Za slnkom napoludnie

Pred nami je najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika, autora početných odborno-vedeckých prác z oblasti telesnej kultúry, no zrovna tak i z oblasti dejín slovenských vojvodinských obcí, spolkov, združení a organizácií. DrSc. Ján Babiak je autorom kníh Keď vzlietol sokol petrovský(2001), Slovenské národné slávnosti I a II (2006, 2011),Kulpínčania na krídlach Tálie (2007) a ako koautor sa podpisuje aj pod monografiu Slováci v Jánošíku (2013).

Knihu, ktorú autor pomenoval Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, v bežnom roku vydala Asociácia slovenských pedagógov.

Cenné údaje zhrnuté na vyše 800 strán pozitívne ohodnotil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako i  mnohí jednotlivci, ktorí knihu finančne podporili.

Ako vydavatelia sa pod knihu podpisujú DrSc. Ján Babiak a Asociácia slovenských pedagógov. Obálku, grafickú úpravu a technickú úpravu mali na starosti Ján Babiak, Vladislav Medovársky a Pavel Mandáč. Jazykovú úpravu vykonala Mária Mandáčová. Resumé v srbčine napísal autor knihy, kým resumé v angličtine Nataša Vidová.

Jeden z recenzentov knihy Za slnkom napoludnie je Ján Jančovic z Nitry, ktorý píše: “Autor svoje dlhoročné bádanie a následne publikovanie o sťahovaní Slovákov v čase feudalizmu na Dolnú zem a tiež ich konečné usadenie v týchto priestoroch, doteraz uverejňoval ako štúdie a materiály v tlači, v monografiách Slovákmi osídlených osád vo Vojvodine a tiež v samostatných publikáciách, ktorých autorom je sám. Predmetná historiografia o dolnozemnských Slovákoch ho tak zaujala, že dve desaťročia s veľkým zanietenim trpezlivo v archívoch predovšetkým Vojvodiny, ale aj v Maďarsku, na Slovensku a tiež vo Viedni hľadal dostupné pramene a v nich nachádzal odpovede o príčinách sťahovania svojich súkmeňovcov. (…) Publikácia svojim komplexným obsahom o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem vhodne zapadá do celkového spracovania dejín slovenského vysťahovalectva. Dovolím si tu zdôrazniť, že Slováci vo svete sú integrálnou súčasťou slovenských národných dejín a aj preto som presvedčený, že knižka s názvom Za slnkom napoludnie, významne prispeje širokej verejnosti nielen v Srbsku a na Slovensku, ale aj v krajinách, kde žijú Slováci, k ich širšiemu prehľadu a všeobecnej informácii o predmetnej problematike”.

Druhým recenzentom publikácie je Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MS v Srbsku, ktorý vo svojej recenzii vyzdvihuje:

Je priam logické, aby sa po určitom čase niektoré naše vedomosti o príchode a prvých rokoch života našincov na týchto priestoroch aj preverili, vyrovnali, aj vyhodnotili s niektorými novými poznatkami. (…) Dielo DrSc. Jána Babiaka je spojené s problematikou značne širšieho rozsahu – s celkovým prenikaním slovenskej entity južnejšie od dnešného Slovenska, s osídľovaním priestorov v severných, stredných a južných častí dnešného Maďarska a dnešnej Vojvodiny a potom aj širších oblastí Dolnej zeme. Keďže sa ten slovenský rozbeh tu nezastavil, autor aj ďalej sleduje osud Slovákov južnejšie od Dunaja a Sávy, teda život Slovákov v Bulharsku, južnom Srbsku (aj na Kosove), v Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore. Ide teda o zmapovanie, o zásadné zásahy v sťahovaní Slovákov na Dolnú zem, aj južnejšie od nej, o prezentáciu celkovej problematiky príchodu, prvých rokoch života, školskej a cirkevnej organizácii, ich vzmáhania ale aj úpadku na priestoroch južnejšie od Dunaja a Ipľa, v geografickej dĺžke od Transilvánie a až po Jadranské more, vlastne jej šírke od hraníc dnešného Slovenska a až po stred Balkánskeho polostrova.”

 

Release Date: 
2015

Ústav odporúča

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.

Národný kalendár 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgia a manažment hudobných podujatí - Zborník z 11. muzikologickej konferencie

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Slovenský svetový kalendár

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.