Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Ako sama zostavovateľka hovorí v predhovore, kniha má za cieľ oboznámiť čitateľov s jazykovednými prácami staropazovského a najväčšieho dolnozemského dramatika, Vladimíra Hurbana Vladimírova, vlastným menom Vladimíra Konštantína Hurbana.

Publikácia, okrem predhovoru a úvodu, obsahuje tri časti.

V predhovore zostavovateľka čitateľov oboznamuje s cieľom publikácie, s jej koncepciou, ako i so základnými údajmi o živote a diele Vladimíra Hurbana Vladimírova. Nasleduje úvod vo forme štúdie prof. Marićovej pod názvom Jazykovedné práce Vladimíra Hurbana Vladimírova. V nej sa dozvedáme o húževnatom pôsobení autora na poli všeobecného pozdvihnutia slovenského jazyka a kultúry jeho nositeľov a podáva sa tu i prehľad bibliografie prác Vladimíra Hurbana Vladimírova o otázkach jazyka. Sú to práce z pozostalosti VHV, ktorých súpis urobil Michal Filip, spolu dvadsaťštyri prác, ďalej tri práce uverejnené v Našom živote, dvadsaťdva prác z Národnej jednoty a jedna práca, ktorá bola uverejnená v Národnom kalendári.

Prvú časť knihy tvoria jazykovedné práce Vladimíra Hurbana Vladimírova uverejnené v rokoch 1927 – 1940 v Národnej Jednote, Našom živote, Národnom kalendári a Pazovskom kalendári.

Spolu 26 prác zaradených do prvej časti publikácie prezrádza jazykovú problematiku, ktorou sa Vladimír Hurban Vladimírov zaoberal a sú to jazyk, písmo, jeho vývin, rozdelenie slov v jednotlivých jazykoch, predložky a predpony v slovenčine, pravopis a pravopisné chyby, písanie cudzích slov, písanie mien atď. Príspevky o nárečí Starej Pazovy, v ktorých uvádza i krátke slovníčky svedčia o tom, ako sa toto nárečie vyvíjalo, menilo, ktoré slová sú už archaizmami a ktoré sa v nárečí zachovali až dodnes.

Vladimír Hurban Vladimírov práce uverejňoval pod pseudonymami Ďurko, „Gréckoučený“ Ďurko (=GEORGINOS!!), uo, Vladimír K. Hurban, - VHV -, .VHV., ..._... ...-, ·VHV·, xVHVx, Linguista z Tunkabonu, vhv, vhv., Vhv, h, VHV atď.

Do druhej časti knihy zostavovateľka zaradila rukopisné práce Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktoré chráni Ústredný archív SEAVC v Srbsku, ktorý v súčasnosti sídli v Starej Pazove na evanjelickej fare.

Tretia časť publikácie je vo forme skenovaného rukopisu Vladimíra Konštantína Hurbana – VHV pod názvom Slovník cudzích slov od A po Z, celkovo 24 strán, ktorý sa tiež zachoval na fare v Starej Pazove. V publikácii sú zverejnené strany 155 - 179.

Všetky práce uverejnené v publikácii dosvedčujú, že písanie pre Vladimíra Hurbana Vladimírova znamenalo celý život. Snažil sa vojvodinským Slovákom pozdvihnúť a upevniť povedomie o materinskom jazyku, vzdelávať ich, napomínať, kritizovať, učiť a to nie iba pravidlám jazyka, ale predovšetkým ich i duchovne vychovávať a usmerňovať na správnu cestu. Zamýšľal sa nad národnými a nadnárodnými otázkami a problémami a nad spôsobmi ich riešenia. Jeho práce svedčia o vynikajúcom intelekte a schopnosti kritickým spôsobom vplývať na iných. Každá z týchto prác nás môže na svojrázny spôsob poučiť i dnes a podnietiť, aby sme sa zamysleli nad sebou a nad tým, čím my dnes prispievame k zachovaniu slovenského jazyka na týchto priestoroch.

Keďže zostavovateľka všetky práce odpísala bez pravopisných zásahov a úprav, na základe nich vidíme, ako sa rozvíjala reč tak intelektuálov, ako i dedinského ľudu, popretkávaná nárečovými slovami, tiež ako sa rozvíjalo myslienie o jazyku a zodpovednosť Slovákov chrániť si svoj materinský jazyk. Na takýto spôsob vidno, ako sa nárečie menilo a môžeme ho porovnať so stavom vojvodinskej slovenčiny dnes.

Anna Margaréta Valentová

Release Date: 
2015
Anna Marićová (životopis)

Ústav odporúča

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.

Národný kalendár 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgia a manažment hudobných podujatí - Zborník z 11. muzikologickej konferencie

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Slovenský svetový kalendár

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.