Výzva: MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2017 - 15. CELOŠTÁTNA LITERÁRNA SÚŤAŽ MLADÝCH AUTOROV

20. januára 2017 - 30. júna 2017
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Spoluorganizátor súťaže: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Poslanie súťaže:

Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu .

 

Charakteristika súťaže:

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s dosiaľ nepublikovanou prácou.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

Súťažný žáner – poviedka.

Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosti písma 12, na e-mail: literatura@osvetadk.sk,  tiež na poštovú adresu v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.

Súťažná práca musí obsahovať názov, meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska, e-mail. adresa, tel. kontakt, zamestnanie, u žiakov a študentov názov a mesto navštevovanej školy, ročník.

Texty autorom späť nezasielame.

Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom – Mladá slovenská poviedka 2017.

 

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória - žiaci od 11 do 14 rokov (ZŠ, OG)

II. kategória - študenti od 15 do 19 rokov (OG, SŠ)

III. kategória - študenti a dospelí od 20 do 30 rokov (VŠ, dospelí)

Dovŕšenie veku sa určuje k 30. 6. 2017.

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová. Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2017.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční v októbri 2017 v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

- udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

- nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

- neudeliť niektorú z cien.

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené i finančné ceny v hodnote 100 eur. Práce s umiestnením a vybrané práce s čestným uznaním budú publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web stránke vyhlasovateľa a v printových médiách.

 

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,

č. tel.: 043/5864978, 0905 637053, e-mail: literatura@osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.