Čistko je slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.