítacia komisia zložená z dvoch členov organizačného výboru a zástupcu obecenstva.

Čl. 12. Pieseň, s ktorou výhercovia jednotlivých cien vystúpia na galakoncerte určí odborná porota spolu s riaditeľom prehliadky.

Čl. 13. Prípadné nepredvídané situácie a zmeny je potrebné ihneď oznámiť odbornej porote alebo predsedovi organizačného výboru. Následne členovia odbornej poroty rozhodnú o danej situácii a prípadnom riešení.  

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.