VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

1. októbra 2017 - 30. novembra 2017
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 2/2017 vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

a) vzdelávanie, veda a výskum,

b) kultúra,

c) informácie,

d) médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2018 podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva i naďalej najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 a s prioritami úradu,

b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

e) vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a

vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach.

 

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU (1.10.2017). Upozorňujeme Vás, že i na základe Vašich požiadaviek a záverov poslednej Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016“, na zjednodušenie dotačných dokumentov z októbra 2016 v Bratislave, sme uskutočnili zmeny v doterajších dotačných dokumentoch – Žiadosti o poskytnutie dotácie a Zmluve o poskytnutí dotácie, platné už pre toto nové dotačné obdobie. Uvedené dokumenty sú obsiahnuté v nových smerniciach č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, vyššie zmieňovaných a zverejnených na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách preto nebudú akceptované.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Palisády 29

817 80 Bratislava 15

Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2017, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2018. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (emailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily, či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2018:

do 30. 11. 2017 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2017,

do 31. 12. 2017 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva), do 31. 01. 2018 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2018 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15. 03. 2018 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2018:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

 

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu (.doc formát)

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu

Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby

Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá

Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.