Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov obohatil svoju edičnú produkciu o ďalšiu významnú publikáciu - zborník príspevkov z teatrologického kolokvia venovanému 150. výročiu divadla v Petrovci.

V roku 2016 si slovenské divadlo v Báčskom Petrovci slávnostne pripomenulo 150. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti boli usporiadané viaceré podujatia zamerané na komplexné mapovanie významnej minulosti divadla vojvodinských Slovákov, na analýzu súčasného stavu, ale i otvorenie zložitých otázok budúceho vývinu. V druhej polovici roka sa striedali rôzne akcie, medzi ktorými nechýbali pôvodný dokumentárny film, dokumentárna výstava, workshopy, happeningy, inscenované čítania, prezentácie kníh a divadelné premiéry, pripomínajúce toto jubileum.

Významným počinom bolo usporiadanie medzinárodného teatrologického kolokvia Cesta medzi tradičným a moderným, ktoré sa uskutočnilo 27. augusta 2016 v Báčskom Petrovci. Jedným z výstupov tohto vedeckého podujatia je aj rovnomenný dvojjazyčný slovensko-srbský zborník príspevkov, ktorého editorom je Vladislava Fekete, naša popredná dramaturgička, autorka, prekladateľka, kultúrna manažérka a pedagogička pôsobiaca na Slovensku. Vladislava Fekete bola zároveň aj odborným garantom kolokvia.

Zborník obsahuje osem príspevkov rozvrhnutých do dvoch tematických celkov. Časť pomenovaná Dejiny a rozvíjanie tradície obsahuje príspevky Slovo na úvod: 150 rokov slovenského divadla v Petrovci alebo O pekných Kolényčkách a petrovskom divadle Doc. PhDr. Michala Babiaka, CSc., Začiatky a inštitucionalizácia divadla v Petrovci (od zábavy k divadlu) Mgr. art. Jána Čániho, ArtD., Petrovské divadlo od konca druhej svetovej vojny do druhej polovice 70. rokov 20. storočia Mgr. art. Dušana Bajina, ArtD., V službách ducha a ľudu, Kataríny Melegovej-Melichovej. Druhá časť zborníka príznačne pomenovaná Perspektívy prináša príspevky Divadlo VHV po roku 2003. Exity – skleslosti, prerody i tvarovania Annamárie Boldockej Grbićovej, Slovenské vojvodinské divadlo – špecifiká vzniku, vývin a otázka ďalšieho pôsobenia Mgr. art. Vladislavy Fekete, ArtD., Vojvodinskí umelci v slovenskom profesionálnom divadle Mgr. Juliany Beňovej a Osobitosti režijného rukopisu – Príspevok k portrétu Ľuboslava Majeru prof. Dr. Milivoja Mlađenovića. Zborník má poznámkový aparát a jeho záverečná časť Súpisy obsahuje zoznam riaditeľov Slovesného vojvodinského divadla podľa ich funkčného obdobia, zoznam inscenácií Slovenského vojvodinského divadla, poznámky o autoroch príspevkov z kolokvia, anglické resumé a menný register.

Divadlu a divadelníctvu patrí významné miesto v dejinách kultúry vojvodinských Slovákov. Bolo potrebné, aby uplynulo viac ako sto rokov od ich organizovaného príchodu v roku 1745 na územie dnešnej Vojvodiny, kým sa 27. augusta 1866 nepodujali zorganizovať prvé divadelné predstavenie Starý vozka Petra III., v tom čase vychyteného dramatika Augusta von Kotzebueho, o čom svedčí zachovaná krátka správa v časopise Sokol. Divadlo si v prostredí vojvodinských Slovákov našlo úrodnú pôdu a postupom času sa od ľahkovážnej zábavy a romantického diletantizmu prepracovalo k významnému nástroju zachovávania a rozvoja národnej a kultúrnej identity tejto komunity. Vďaka svojim charakteristickým príznakom ako sú kolektívnosť, interaktívnosť, paralelnosť zmyslových vnímaní, resp. ako zhrnutie viacerých iných umení, divadlo si postupne vydobýjalo svoj priestor v takmer všetkých slovenských prostrediach, až sa stalo obligátnym prejavom a potvrdením existencie a vyspelosti slovenskej kultúry vojvodinských Slovákov. Bolo vhodným nástrojom na pobavenie širokých ľudových vrstiev, ale i vhodným nástrojom na prejav a posilňovanie národného a kultúrneho povedomia, aby sa v druhej polovici dvadsiateho storočia prepracovalo k vyspelým ochotníckym prejavom, a napokon, vďaka dlhoročnej tradícii a pôsobeniu školených profesionálnych režisérov a iných divadelných tvorcov, začalo produkovať aj plnohodnotné umelecké prejavy, relevantné nielen v kontexte našej menšinovej kultúry, ale i v kontexte divadelnej kultúry bývalej Juhoslávie, ba dokonca svoju kvalitu neraz potvrdzovalo aj na viacerých javiskách a festivaloch v zahraničí.

Zborník reflektuje stopäťdesiat rokov tradície petrovského divadla ako komplexný fenomén odzrkadľujúci omnoho zložitejšie kultúrne a historické dianie v rámci slovenskej komunity vo Vojvodine. Poukazuje na neodmysliteľný prínos aktérov divadelného života do celkového zápasu vojvodinských Slovákov o zachovanie vlastnenej identity a o kultúrnu a národnú emancipáciu, ale i začleňovanie sa do širších kultúrnych a spoločenských rámcov. Mapovanie vývinových etáp nášho divadla odhaľuje bohatú škálu významných kultúrnych počinov, ale i otvorenosť našej minoritnej kultúry pre dialóg s dominujúcou srbskou kultúrou, rovnako ako i so súdobými divadelnými tendenciami v regióne, na Slovensku a na medzinárodnej kultúrnej scéne. Ako hovorí zostavovateľka tohto zborníka: „Divadlo sa stalo indikátorom vývinu spoločnosti, dôležitým prvkom v recepcii slovenskej menšiny, významným balansom medzi tradičným a moderným. Práve divadlo a divadelníci prinášali do našej kultúry inovácie, provokovali a diagnostikovali dobu, jej základné tendencie a možné vývinové línie.“

Divadlo vojvodinských Slovákov prešlo dlhú cestu, na ktorej dosiahlo aj svoj výnimočný kvalitatívny zenit. Súčasné pohyby a tendencia v rámci komunity vojvodinských Slovákov otvárajú mnohé otázky súvisiace s jej budúcnosťou a tým aj budúcnosťou samotného divadla. Z toho pohľadu vydanie tohto zborníka má svoj osobitný význam, lebo zostáva trvalým dokumentom kultúrneho fenoménu zvaného divadlo vojvodinských Slovákov.

 

Ladislav Čáni

 

 

Release Date: 
2019

Ústav odporúča

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.

Národný kalendár 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgia a manažment hudobných podujatí - Zborník z 11. muzikologickej konferencie

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Slovenský svetový kalendár

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.