Rádio Kysáč 1965 – 2015

Zborník prác Rádio Kysáč 1965 – 2015 vyšiel ako výsledok projektu, ktorý bol realizovaný pri príležitosti osláv 50 rokov od založenia Rádia Kysáč, prvej lokálnej rozhlasovej stanice vo Vojvodine. Zhrnuté sú tu príspevky z konferencie, ktorá sa konala 8. mája 2015 vo vtedajšom Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč, v rámci ktorého rozhlas pôsobil. Konferencia mala názov Rádio Kysáč – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Príspevky na túto tému napísali a prečítali: Michal Ďurovka, Anna Jašková, Katarína Melegová-Melichová, Magdaléna Lomenová, Ľudmila Berediová-Stupavská, Ružena Závišová, Anna Privizerová, Michal Vrška, Michal Ivičiak, Ondrej Hloška, Pavel Pálik, Zuzana Filková, Kristína Filková, Elena Šranková, Darina a Ondrej Marčokovci, Zorica Pavlovová, Vinko Stojaković, Mária Vozárová, Michal Francisty a Anna Legíňová.

V knihe je okrem textov zverejnený aj Týždenný cyklus programovej schémy Rádia Kysáč pre máj 2015, tiež i logo rozhlasu, ktoré vypracoval Nenad Leskovac a zvlášť zaujímavou a vzácnou je mapa lokálnych rádiodifúznych staníc z roku 1967, na ktorej vidno, že Rádio Kysáč bolo prvé rádio vo Vojvodine. Spomienky pracovníkov a spolupracovníkov sú bohato ilustrované fotografiami, ktoré sú jedinečným svedectvom dávnej doby od 1. mája 1965, kedy rozhlas začal s prácou ako Mládežnícka rozhlasová stanica Kysáč z iniciatívy Jána Lomena, až doteraz.

Možno konštatovať, že sa na príprave a realizácii programu vystriedalo ozaj mnoho spolupracovníkov, redaktorov, novinárov, hlásateľov, lektorov a technikov. Jedni v rozhlase zotrvali desaťročia, iní zasa iba niekoľko týždňov, lebo kysáčsky rozhlas aj v minulosti, tak i v súčasnosti vždy zápasil s finančnými nedostatkami. Len vďaka nevídanému zanieteniu tých najuvedomelejších a najvytrvalejších Rádio Kysáč pretrvávalo, objavujúc vždy nové a nové dôvody a energiu na prežitie...

Zostavovateľom zborníka, ako aj hlavným a zodpovedným redaktorom je Michal Ďurovka, jazykovú úpravu mala na starosti Katarína Melichová a grafickú úpravu realizoval Michal Madacky. Fotografie poskytli autori jednotlivých príspevkov zo svojich archívov a najviac fotiek vyhotovili Elena Šranková, Jasmina Pániková, Ján Jambrich, Branislav Kokavec a Michal Ďurovka. Vydavateľom zborníka je Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč a vytlačila tlačiareň GRAF Office v náklade 300 výtlačkov.

Vydanie zborníka finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Release Date: 
2016

Ústav odporúča

Národný kalendár 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgia a manažment hudobných podujatí - Zborník z 11. muzikologickej konferencie

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Slovenský svetový kalendár

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.

Rádio Kysáč 1965 – 2015

Zborník prác Rádio Kysáč 1965 – 2015 vyšiel ako výsledok projektu, ktorý bol realizovaný pri príležitosti osláv 50 rokov od založenia Rádia Kysáč, prvej lokálnej rozhlasovej stanice vo Vojvodine. Zhrnuté sú tu príspevky z konferencie, ktorá sa konala 8. mája 2015 vo vtedajšom Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč, v rámci ktorého rozhlas pôsobil. Konferencia mala názov Rádio Kysáč – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929

Publikácia Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovíncov 1918-1929 autorky Gabriely Gubovej Červenej vyšla ako 3. zväzok edície Doktorské dizertácie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V roku 2015 ju spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Za slnkom napoludnie

Pred nami je najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika, autora početných odborno-vedeckých prác z oblasti telesnej kultúry, no zrovna tak i z oblasti dejín slovenských vojvodinských obcí, spolkov, združení a organizácií. DrSc.

Slovenská hudba vo Vojvodine 2014, Zborník prác 10. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je vydavateľ muzikologických zborníkov, ktoré sú výsledkom medzinárodných konferencií muzikológov a hudobných odborníkov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Konferencia sa koná každoročne v Novom Sade, v priestoroch ÚKVS.

Slováci v Hajdušici a na Dolnej zemi - prvá slovenská kniha v Hajdušici

 

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.